Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Möte med personal

Delta och påverka

Vasa är människornas stad. Vi vill att var och en ska hitta sitt eget sätt att delta och göra staden gemensam för alla. Välkommen att bekanta dig med påverkningskanalerna och det demokratiska beslutsfattandet.

Responskanal

Du kan ge respons om Vasa stads tjänster och verksamhet via responstjänsten.

 

Delaktighetsprogrammet

Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Så säger kommunallagen. Deltagande kan främjas till exempel genom diskussionsmöten, invånarråd, utlåtandebegäranden, erfarenhetssakkunskap och genom att stöda invånare, organisationer och andra sammanslutningar när de tar egna initiativ till att planera och bereda ärenden.

Målet för Vasas delaktighetsprogram är att Vasabornas röst ska höras allt bättre i skötseln av stadens ärenden. Den grundläggande idén med programmet är det DELAKTIGA VASA, där Vasaborna, de förtroendevalda som de har valt och stadens personal har en pågående och aktiv växelverkan.

Beretts tillsammans

Delaktighetsprogrammet bereddes genom att kommuninvånarna, stadens personal, representanter för stadens olika organ och påverkansgrupper samt experter inom olika branscher hördes. På stadens webbsidor informerades regelbundet om hur programarbetet gick framåt och respons kunde skickas till beredarna.

Se Vasa stads delaktighetsprogram 2017-2020.

Frivilligverksamhet

Om du vill göra gott och dela med dig av din tid, har vi färdiga kanaler för frivilligarbete bland äldre.

I frivilligarbete får du nya erfarenheter, meningsfull sysselsättning och du hittar nytt innehåll för din vardag.

Som frivillig behöver du inte ha några specialkunskaper. Din ålder kan vara vilken som helst. Som stöd har du en anställd hos staden. Du kan välja de arbetstider och -uppgifter som passar dig och du kan arbeta enligt dina egna resurser.

Som frivillig är du försäkrad med en gruppolycksfallsförsäkring, som gäller under frivilligarbetet samt under resorna till och från uppgiften.

När du kommer med i verksamheten får du en introduktion. Vi funderar tillsammans vilken verksamhetsform som skulle vara lämplig just för dig.

Exempel på alternativ

 • Vän, uteledsagare eller samtalspartner i ett småhem eller till en invånare
 • Vän, uteledsagare eller samtalspartner på en sjukhusavdelning eller till en patient
 • Uppträdande vid evenemang:
  som sångare, allsångsledare, musiker eller ackompanjatör
 • Rådgivare i webbfrågor
 • Gruppledare

Alternativt kan vi planera en ny form av frivilligarbete som passar just dig.

Ta kontakt per telefon 040 717 3005, e-post seija.nyqvist@vasa.fi, så kommer vi överens om en träff.

 

 

Jämställdhet och likabehandling

Målet med jämställdhets- och likabehandlingsplanen och dess verkställande är att Vasa stad ska bli ett mera jämställt och jämlikt ställe när det gäller att bo, leva och arbeta.

Med planen främjas både servicetagarnas, det vill säga kommuninvånarnas, och personalens jämställdhet och likabehandling samt förebyggs diskriminering. Syftet är att öka medvetenheten om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt att utveckla personalen och servicen så att mångfald accepteras och kan beaktas i alla funktioner.

Läs mera om jämställdhet och likabehandling. 

Råd

Med hjälp av stadens råd vill man garantera att de äldres, de funktionshindrades, de ungas och invandrarnas röst blir hörd i Vasa. Via råden kan invånarna påverka beslutsfattandet direkt.

Råden väljs för två år åt gången och i deras sammansättning beaktas bland annat representationen för invånarna i olika stadsdelar. Råden driver de gruppers intressen som de representerar: de lämnar initiativ, ger utlåtanden och följer med planeringen och beslutsfattande.

Bekanta dig närmare med råden och ta modigt kontakt, råden finns till för invånarna.

 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige:

 • Består av Vasaungdomar i åldern 13-22 år
 • Tar ställning till ärenden som berör ungdomar och för de ungas idéer och initiativ vidare till stadens tjänstemän och beslutsfattare
 • Ordnar meningsfull verksamhet för ungdomarna

Vasaungdomarna väljer representanterna till ungdomsfullmäktige. Kandidatuppställningen och röstningen sker i Vasas högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter.

Läs mera om ungdomsfullmäktige

 

Äldrerådet

Äldrerådet i Vasa fungerar som påverknings-, informations- och samarbetsorgan mellan de äldre, myndigheter, beslutsfattare och andra samarbetsparter. Genom att följa med och påverka stadens olika förvaltningars verksamhet och beslutsfattande stöder och främjar äldrerådet de äldres totala välmående och deras möjligheter att klara av olika aktiviteter.

Rådets medlemmar väljs via pensionärsorganisationerna.

Läs mera om äldrerådet

 

Invandrarrådet

Invandrarrådet grundades år 2006 på basis av en fullmäktigemotion.  Rådet främjar invandrarnas integration och strävar efter att påverka de tjänster som erbjuds invandrarna. Rådet har tolv (12) ledamöter, av vilka hälften väljs från stadsstyrelsens nämnder och hälften från invandrarorganisationerna.

Läs mera om invandrarrådet

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning har tillsatts från och med år 1987. Rådet är ett samarbetsorgan mellan staden och personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och funktionshinderorganisationer som fungerar inom stadens område.

Läs mera om rådet för personer med funktionsnedsättning

Österbottens medborgarforum

Vill du aktivt vara med och påverka framtiden för Österbotten? Kom med i medborgarforumet.

Till medborgarforumet kan alla intresserade invånare i Österbotten anmäla sig. Som medlem i medborgarforumet får du påverka beredningen av landskapsstrategin och landskapsplanen bl.a. genom olika webbenkäter och diskussionsmöten.

Läs mera. 

 • Invånarna gör staden. Vasas invånarföreningar är viktiga kännare och utvecklare av sina bostadsområden.

 • Kommuninvånarna har enligt kommunallagen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet får till sitt innehåll och sin form vara fritt, bara det framgår vad du föreslår i ditt initiativ.

 • Det är viktigt för var och en att bli hörd, och rätt att påverka saker som gäller en själv ska tryggas för alla.

 • Staten och kommunerna arbetar utgående från representativ demokrati. Medborgarna väljer i fria val Republiken Finlands president och sina representanter till riksdagen, Europaparlamentet och kommunala beslutsfattande organ.