Förbigå menyn

Understöd

Ansökningstiden för stadens understöd är 1.3-31.3.2021

Vasa stad beviljar årligen allmänna understöd till föreningar inom olika områden, sammanslutningar, evenemangsarrangörer samt privatpersoner och konstnärer.

Ansökningstiden för understöd börjar 1.3.2021 och upphör 31.3.2021. Ansökningarna kan lämnas in endast via det elektroniska systemet och enbart under den angivna ansökningstiden.

Följande understöd kan sökas i mars: invånarföreningarnas understöd, pensionärsföreningarnas understöd, kulturunderstöd, idrottsservicens verksamhetsunderstöd, evenemangsunderstöd, verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningarna, social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd och Lillkyro områdesnämnds allmänna understöd.

Ansökan om understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd redan fr.o.m. 15.2 innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du:

 • bankkoder eller mobilcertifikat för registrering/inloggning
 • Se närmare anvisningar per understödsslag i slutet av den här sidan

Hjälp med uppgörande av ansökan

Råd för hur man ska göra en elektronisk understödsansökan ger Medborgarinfon och Lillkyro samserviceenhet. Utöver dessa serviceställen får över 65-åriga Vasabor hjälp med uppgörande av ansökan på Seniorcentrets nätpunkt Senjor.

 • En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

 • Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

 • I fjol fick vi en körsbärspark – vilken liten dröm i din omgivning skulle behöva förverkligas?
  Vasa stad har reserverat 5000 € för förverkligande av invånarnas idéer via ett försök med deltagande budgetering. Syftet med försöket är att inkludera stadsborna i utvecklandet av den egna omgivningen, att lyfta fram vad offentliga medel kan användas till.

 • Staten och Vasa stad understödjer för efterinstallation av hiss. Det är möjligt att få sammanlagt upp till 55 procent i understöd för efterinstallation av hiss.

 • Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet.

 • Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag, stadskulturbidrag eller verksamhetsbidrag.

 • Lillkyro områdesnämnd beviljar områdesvisa allmänna understöd för verksamheten till föreningar och sammanslutningar

 • Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet.

 • Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler. Understödet kan också beviljas husbolag för undanröjande av rörelsehinder så att det blir möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i bostadshus, bostäderna eller andra gemensamma utrymmen.

 • Vasa stad beviljar årligen understöd till de registrerade invånarföreningar som är verksamma inom stadens område. Understöd beviljas för upprätthållande och aktivering av föreningens verksamhet.

 • Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.