Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

Regional verksamhet

Vasas museer har rollen som museum med regionalt ansvar i landskapet Österbotten.

Regional verksamhet och myndighetsuppgifter

Som museum med regionalt ansvar i landskapet Österbotten har Österbottens museum i uppgift att planera, genomföra och utveckla verksamheten som gäller konst och kulturmiljö (kulturlandskap, fornlämningar och byggnadsarv) inom verksamhetsområdet. Österbottens museum svarar för myndighetsuppgifterna i fråga om kulturmiljön i samarbete med Museiverket och styr den regionala musei- och konstmuseiverksamheten inom verksamhetsområdet.

  • Syftet med verksamheten är att främja bildkonstverksamhet, ge råd i frågor som gäller hantering av konstsamlingar samt att stödja kommuner, kulturinstitutioner och privata aktörer i konstfrågor.

  • Museet styr och stöder lokal museiverksamhet samt skötseln av kulturarvet i Österbotten och övervakar bland annat hur understöd och bidrag av Museiverket används.

  • Spår efter mänsklig verksamhet från förhistorisk tid fram till våra dagar värnas i samarbete med Museiverket.

  • Byggnader och bebyggda områden hör till den byggda kulturmiljön. Inom detta delområde siktar kulturmiljöarbetet på att skydda och utveckla landskap, byggnadssätt och även information.

Kaksi ihmistä työskentelee tietokoneellaUtlåtanden

Österbottens museum ger utlåtanden som berör markanvändning och byggande, med värnandet om och utvecklandet av kulturmiljöerna som utgångspunkt.

Begäran om utlåtande som handlar om kulturmiljön eller om information om behovet av utlåtande skickas till adressen museo.lausunnot@vaasa.fi

I museets tjänster ePermit och Lupapiste ska utlåtanden skickas till ovanstående mailadress.

Bidrag

Sakkännarna av kulturmiljön ger råd och utlåtanden när det gäller sökandet av bidrag inom deras verksamhetsområde samt övervakar hur de används.