Ohita valikko
kokous

Osallistu ja vaikuta

Vaasa on ihmisten kaupunki. Haluamme, että jokaiselle löytyy omannäköinen tapa osallistua ja tehdä kaupungista yhteinen. Tervetuloa tutustumaan vaikuttamiskanaviin ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Palautekanava

Voit antaa palautetta Vaasan kaupungin palveluista ja toiminnasta oheisen linkin kautta:

Siirry palautepalveluun

 

 

 

Osallistumisohjelma - Kommentoi luonnosta 16.12. mennessä!

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Näin sanoo kuntalaki. Osallistumista voidaan edistää esimerkiksi keskustelutilaisuuksilla, kuntalaisraadeilla, lausuntopyynnöillä, kokemusasiakkuuksilla ja tukemalla asukkaiden sekä yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Vaasan osallistumisohjelman tavoitteena on saada vaasalaisten ääni paremmin kuulumaan kaupungin asioiden hoidossa. Ohjelman perusajatuksena on OSALLISTUVA VAASA, jossa vaasalaiset, heidän valitsemansa luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö ovat jatkuvassa avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

Valmisteltu yhdessä

Osallistumisohjelmaa valmisteltiin kuntalaisia, kaupungin henkilöstöä, kaupungin eri toimielinten ja vaikuttamisryhmien edustajia sekä eri alojen asiantuntijoita kuullen.

Katso Vaasan kaupungin osallistumisohjelma 2021-2025 (luonnos)

Kerro mielipiteesi osallistumisohjelmasta vastaamalla kyselyyn 16.12. mennessä!

Ohjelma käsitellään tammikuussa kaupunginhallituksessa sen jälkeen kaupunginvaltuustossa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen toimeenpanon tavoitteena on tehdä Vaasan kaupungista tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi paikka asua ja elää sekä tehdä työtä.

Sillä edistetään sekä palvelun saajien eli kuntalaisten että henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ennaltaehkäistään syrjintää. Pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta tasaarvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä kehittää henkilöstöä ja palveluja siten, että monimuotoisuus hyväksytään ja osataan huomioida kaikissa toiminnoissa.

Lue lisää tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. 

Neuvostot

Neuvostojen avulla halutaan taata vanhusten, vammaisten, nuorten ja maahanmuuttajien äänen kuuluminen Vaasassa. Neuvostojen kautta asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan päätöksentekoon.

Neuvostot valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja niiden kokoonpanossa huomioidaan mm. eri kaupunginosien asukkaiden edustus. Neuvostot ajavat edustamansa ryhmän etua: tekevät aloitteita, antavat lausuntoja ja seuraavat suunnittelua ja päätöksentekoa.

Tutustu tarkemmin neuvostoihin ja ota rohkeasti yhteyttä, neuvostot ovat olemassa asukkaita varten.

 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto:

  • Koostuu 13–22 –vuotiaista vaasalaisista nuorista
  • Ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja vie eteenpäin nuorten ideoita ja aloitteita kaupungin virkamiehille ja päättäjille
  • Järjestää nuorille mieluista toimintaa

Vaasalaiset nuoret valitsevat nuorisovaltuuston edustajat. Ehdokasasettelu ja äänestäminen tapahtuu Vaasan yläkouluissa, lukioissa ja ammatioppilaitoksissa.

 

Vanhusneuvosto

Vaasan Vanhusneuvoston toimii vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin.

Neuvoston jäsenet valitaan eläkeläisjärjestöjen kautta.

 

Maahanmuuttajaneuvosto

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin vuonna 2006 valtuustoaloitteen perusteella.  Neuvosto  edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin. Neuvostossa on kaksitoista (12) jäsentä, joista puolet nimetään kaupunginhallituksen lautakunnista ja puolet maahanmuuttajajärjestöistä.

 

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on asetettu vuodesta 1987 lähtien. Se on kaupungin ja sen alueella toimivien henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Pohjanmaan kansalaisfoorumi

Haluatko olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa Pohjanmaan tulevaisuuteen? Tule mukaan kansalaisfoorumiin.

Kansalaisfoorumiin voivat kaikki halukkaat Pohjanmaan asukkaat ilmoittautua mukaan. Kansalaisfoorumin jäsenenä pääset vaikuttamaan maakuntastrategian ja maakuntakaavan valmisteluun mm. erilaisten verkkokyselyiden ja keskustelutilaisuuksien kautta.

Lue lisää. 

  • Asukkaat tekevät kaupungin. Vaasan asukasyhdistykset ovat tärkeitä asuinalueensa tuntijoita ja kehittäjiä.

  • Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.

  • Jokaisen on tärkeää tulla kuulluksi, ja kaikille tulee turvata oikeudet vaikuttaa omiin asioihinsa.

  • Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa Suomen tasavallan presidentin sekä edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöksentekoelimiin.

  • Tälle sivulle on koottu avustuksia, joita kaupunki myöntää muun muassa toimintaan ja rakentamiseen.