Förbigå menyn

Stadens understöd

Vasa stad beviljar årligen allmänna understöd till föreningar inom olika områden, sammanslutningar, evenemangsarrangörer samt privatpersoner och konstnärer.

Ansökningstider år 2023

Evenemangsunderstödsansökan ordnas i fortsättningen två gånger per år.

 • ansökningstiden för evenemang, som ordnas 1.1–31.5.2023, är 1–31.10.2022
 • ansökningstiden för evenemang, som ordnas 1.6–31.12.2023, är 1–31.3.2023

Ansökningstiden för kulturunderstöd 1.1.2023-31.1.2023.

Ansökningstid för övriga understöd börjar 1.3.2023 och upphör 31.3.2023. Ansökningarna kan lämnas in endast via det elektroniska systemet och enbart under den angivna ansökningstiden.

Följande understöd kan sökas i mars: invånarföreningarnas understöd,  välfärdssektionens understöd till föreningar,  idrottsservicens verksamhetsunderstöd, evenemangsunderstöd (för evenemang som ordnas 1.7-31.12), verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningarna och Lillkyro områdesnämnds allmänna understöd.

Ansökan om understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd redan fr.o.m. 15.2 innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du:

 • bankkoder eller mobilcertifikat för registrering/inloggning
 • Se närmare anvisningar per understödsslag i slutet av den här sidan

Hjälp med uppgörande av ansökan

Råd för hur man ska göra en elektronisk understödsansökan ger Medborgarinfon och Lillkyro samserviceenhet – även på plats och vid behov kan vi fylla i den tillsammans.

 • En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

 • Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

 • I fjol fick vi en körsbärspark – vilken liten dröm i din omgivning skulle behöva förverkligas?
  Vasa stad har reserverat 5000 € för förverkligande av invånarnas idéer via ett försök med deltagande budgetering. Syftet med försöket är att inkludera stadsborna i utvecklandet av den egna omgivningen, att lyfta fram vad offentliga medel kan användas till.

 • Staten och Vasa stad understödjer för efterinstallation av hiss. Det är möjligt att få sammanlagt upp till 55 procent i understöd för efterinstallation av hiss.

 • Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet.

 • Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag eller verksamhetsbidrag (1- och 3-årigt).

 • Lillkyro områdesnämnd beviljar områdesvisa allmänna understöd för verksamheten till föreningar och sammanslutningar

 • Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler. Understödet kan också beviljas husbolag för undanröjande av rörelsehinder så att det blir möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i bostadshus, bostäderna eller andra gemensamma utrymmen.

 • Vasa stad beviljar årligen understöd till de registrerade invånarföreningar som är verksamma inom stadens område. Understöd beviljas för upprätthållande och aktivering av föreningens verksamhet.

 • Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

 • Vi beviljar understöd en gång per år till vasabor och till föreningar som är verksamma i Vasa och vilkas verksamhet innefattar förebyggande välfärdsarbete.