Ohita valikko

Hyvinvointipalveluiden ja yhdistysten kumppanuus

Vaasan kaupungin ja yhdistysten kumppanuudella vastataan hyvinvoinnin haasteisiin ja kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Kumppanuus on tarkoitettu yhdistyksille, joilla on kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa ja palvelutuotantoa tukeva ja täydentävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kumppanuuden toimintamalli

Yhdistysten osallistaminen rahoitettavan toiminnan suunnitteluun: Hyvinvointihaasteiden löytäminen ja ratkaiseminen

Esimerkkejä hyvinvoinnin haasteista / ilmiöistä

Resilienssi

 • mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistaminen
 • arjen hallinta
 • tunnetaidot
 • nuorten pahoinvointi

Muuttuva mielipideilmasto

 • suhtautuminen erilaisuuteen, myötätunnon puute
 • sosiaalisen median ja digitalisaation negatiiviset vaikutukset esim. vääristynyt mielikuva arjesta, kiusaaminen, huijaukset

Fyysinen kunto

 • arkiliikunnan puute

Osattomuus

 • merkityksellisen tekemisen puute
 • yksinäisyys
 • heikommassa asemassa olevien ryhmien osallisuuden edistäminen

Eriarvoistuminen

 • segregaatio
 • haasteiden kasautuminen samoille ihmisille
 • esteetön ja saavutettava elinympäristö

Vaihe 1: Ehdotukset 15.9.2023 klo 15.45 mennessä

Yhdistykset lähettävät ratkaisuehdotuksensa hyvinvoinnin haasteisiin kirjaamoon viimeistään 15.9.2023 klo 15:45.

Seuraavat asiakirjat lähetetään kirjaamoon:

 • Yhdistyksen perustiedot (lomake)
 • Ehdotuspaperi (vapaamuotoinen)

Nimeä perustietolomake seuraavasti: yhdistyksen nimi_perustiedot

Nimeä ehdotuspaperi seuraavasti: yhdistyksen nimi_ehdotuspaperi

Seuraavat tiedot tulee kirjata ehdotuspaperiin – suunnitelmaan rahoitettavan ilmiön ratkaisusta

 • Kuvaus suunnitelmasta (tavoitteet ja mittarit), kustannuksista ja aikataulusta, joilla pyritään ratkaisemaan hyvinvoinnin haaste.
 • Onko yhdistyksellä jo ilmiön ratkaisuun tarvittavaa osaamista.
 • Pystyykö yhdistys käyttämään olemassa olevaa henkilökuntaa ilmiön ratkaisuun.
 • Voiko yhdistys saada rahoitusta myös muualta.
 • Yhdistyksen tarve vuosittaiseen Vaasan kaupungin avustuksen määrään. Ilmiön ratkaisuun tarvittava rahoituksen kokonaiskesto.

 

Pitch-puheet 19.9.2023 klo 16.30 alkaen

Kaikki yhdistykset, jotka ovat lähettäneet ehdotuspaperin ja perustietolomakkeen 15.9.2023 mennessä, pitävät pitch-puheen omasta ehdotuksestaan tilaisuudessa. Pitch-puhe saa kestää enintään 10 min.

Parhaat ehdotukset menevät vaiheeseen 2.

Vaihe 2: Ehdotusten kehittäminen

Kumppanuussopimus

 • Yhteistyö suunnitellaan kaupungin strategian sekä havaittujen tarpeiden ja niiden pohjalta asetettujen painopisteiden perusteella.
 • Kumppanuussopimus perustuu kunnan ja järjestöjen keskinäiseen luottamukseen ja osapuolten sitoutumiseen toiminnassa ja palvelun tuottamisessa yhtenevin eduin.
 • Sopimus liittyy yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin. Sopimuksella ei siirretä julkishallinnon lakisääteisiä tehtäviä kolmannen sektorin tehtäväksi eikä sillä hankita palveluita kaupungille tai sen osoittamille asiakkaille.
 • Kumppanuussopimus voidaan solmia myös kaupungin ja kahden tai useamman yhdistyksen välille jonkin tietyn tehtävän tai päämäärän toteuttamiseksi.
 • Kumppanuussopimuksessa sovitaan tavoitteista, toteutustavasta, toiminnan rahoittamisesta ja raportoinnista. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain pidettävässä kumppanuuskeskustelussa.
 • Kaupungin edustus ”ohjausryhmässä” tai toiminnan jossain työryhmässä. Rahoitettavan toiminnan mahdollinen kytkeminen lähemmin kaupungin hyvinvointipalveluiden – tai muiden sektoreiden toimintoihin esimerkiksi yhteisiä tapahtumia, koulutuksia.
 • Kaupunki voi solmia kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa, kun yleisten avustusten myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi seuraavat täyttyvät: mm. yhdistyksellä on säännöt, hallitus, jäsenistölle tai muulle kohderyhmälle säännöllistä toimintaa sekä omarahoitusta ja palkattua henkilöstöä

Ota yhteyttä