Förbigå menyn

Vasa stad organisation och beslutsfattande

Den högsta beslutanderätten i Vasa stad utövas av stadsfullmäktige som har 59 ledamöter.  Fullmäktige beslutar om ärenden som gäller Vasa samt svarar för stadens ekonomi och verksamhet. Stadsfullmäktige utnämner stadsstyrelsen, som leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige.

I Vasa finns också flera nämnder och direktioner. De styr och övervakar verksamheten inom sina uppgiftsområden.

Vasa stads organisation är sammansatt av bildningssektorn, tekniska sektorn, social- och hälsovårdssektorn samt centralförvaltningen.

På de följande sidorna presenteras beslutsfattandet och organisationen samt verksamheten närmare.

Vasa stad organisationsschema (PDF)