Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

Österbottens museums samlingar

Österbottens museum samlar in materiellt och immateriellt kulturarv om landskapet Österbotten och Vasa stad. Spektrumet av materialet som förmedlar kulturarv är brett och omfattar såväl vardagliga bruksföremål som välkända konstverk. Kulturhistoriskt värdefulla och musealt intressanta föremål behöver inte vara särskilt gamla eller ha ett stort penningvärde. Det väsentliga är att artefakten representerar sin tid, plats och sociala miljö.

På Österbottens museum finns bland annat en samling folkkonst av skickliga snickare och dekorationsmålare. Den omfattar allt från spinnrockshuvuden och golvklockor till dekorationsmålade möbler. Helheten kompletteras av en unik samling folkliga textilier, såsom mönstervirkade Korsnäströjor samt Strömsötröjan som det senaste tillskottet. Som representanter för ståndskulturen står olika stilmöbler, prydnads- och bruksföremål. I samlingen ingår även kuriositeter, såsom Nautiluspokalen och två stolar som ursprungligen var ämnade för Finlands blivande kung.

Uppgifterna om hur föremålet tillverkats och använts och vem som har ägt det bidrar betydligt till dess museala värde. Då kan föremålet användas i museets verksamhet, såsom vid forskning, i publikationer och på utställningar.

Samlingarna utökas planenligt genom inköp och donationer. Donationer tas emot om de motsvarar respektive museums samlingsprofil och om bevarandet av dem kan tryggas.

Kulturhistoriska samlingar

År 1895 grundades Föreningen för Österbottens historiska museum rf och uppbyggandet av en samling påbörjades samma år. Under de första decennierna förvärvades till samlingen främst föremål som berättade om bondekulturen och ståndspersonernas liv i regionen. Därtill utökades samlingen med produkter från glasfabriker som hade varit verksamma i Österbotten på 1700- och 1800-talet och med föremål som hänförde sig till näringar som var typiska för kusttrakten, såsom säljakt och sjöfart. Till Österbottens museums samlingar hör även specialsamlingar, såsom Ingvald Souranders silversamling med 214 föremål och Mauritz Hallbergs mynt- och medaljsamling. Hittills har över 35 000 objekt i de omfattande kulturhistoriska samlingarna digitaliserats.

Karl Hedman började bygga upp en egen samling år 1892. Han var aktiv i Föreningen för Österbottens historiska museum på 1890-talet och byggde samtidigt också upp museets samlingar. Karl Hedman och hans maka Elin, född Hasselblatt, grundade Hedmanska stiftelsen och donerade sin samling till den. Senare övertogs samlingen av Vasa stad. I samlingen finns huvudsakligen inhemsk och utländsk keramik, silver, möbler, antika föremål och bildkonst samt ett flertal mindre helheter, såsom textilier och smycken. Samlingen utökas med medel från Hedmanska stiftelsen.

Konstsamlingar

I Österbottens museums konstsamling finns verk av främst sådana konstnärer som verkat i och skildrat Österbotten med omnejd. Därtill har det till samlingen införskaffats både äldre konst och nutidskonst av konstnärer som har varit verksamma på andra håll i Finland. Till samlingen hör även skeppstavlor och ett par ikoner. Samlingen sträcker sig över ett långt tidsspann och bildar en innehållsmässigt mångsidig helhet. Konstsamlingarna omfattar även donerade samlingar, såsom Anne-Marie Cronströms minne och Vasa Konstförenings samling.

Vasa stads konstsamling fick sin början år 1913, då det började införskaffas bildkonst till stadens offentliga lokaler. Förutom finländsk konst finns det i samlingen även utländsk grafik som köptes på Österbottens museums Grafinova-utställningar. Samlingen utökas fortfarande och en del verk införskaffas direkt som en del av stadsrummet.

I Karl Hedmans samling och den del av konsthandlare Gösta Stenmans samling (s.k. Stenmans pant) som anslutits till den finns några av de mest kända verken inom den finländska bildkonsten. Samlingen omfattar omkring 20 verk av både Hugo Simberg och Helene Schjerfbeck samt drygt 30 verk av Tyko Sallinen. I Hedmans samling finns även gammal utländsk bildkonst från 1500-talet framåt. Ett exempel på de allra äldsta utländska konstverken är Stilleben med fiskar av Jacob Gillig (1684) och på de nyare litografin Nuit blance av Henri de Toulouse-Lautrec (1893).

Österbottens museums konstsamlingar omfattar totalt över 5 300 verk.

Naturvetenskapliga samlingar

I Österbottens museums naturvetenskapliga samlingar finns prov på växter, djur och stenar. Samlingarna representerar huvudsakligen växt- och djurvärlden i Södra Österbottens biogeografiska provins (Ostrobothnia Australis). Herbariet grundades 1925 och insektsamlingen 1928. Till samlingarna hör även en mindre mängd fiskar, kräldjur, blötdjur och andra organismer.

Fågelsamlingen består av närmare 600 individer och över 100 fågelbon med ägg, samt dessutom av ett antal oidentifierade ägg. Däggdjurssamlingen omfattar cirka 80 djur. De viktigaste av dessa hör till Bodén-Stenbäcks samling. J. A. Bodén och distriktsläkare I. Stenbäck var pionjärer inom den finländska konserveringskonsten. De donerade sin samling till Vasa stad år 1886.

Insektsamlingen består av omkring 37 000 insekter, bland annat skalbaggar, fjärilar och steklar. Undersamlingarna omfattar bland annat jägare Emil Sjöholms samt Birger och Hjördis Lingonblads fjärilssamlingar.

I herbariet finns omkring 46 000 växtark, av vilka största delen är kärlväxter. Till växtsamlingarna hör även en mindre samling alger, lavar och mossor.

De geologiska samlingarna består av mineral och bergartsprover, som delas upp i tre undersamlingar. Den största av dessa är Vaasan Lyseos samling med 660 stenar. Till undersamlingarna hör även en samling som härstammar från Outokumpu Oy:s nedlagda gruva i Korsnäs.

Största delen av samlingarna har donerats till staden av föreningen Ostrobothnia Australis. Andra viktiga donatorer är Vaasan Lyseo och Per-Eric Grankvist.

Arkivsamlingar

I Österbottens museums fotografiarkiv och dokumentarkiv förvaras material främst från Vasa och Österbotten.

Till museets bildsamlingar hör ungefär 200 000 fotografier från verksamhetsområdet. De äldsta fotografierna är från 1850-talet, såsom en sällsynt samling av dagerrotypiporträtt. I arkivet förvaras även material av ett flertal fotografer som har varit verksamma i Vasa. Till de äldsta samlingarna hör de av Holger Nyblin, Karl Borlin och Uno Finnilä, till de yngre Agda Södermans och Sverre Bouchts samlingar. Dessutom förvaras i arkivet Alfred Franzéns glasnegativ från Österbotten, samt en omfattande porträttsamling. Av industrifotografierna är Vasa bomullsfabriks och Mauno Mannelins de mest omfattande privata samlingarna.

Det audiovisuella materialet i arkivet omfattar olika typer av ljudupptagningar samt inspelningar med rörlig bild.

I dokumentarkivet förvaras person- och släkthistoriskt material samt historiskt material om olika affärsinrättningar, skolor och föreningar som har verkat i Vasa från 1850-talet framåt. De äldsta dokumenten handlar om skråväsendet i Vasa på 1700- och 1800-talet samt om österbottnisk sjöfart och sjöfartsskolning. I arkivet förvaras olika typer av dokument: småtryck och historiker över museets, Vasa stads och Österbottens historia, kartor, sjökort och byggnadsritningar. Som en kuriositet i arkivet kan nämnas manuskripten av Österbottens mystiker från tidigt 1800-tal. Totalt finns det i arkivet över 200 hyllmeter material.

I Karl och Elin Hedmans arkiv finns brevväxling om samhälls- och kulturfrågor från slutet av 1800-talet till ungefär år 1930. I Karl Hedmans antikbibliotek kan hittas litteratur från 1500-talet ända fram till 1900-talets början.

I samband med museets organisationsreform införlivades en del av Tikanojas konsthems arkiv, såsom brevväxlingen mellan Eemu Myntti och Frithjof Tikanoja, med Österbottens museums arkiv.

Arkivtjänster

Materialen i fotografi- och dokumentarkivet står till förfogande för utomstående forskare med tidsbeställning. För omfattande materialsökningar debiteras en avgift enligt prislistan. Även för användandet av bilder som hör till arkivet debiteras en avgift i enlighet med serviceprislistan.

Kontakta arkivamanuensen i frågor som gäller bildbeställningar, användarrättigheter till fotografier och tidsbeställningar.