Olet täällä

Ympäristötoimen toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Perustuu kaupunginvaltuuston 4.10.2004 hyväksymään ympäristötoimen johtosääntöön, joka astui voimaan 1.1.2005. Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 17.12.2008. Alueellisen jaoston hyväksymä 17.12.2008. Muutos 11.3.2009, astuu voimaan 1.4.2009. Muutokset 28.9.2011, astuvat voimaan 1.11.2011 ja 1.1.2012. Muutokset 28.3.2012, astuvat voimaan 1.5.2012. Muutokset 17.6.2015, astuvat voimaan 1.12.2015.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää toimintasäännössä ympäristötoimen viranhaltijaorganisaatiosta ja siirtää omaa toimivaltaansa alaiselleen henkilökunnalle.

1 §

Ympäristötoimen tehtävät

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivan ympäristötoimen toiminta-ajatus ja tehtävät on määrätty ympäristötoimen johtosäännön 1 ja 7 §:ssä.

2 §

Ympäristötoimen toimintayksiköt

Ympäristötoimi jakautuu kahteen toimintayksikköön, jotka ovat:

ympäristöosasto ja eläinlääkintähuolto

3 §

Johtaminen ja johtoryhmä

Ympäristötointa johtaa kaupunginhallituksen nimeämä ympäristötoimen johtaja.

Ympäristöosastoa johtaa ympäristötoimen johtaja ja eläinlääkintähuoltoa praktikkoeläinlääkäri.

4 §

Ympäristötoimen johtaja

Ympäristötoimen johtajan tehtävistä on määrätty ympäristötoimen johtosäännön 9 §:ssä.

Sen lisäksi ympäristötoimen johtajan tehtävänä on:

1. päättää 3 §:ssä mainittujen toimintayksiköiden päälliköiden tehtävistä ja työnjaosta, vuosilomista, koulutuksesta ja virkamatkoista,

2. ottaa ja myöntää eron ympäristötoimen henkilökunnalle toimintayksiköiden päälliköitä lukuunottamatta ellei tässä toimintasäännössä toisin ole määrätty,

3. edustaa lautakuntaa sen toimialaan kuuluvissa asioissa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona silloin, kun on kyse koko ympäristötointa koskevista asioista,

4. päättää maksuista, joilla toimitiloja, alueita, välineitä tai laitteita luovutetaan tilapäiseen käyttöön,

5. suorittaa muut lautakunnan ja kaupunginjohtajan antamat tehtävät.

Ympäristötoimen johtajan sijaisen määrää rakennus- ja ympäristölautakunta.

5 §

Toimintayksiköiden päälliköiden tehtävät

Toimintayksiköiden päälliköiden tehtävänä on, ellei tässä toimintasäännössä tai muutoin toisin ole säädetty tai määrätty:

1. johtaa vastuullaan olevaa toimialaa, huolehtia sen kehittämisestä ja raportoinnista,

2. esitellä rakennus- ja ympäristölautakunnassa omaa toimialaansa koskevat asiat,

3. päättää toimintayksikkönsä henkilökunnan tehtävistä, koulutuksesta, työlomista, vuosilomista, virkamatkoista ja sijaisuuksista ellei tässä toimintasäännössä toisin ole määrätty,

4. ottaa toimintayksikkönsä tilapäinen henkilökunta,

5. vastata toimintayksikkönsä taloudesta,

6. päättää hankinnoista ja irtaimen omaisuuden poistoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,

7. laatia ehdotus toimintayksikkönsä talousarvioksi ja kuntasuunnitelmaksi sekä ympäristötoimen toimintakertomukseksi oman toimialansa osalta,

8. huolehtia yhteistoiminnasta ympäristötoimen sisällä ja ulkopuolisten toimintojen kanssa,

9. edustaa omaa toimintayksikköään ja käyttää puhevaltaa tuomioistuimessa ja muiden viranomaisten luona,

10. suorittaa muut lautakunnan ja ympäristötoimen johtajan määräämät tehtävät.

6 §

Esittely alueellisessa jaostossa

Alueellisessa jaostossa esittelijöinä toimii alueella toimiva eläinlääkäri eläinlääkintää koskevissa asioissa ja muu ympäristöterveydenhuollon viranhaltija muuta ympäristöterveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Talousarviota koskevat asiat ja muut suunnitelmat esittelee ympäristötoimen johtaja.

7 §

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollon tehtävänä on huolehtia eläinlääkintähuoltolaissa, eläinsuojelulaissa ja eläintautilaissa kunnalle kuuluvista tehtävistä.

Eläinlääkintähuolto järjestetään siten, että eläinlääkäripalveluja on saatavissa arkisin klo 8.00 – 16.00. Muina aikoina toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä päivystysjärjestelmä.

8 §

Ympäristöosasto

Ympäristöosaston tehtävänä on huolehtia ympäristötoimen johtosäännön 3 §:n 2.1-2.6. sekä 3.2.-3.8. kohdissa mainituista tehtävistä.

Ympäristöosastoa johtaa ympäristötoimen johtaja, jonka tehtävänä on, sen lisäksi mitä edellä 5 §:n on määrätty, päättää seuraavista asioista:

1.1. ympäristönsuojelulain 175 § määräykset kiireellisissä tapauksissa,

1.2. ympäristönsuojelulain 122 §:n määräykset kiireellisissä tapauksissa,

1.3. terveydensuojelulain 46 §:n määräys asuinhuoneiston terveydellisen kunnon tarkastamisesta,

1.4. maa-aineslain 15 §:n määräys kiireellisissä tapauksissa

Muiden viranhaltijoiden päätösvaltaan kuuluu:

2.1 elintarvikelain 13.1 § ja 13.3 § sekä 14 §:n mukainen ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen elintarvikealan toimijalle,

2.2 elintarvikelain 13.2 § ja 15 § mukainen eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistavan laitoksen hyväksyminen,

2.3. terveydensuojelulain 15 §:n mukainen oikeus päättää 13 §:n tarkoittamasta ilmoituksesta,

2.4. terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä käsittelevien yksiköiden (alle 10 000 käyttäjää) hyväksyminen sekä näiden yksiköiden osalta terveydensuojelulain 20 ja 20a §:n mukainen talousveden valvonta, tarkkailuvelvoitteen antaminen ja veden käyttöä sekä käsittelyä koskevat määräykset, talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäiseminen ja selvitys,

2.5. terveydensuojelulain 27 §:n 1. ja 2. momentin määräykset asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan selvittämisestä, poistamisesta ja rajoittamisesta,

2.6. terveydensuojelulain 29 §:n 2. momentin mukainen kielto käyttää yleistä uima-allasta tai uimarantaa,

2.7 terveydensuojelulain 31 §:n 1. momentin velvoitteet terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi,

2.8. kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n mukaisesta kuluttajapalvelusta tehdyn ilmoituksen käsittely ja vastaanottoilmoituksen laatiminen,

2.9 a. kuluttajaturvallisuuslain 35 §:n 1 momentin ja 36 §:n 1 momentin mukaisen kiellon tai väliaikaisen kiellon määrääminen,

2.9 b. kuluttajaturvallisuuslain 37 ja 38 §:n mukaisen toiminnan keskeyttämisen tai toimenpiteen teettämisen määrääminen,

2.10. lääkelain 54 a-d §:n mukaisesta nikotiinivalmisteiden myyntiluvasta päättäminen sekä,

2.11. tupakkalain 10 b §:n mukaisesta tupakkatuotteiden myyntiluvasta päättäminen ja 17 § 2 momentin oikeus antaa lain mukaisia kieltoja

2.12. maa-aineslain 14 §:n 1. momentin ja maa-ainesten ottamisesta annetun asetuksen 7 §:n mukaiset tarkastus- ja valvontatehtävät

9 §

Asiakirjojen allekirjoittaminen

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen perusteella tehtävät, koko ympäristötoimea koskevat asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai ympäristötoimen johtaja sekä asian esittelijä.

Alueellisen jaoston päätökseen perustuvat asiakirjat allekirjoittaa jaoston puheenjohtaja sekä asian esittelijä.

Ympäristökeskusta kokonaisuudessaan koskevat asiakirjat allekirjoittaa ympäristötoimen johtaja.

Toimintayksikköä koskevat asiakirjat allekirjoittaa ko. toimintayksikön päällikkö.

Viranhaltijalle siirretyn päätösvallan nojalla tehdyt päätökset allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

10 §

Pätevyysvaatimukset

Virkojen ja toimien pätevyysvaatimuksista päättää se, jonka tehtävänä on virkojen ja toimien täyttäminen, ellei pätevyysvaatimuksista ole erikseen säädetty, määrätty tai päätetty.