Olet täällä

Tietoa kaupungista

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Eräistä toiminnoista tulee ympäristönsuojelulain mukaan tehdä lupahakemus tai ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat muun muassa kalliomurskaamo, suurehkot tuotantoeläintilat ja ammattimainen jätteiden käsittely. Luettelo ympäristöluvan varaisista toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 1.

Rekisteröinnin varaisia toimintoja ovat pääsääntöisesti polttoaineiden jakeluasemat, 1-50 MW:n tehoiset energiantuotantolaitokset sekä asfalttiasemat, eräät liuotinaineita käyttävät laitokset sekä betoniasemat ja betonituotetehtaat. Luettelo rekisteröitävistä toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 2.

Ilmoituksen varaisia ovat muun muassa suuret sahalaitokset, öljyjen ja kemikaalien varastointi, osa elintarviketeollisuudesta ja tuotantoeläinsuojista sekä pienet luotiaseiden ampumaradat. Luettelo ilmoituksen varaisista toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 4.

Ammattimainen jätteiden keräys on ilmoituksenvaraista jätelain 100 §:n mukaan. Myös jätteitä ammattimaisesti kuljettavan tulee ilmoittautua ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Lannan tilapäisestä varastoinnista (patteroinnista) ennen sen levitystä peltoon tulee tehdä nitraattiasetuksen mukainen ilmoitus.

Tilapäistä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista töistä tai tapahtumista tulee ilmoittaa etukäteen eli tehdä ns. meluilmoitus ympäristösuojelulain 118 §:n mukaan.

Maa-ainesten, kuten kallion, soran tai mullan ottamiselle kaupallista tarkoitusta varten tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Lomakkeet: