Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Understöd

  • En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

  • Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

  • Staten och Vasa stad understödjer för efterinstallation av hiss. Det är möjligt att få sammanlagt upp till 55 procent i understöd för efterinstallation av hiss.

  • Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet.

  • Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag, stadskulturbidrag eller verksamhetsbidrag.

  • Lillkyro områdesnämnd beviljar områdesvisa allmänna understöd för verksamheten till föreningar och sammanslutningar

  • Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet.

  • Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler. Understödet kan också beviljas husbolag för undanröjande av rörelsehinder så att det blir möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i bostadshus, bostäderna eller andra gemensamma utrymmen.

  • Vasa stad beviljar årligen understöd till registrerade invånarföreningar som är verksamma inom stadens område. Understöd beviljas för upprätthållande och aktivering av föreningens verksamhet.

  • Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd.