Förbigå menyn
Nainen

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden. Stadsfullmäktiges mandatperiod är 1.8.2021 – 31.5.2025. Fullmäktige väljs vart fjärde år genom kommunalval.

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Mötesdagar 2024

Mötesdagar 2024

februari 19.2.
mars 25.3.
april 29.4.
juni 10.6. (bokslut och ramar till år 2025)

september 2.9.
oktober 7.10.
november 11.11. kl. 9.30 (budget)
december 9.12.

 

Möten är öppna för allmänheten.

Stadsfullmäktige sammanträden kan du följa med direkt på nätet eller titta på inspelningen senare.
Inspelningarna kan ses i 14 dagar efter mötet.

Ordföranden och medlemmar

Ordföranden Joakim Strand
I vice ordföranden Tommi Mäki
II vice ordföranden Päivi Karppi
Protokollföraren Marjo Mäki-Krekola

Stadsfullmäktiges orförandes mandatperiod 1.6.2023–31.5.2025
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

 

Se fullmäktige och ersättare här.

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Fullmäktiges mandattid är fyra år och den började 1.8.2021 och den slutar 31.5.2025.
  Ordförandens mandattid är två år. Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.
 • Fullmäktige väljs vart fjärde år genom kommunalval.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 55 i kommunalval valda förtroendevalda.
 • Kommunalval hålls vart fjärde år.
 • Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
 • Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
 • Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
 • Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.

 

Fullmäktigegrupper

I Vasa stads styrdokument står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

Vasa stadsfullmäktiges fullmäktigegrupp för Svenska Folkpartiet

SFP (Svenska Folkpartiet i Finland)
ordförande Ulla Granfors
I vice ordförande Marit Nilsson-Väre
II vice ordförande Ramieza Mahdi
III vice ordförande Ragnvald Blomfeldt
fullmäktige 16

Vasa fullmäktiges socialdemokratiska grupp

SDP (Finlands Socialdemokratiska Parti)
ordförande Sari Ala-Heikkilä
I vice ordförande Sanna Halonen
II vice ordförande Per Hellman
fullmäktige 11

Samlingspartiet rp:s fullmäktigegrupp

SAML (Samlingspartiet)
ordförande Anne-Marie Viinamäki
I vice ordförande Riitta Pääjärvi-Myllyaho
II vice ordförande Marko Heinonen
fullmäktige 10


Vasa fullmäktigegrupp för Sannfinländarna

SAF (Sannfinländarna)
ordförande Matti Vahtera
I vice ordförande Mauri Ollila
fullmäktige 9


De grönas fullmäktigegrupp

GRÖNA (Gröna Förbundet)
ordförande Emine Ehrström
I vice ordförande Lotta Alhonnoro
fullmäktige 3


Vänsterförbundets fullmäktigegrupp

VÄNST (Vänsterförbundet)
ordförande Harri Moisio
I vice ordförande Päivi Moisio
fullmäktige 2


Centerns fullmäktigegrupp

CENT (Centern i Finland)
ordförande Pasi Keskinen
I vice ordförande Aleksi Koivisto
fullmäktige 2


Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

FKF (Finlands Kristliga Förbund)
ordförande Tomi Kaunismäki
I vice ordförande Heimo Hokkanen
fullmäktige 2

Fullmäktigemotioner

Efter fullmäktiges möte kan fullmäktigegrupper och fullmäktige inlämna skriftliga motioner till fullmäktiges odförande.

Bekanta dig med motioner här.

Föredragninglistor och protokoll

Stadsfullmäktiges justerade protokoll hålls framlagda på stadens webbplats från och med den andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet. Föredragninglistor och protokoll finns här. 

Bindningar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller.

Läs mer om bindningar här. 

Kontaktuppgifter

Stadsfullmäktige sammanträder

måndagar, klockan 17.45, adress Vasaesplanaden 10, Fullmäktigesalen.