Förbigå menyn
Staden på hösten i flygfoto

Beslutsfattande

Vasa stads högsta beslutanderätt utövas av fullmäktige med 55 ledamöter. Fullmäktige fattar beslut om ärenden som gäller Vasa samt ansvarar för stadens ekonomi och verksamhet.

Stadsfullmäktige utser en stadsstyrelse, som  leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Den bevakar stadens intressen och representerar staden.

Tomas Häyry är Vasas stadsdirektör. Han lyder under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning och ekonomi.

I Vasa finns också många nämnder och direktioner. De övervakar och styr verksamheten inom sitt uppgiftsområde.

Se tillgängliga bilden av förtroendeorganisation här. 

 

Vasa förtroendevaldamanorganisation