Ohita valikko
Takaisin museoiden etusivulle Takaisin museoiden etusivulle
Alkulan puisto

Rakennettu kulttuuriympäristö

Tämän päivän teot vaikuttavat huomisen kulttuuriympäristöön.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Pohjanmaan museo toimii kulttuuriympäristön asiantuntijana Pohjanmaalla. Toiminta keskittyy kulttuuriympäristön säilyttämiseen ja hoitoon, mutta tärkeitä tehtäviä ovat myös kulttuuriympäristötiedon tallentaminen ja kulttuuriympäristön kehittämistyö.

Museo toimii Pohjanmaan maakunnan alueella yhteistyössä eri viranomaisten, yhdistysten ja yhteisöjen sekä yritysten ja yksityisten kiinteistönomistajien kanssa.

Lausunnot

Museo antaa rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä koskevia viranomaislausuntoja kaavoituksesta, rakentamisesta ja muusta maankäytöstä. Viranomaistyö on keskeinen osa kulttuuriympäristötyötä.

Lausuntopyynnöt aineistoineen pyydetään lähettämään osoitteeseen museo.lausunnot@vaasa.fi

Käytössämme on sähköiset lupapalvelut ePermit ja Lupapiste. Näitä käytettäessä lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan osoitteeseen museo.lausunnot@vaasa.fi

Työnjako

Pohjanmaan museo on alueellinen toimija ja hoitaa Pohjanmaan maakunnan alueella asiat, jotka koskevat

  • paikallisesti arvokkaita kohteita
  • asema- ja yleiskaavoilla suojeltuja kohteita ja ympäristöjä
  • maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä
  • valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (VAMA-alueet)
  • valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY-alueet).

Museoviraston toimivaltaan kuuluvat

  • lailla suojeltujen rakennuksien
  • kirkkolailla suojellun kirkollisen rakennusperinnön
  • valtion omistamien rakennusten ja yliopistojen rakennusperinnön vaalimiseen ja korjaamiseen liittyvät kysymykset.

Korjausneuvonta

Museo antaa neuvontaa korjausrakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon kysymyksissä ja opastaa korjausavustusasioissa. Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan yksityisille talonomistajille, kunnille ja yhdistyksille sekä yhteisöille.

Rakennushistoriallisen selvityksen laatiminen on hyvä tapa aloittaa tutustuminen rakennukseen ja sen vaiheisiin. Kun rakennuksien kunnostukseen ryhdytään, on tärkeää tietää kohteen/rakennuksien historia ja muutosvaiheet sekä tutkia rakennuksen nykytila. Muutoshistorian kautta usein löytyy syitä myös asioiden nykytilalle.

Rakennuksen nykytila on hyvä dokumentoida, kun korjaustyön suunnittelu aloitetaan. Dokumentoinnissa on hyvä käydä kohde järjestelmällisesti läpi kuvaten ja kirjaten ylös perusasiat rakenteista ja materiaaleista. Samalla kannattaa kirjata ylös mahdolliset ongelmat ja vauriot.

Kun on hyvät taustatiedot kohteesta, on helpompi löytää myös ongelmien syyt ja silloin tarvittavat korjaustoimet kohdistuvat oikeisiin kohtiin ja oikealla laajuudella. Tärkeää on, että ei korjata pelkästään vaurioita vaan korjataan myös vaurion aiheuttaja.

Säilyttävän korjauksen periaatteiden mukaan, on aina tärkeää miettiä mikä on korjattavissa ja mitä pitää uusia. Uusittaessa rakenneosia, on hyvä käyttää vastaavaa materiaalia kuin on muussakin rakenteessa käytetty, jotta kokonaisuus toimii jatkossa. Myös korjauksen rajan määrittäminen kannattaa harkita.

Lisätietoa säilyttävästä korjauksesta ja perinteisestä rakentamisesta:

Inventoinnit ja kulttuuriympäristöselvitykset

Maakunnassa laaditaan vuosittain useita kulttuuriympäristöselvityksiä ja rakennusinventointeja, joiden avulla tieto alueen kulttuuriympäristöstä lisääntyy. Selvityksiä laaditaan yleensä kuntien asema- tai yleiskaavatyön yhteydessä. Pohjanmaan museo osallistuu inventointihankkeisiin useimmiten asiantuntijana sekä arvotustyöryhmissä kohteiden arvotukseen. Inventointeja ja kulttuuriympäristöselvityksiä hyödynnetään monenlaisen tutkimuksen ja selvityksen taustatietoina, mutta ensisijainen käyttö on kuntien maankäytön suunnittelu kuten kaavoitus tai tiesuunnitelmat.

Rakennuksista laaditaan myös rakennushistoriallisia selvityksiä (RHS). Rakennushistoriallisen selvityksen avulla tallennetaan kohteiden rakennus- ja käyttöhistoriaa sekä luodaan katsaus rakennus- ja muutosvaiheisiin. Ymmärrys aiemmin tehdyistä muutoksista, korjauksista ja laajennuksista auttaa usein ratkaisemaan rakennuksen tämän hetken ongelmia ja etsimään vaurioitumiselle syitä.

Rakennushistoriallinen selvitys on tärkeä työväline omistajalle rakennuksen käytössä ja selvitys kannattaa laatia omalle talolle. TALON TARINAT– Rakennushistorian selvitysopas

Museon omat inventoinnit keskittyvät lähinnä maakunnallisien ilmiöiden tutkimukseen.

Myös Pohjanmaan liitto on laatinut maakuntakaavaa varten maakunnallisia kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön inventointeja sekä myös Modernin rakennusperinnön selvityksen vuonna 2018.

Valtakunnallisen kulttuuriympäristön osalta on käytössä valtioneuvoston vahvistama RKY 2009 inventointi.

Pohjanmaan alueella on tämä inventoinnin tuloksena valtakunnallisesti arvokkaiksi alueiksi määriteltyjä alueita ja kohteita yhteensä 86.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on päivitetty ja valtioneuvosto on nämä vahvistanut 2021.

Pohjanmaan maakunnassa on 9 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Pohjanmaalla on myös Unescon maailmanperintöalue Merenkurkun saaristo

Museoviraston KYPPI-portaalista on haettavissa monenlaisia kulttuuriympäristön kohdetietoja sekä mm. erityislailla suojeltujen kohteiden tiedot. Portaalista on haettavissa myös Museoviraston arkistoimia raportteja ja selvityksiä.

KIOSKI-inventointisovellus

Museo ylläpitää maakunnan rakennusperinnöstä rakennusinventointisovellusta yhdessä Seinäjoen museoiden, K. H. Renlundin museon sekä Pohjanmaan maakuntaliittojen kanssa.

KIOSKI 3.0 sovellus on suunnattu viranomaiskäyttöön, mutta tavoitteena avata jatkossa inventointitietoja myös julkiseksi ja yleisön nähtäville.

Korjausavustukset

Museovirasto

Museovirasto voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Entistämisavustusten tavoitteena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriperintöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Hakuaika on avoinna vuosittain loka-marraskuussa.

ELY-keskus

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jakaa korjausavustuksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin. Hakuaika on avoinna vuosittain loka-marraskuussa.

Suomen kotiseutuliitto

Kotiseutuliitto myöntää vuosittain tukea valtakunnallisesti seurantalojen korjauksiin. Avustuksen tarkoituksena on säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallista rakennusperintöä, mahdollistaa rakennusten erityispiirteet säilyttävät korjaukset ja käytettävyyttä parantavat, välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjauksiin. Hakuaika on avoinna vuosittain syyskuussa.