Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Understöd

OBS!

Ansökningstiden för och sättet att ansöka om Vasa stads understöd ändras från och med år 2021. Den nya ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2021. Understöd kan endast sökas via det elektroniska understödssystemet. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo och Lillkyros samserviceenhet. Utöver dessa serviceenheter får Vasabor som är över 65 år också hjälp med att göra en ansökan vid Seniorcentrets nätpunkten Senjor.

Ändringen gäller följande av Vasa stads understöd:

 • Invånarföreningarnas understöd
 • Pensionärsföreningarnas understöd
 • Kulturunderstöd
 • Idrottsservicens verksamhetsunderstöd
 • Evenemangsunderstöd
 • Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar/Ungdomsfullmäktiges verksamhetsunderstöd till ungdomar
 • Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd
 • Lillkyros områdesnämnds allmänna understöd

Mera information om understödsansökan år 2021 publiceras genom en tidningsannons och på understödens nätsidor i februari 2021. Också en länk till understödssystemet publiceras senare.

 • En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

 • Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

 • Staten och Vasa stad understödjer för efterinstallation av hiss. Det är möjligt att få sammanlagt upp till 55 procent i understöd för efterinstallation av hiss.

 • Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet.

 • Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag, stadskulturbidrag eller verksamhetsbidrag.

 • Lillkyro områdesnämnd beviljar områdesvisa allmänna understöd för verksamheten till föreningar och sammanslutningar

 • Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet.

 • Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler. Understödet kan också beviljas husbolag för undanröjande av rörelsehinder så att det blir möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i bostadshus, bostäderna eller andra gemensamma utrymmen.

 • Vasa stad beviljar årligen understöd till registrerade invånarföreningar som är verksamma inom stadens område. Understöd beviljas för upprätthållande och aktivering av föreningens verksamhet.

 • Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.