Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Etäopetuksen digityökalut

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi

Help­po­käyt­tö­so­vel­luk­set vi­de­o­yh­tey­den tu­ek­si
Aloi­tam­me tu­tus­tu­mal­la ver­kon help­poi­hin ja il­man op­pi­jan kir­jau­tu­mis­ta toi­mi­viin so­vel­luk­siin. Niis­tä moni so­pii käy­tet­tä­väk­si sil­loin, kun työs­ken­nel­lään yh­des­sä vi­de­o­neu­vot­te­lu­yh­tey­del­lä. Esil­lä ovat mm. sana­pilvet, ajas­ti­met, Class­roomSc­reen ja moni­puo­li­nen Pad­let-muis­ti­tau­lu. Li­säk­si saat vink­ke­jä etä­o­pe­tuk­sen ja di­gin hyö­dyn­tä­mi­sen tu­ek­si koos­te­tuis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta ja oh­jeis­ta.