Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

henkilö kirjoittaa

Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö.

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii:

 • valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
 • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
 • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

 

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Tiedoksiannosta on säädetty erikseen kaupungin hallintosäännössä.

 

Tarkastustoimi muodostaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen.

Tarkastuslautakunnassa on 9 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakuntaa avustavassa tarkastusyksikössä on 2 viranhaltijaa.

Kaupungin lakisääteisenä tilintarkastajana toimii KPMG Oy tilikaudesta 2019 alkaen.

 

Tutustu tarkastuslautakuntaan tästä.

 

Sidonnaisuudet

Vaasan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84§:n mukaiset sidonnaisuudet.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Sidonnaisuusilmoitusmalli

Kuntalaissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

 • johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
 • merkittävästä varallisuudestaan sekä
 • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
 • Sidonnaisuuksista tarkemmin kuntalain 84 §:ssä.

 

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Vaasan kaupungissa ovat:

1. Seuraavien toimielinten puheen- ja varapuheenjohtaja(t)

 • Valtuusto
 • Tarkastuslautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto että yksilöjaosto
 • Koulutuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto
 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä sen kulttuuri- ja liikuntajaosto
 • Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sen yksilöasiain jaosto että Vaasan ja Laihian aluejaosto
 • Vähänkyrön aluelautakunta
 • Teknisten liikelaitosten johtokunta
 • Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen johtokunta
 • Pohjanmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtokunta
 • Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunta
 • Vaasan seudun jätelautakunta
 • jatka Luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitukseen

 

2. Seuraavien toimielinten kaikki jäsenet ja varajäsenet:

 

3. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

 

Tiedot luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja esittelijöiden sidonnaisuuksista

Tarkastuslautakunta 24.11.2020 § 33

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Tarkastuslautakunta 24.11.2020 § 33  liite 1 Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2020

Viranhaltijoiden ja esittelijöiden sidonnaisuudet

Tarkastuslautakunta 24.11.2020 § 33  liite 2 Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden ja esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset 2020

Sidonnaisuusilmoitusten henkilöhaku

Ota yhteyttä