Förbigå menyn

Stadsfullmäktige

Vasa stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden.

Ordförande: Joakim Strand
I vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
II vice ordförande: Matti Vahtera
Stadsfullmäktiges orförandes verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

Läs mera om stadsfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter. Stadsfullmäktiges verksamhetstid är fyra år och förkortning FG. Ordförandens verksamhetstid är två år.  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
 • Kommunalval hålls vart fjärde år.
 • Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
 • Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
 • Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
 • Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
 • Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
 • Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
 • Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola

Närvarorätt:

stadsdirektör: Tomas Häyry
bildningsdirektör: Christina Knookala
social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
teknisk direktör: Markku Järvelä
tf ekonomidirektöra: Jari Karjalainen
tf förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola
tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
specialsakkunnig: Marjo Mäki-Krekola
tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Alla stadsfullmäktiges ledamöter

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Läs mera om stadsfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter. Stadsfullmäktiges verksamhetstid är fyra år och förkortning FG. Ordförandens verksamhetstid är två år.  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
 • Kommunalval hålls vart fjärde år.
 • Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
 • Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
 • Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
 • Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
 • Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
 • Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
 • Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola

Närvarorätt:

stadsdirektör: Tomas Häyry
bildningsdirektör: Christina Knookala
social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
teknisk direktör: Markku Järvelä
tf ekonomidirektöra: Jari Karjalainen
tf förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola
tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
specialsakkunnig: Marjo Mäki-Krekola
tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Alla stadsfullmäktiges ledamöter

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Stadsfullmäktige sammanträder

på måndagar, klockan 17.45, i ny fullmäktigessalen vid Rådhusgatan 33.