Ohita valikko

Energiakoulutuksen polku Vaasassa

Pohjolan energiapääkaupungissa Vaasassa oppijat hallitsevat tulevaisuuden työelämätaidot ja energiaosaamisen.

Vaasassa toteutetaan energiakoulutuksen polkua, joka ulottuu aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka.

Vaasan kaupungin strategian 2022-2025 yksi kolmesta päätavoitteesta on Hiilineutraali Vaasa 202X. Tavoitteenamme on olla Suomen energiaviisain ja energiatehokkain kaupunki.

Energiakasvatus varhaiskasvatuksessa

Vaasan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen energiapolku

Energiakasvatus on osa arjen pedagogiikkaa. Leikki on keskeinen toimintatapa sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. Leikki mahdollistaa liikkumisen, tutkimisen ja toiminnan. Arki koostuu laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksista ja monipuolisesta oppimisesta. Toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen energiapolun keskeinen tavoite on lasten mielenkiinnon herääminen ja osallisuus. Alla esimerkkejä energiakasvatuksen sisällöistä:

Luonto ja liikunta

  • Tutustuminen luontoon
  • Luonnon kunnioittaminen
  • Lähiympäristöön tutustuminen

Kestävä kehitys

  • Tunnistetaan ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita
  • Kierrättäminen
  • Roskien lajittelu
  • Luonnonmateriaalit
  • Lelujen kunnossapito

Teknologia, tukena toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelma

  • Digitaalinen osaaminen
  • Teknologiataidot
  • Kokeileva ja tutkiva oppiminen
  • Ohjelmointia leikkien
  • Digitaalinen dokumentointi

Monilukutaito, tukena toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolku

  • Tiedon etsiminen
  • Ilmiöt ja käsitteet

Energiakasvatus perusopetuksessa

Suomenkielinen perusopetus

Perusopetuksessa energiateemaa käsitellään monista eri näkökulmista vuosiluokkien 1–9 aikana. Eri vuosiluokilla nostetaan esiin ikätasoon ja oppiaineiden tavoitteisiin soveltuvia sisältöjä. Alla esimerkkejä opiskeltavista kokonaisuuksista:

Energiapolku vuosiluokilla 1-3

  • Energiansäästö ja ympäristönsuojelu
  • Ravinto ja ravintoketju
  • Lämpö

Energiapolku vuosiluokilla 4-6

  • Jätteiden kierrätys ja energian säästäminen
  • Sähköenergia, sähkön säästäminen
  • Oman kodin sähkö- ja lämmitysratkaisut sekä kustannukset

Energiapolku vuosiluokilla 7-9

  • Vierailut energiaklusterin yrityksiin, kummiyritykset, Energy Week – hyödyntäminen
  • Energiantuotanto lähialueellamme
  • Ruoantuotanto Pohjanmaalla
  • Energiaomavaraisuus kansallisella tasolla, energialähteet ja niiden saatavuus
  • Uusiutuvat energianlähteet
  • Kestävä kehitys

Ruotsinkielinen perusopetus

Vuosikurssien 1–6 energiapolku

Kaikilla vuosikursseilla käsitellään energiansäästöä ja ympäristönsuojelua, oppilaiden ikään sopivalla tavalla.

Vuosikurssit 1–3:

  •  veden olomuodot
  • veden kiertokulku
  • ihminen ja ravinto – ravintoketju
  • Vaasan Sähkön ”Hei, kaikki toimii” -ilmaismateriaali 2. vuosikurssille
  • lämpö

Vuosikurssit 4–6:

  • jätteiden lajittelu
  • vierailu Stormossenilla tai Stormossenin vierailu koululla
  • ihminen ja keho – ihminen tarvitsee energiaa
  • kierrätys
  • sähkö
  • uusiutumattomat ja uusiutuvat energianlähteet.

Perusopetuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet:

  • Merellinen Vaasa
  • Kestävä elämäntapa – Kestävä ihminen – Kestävä planeetta
  • Minä maailmassa

Borgaregatans skola, vuosikurssit 7–9

Energiasta keskustellaan eri näkökulmista lähinnä fysiikan ja kemian opetuksessa:

  • energian eri muodot ja energian muuntaminen
  • sähköntuotannon eri energianlähteiden vertailu
  • sähköenergian kuljetus ja kustannukset
  • energiansäästö ja kestävä kehitys
  • elintarvikkeiden energiasisältö.

Energiantuotto ja kestävä kehitys

Vuosikurssilla 9 on keväällä energian ja kestävän kehityksen teemaviikko. Tarkoituksena on tehdä oppilaat tietoisiksi kestävää kehitystä edistävistä asioista, kuten siitä, miten sähköä ja lämpöä tuotetaan uusiutuvin luonnonvaroin paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Ohjelmaan kuuluu muun muassa

  • vierailu Stormossenilla, Westenergyllä ja Vaasan Sähköllä
  • aurinkopaneeleihin ja vesi- ja tuulivoimaloihin liittyviä työpajoja
  • aiheeseen liittyviä luentoja ja projektitöitä.

Hållbarhet och energi i Vasa övningsskola

Energiakoulutus lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillinen koulutus – Vamia

Vamia on monialainen ammatillisen koulutuksen organisaatio, jossa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa.  Vamia tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille sekä työ- ja yrityselämälle – kolmella kielellä. Vamiassa on mahdollisuus rakentaa oman näköinen opintopolku tai päivittää osaamista vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Vamiassa energiakoulutus on luonteva osa opintoja. Energiaopinnot on integroitu opetukseen, ja Vamialla on modernit oppimisympäristöt energiaosaamisen varmistamiseksi.

Hyvät työelämäyhteydet ja osaavat opettajat

Vamiassa on toimivat työelämäyhteydet ja tarjolla monia energia-alan tutkintokoulutuksia. Opiskelijalla on hyvät työelämäyhteydet, ja Vamialla on käytössä riittävä määrä energia-alan yrityksiä työssäoppimispaikoiksi kaikissa tutkinnoissa.

Vamiassa on modernit oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat energiaosaamisen oppimisen. Opiskelijat sijoittuvat hyvin energia-alan yrityksiin, kesätöihin ja valmistumisen jälkeen energia-alan työpaikkoihin. Opettajilla on ajantasainen tieto energia-alan työpaikoista, työvälineistä, menetelmistä ja osaamisvaatimuksista, ja he vievät tätä osaamista opiskelijoille.

Vamia on myös kansainvälinen oppilaitos. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista myös ulkomailla. Ulkomaan vaihtokohteen voit hankkia itse tai hyödyntää oppilaitoksen yhteistyökumppaneita lukuisista eri maasta. Kaikki Vamian koulutusohjelmat tarjoavat mahdollisuuden ulkomaavaihtoon ja kansainvälisiin kokemuksiin.

Valinnaisella opintotarjonnalla tuetaan energia-alan osaamista sekä siihen liittyviä taitoja. Työelämä- ja yrityspalvelut tarjoavat aktiivisesti työelämälle lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä oppisopimuskoulutuksia.

Yhteistyö oppilaitosten välillä

VAMK-väylä

Vamiasta on mahdollista jatkaa suoraan Vaasan ammattikorkeakouluun ilman pääsykokeita. Opiskelija voi hakea väylälle, ja 3. vuoden aikana suoritetaan ammattikorkeakoulun opintoja 30 op. VAMK-väylä on mahdollinen näissä tutkinnoissa: lähihoitaja, merkonomi, datanomi, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka.

TeknoTET ja täsmäpäivät yläkoulun oppilaille

Tekno-TET on vaasalaisten oppilaitosten ja yritysten yhdessä kehittämä monipuolinen työelämään tutustumisohjelma, jonka tavoitteena on tuoda esiin tekniikan alaa varteenotettavana opiskelu- ja uravaihtoehtona 9.-luokkalaisille. Täsmäpäivien aikana 8.-luokkalaiset pääsevät tutustutaan energia-alan ammatteihin.

Lukiot

Vaasan kaupungin lukiokoulutus toimii yhteisellä kaksikielisellä lukiokampuksella Lykeionilla, jossa opiskelee vuosittain yli tuhat lukiolaista.  Yleissivistävänä koulutuksena lukio antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteelle.

Vaasan lyseon lukio

Energiakoulutuksen kova ydin koostuu matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opinnoista. Lisäksi energiakoulutus on integroitu oppiaineisiin. Yhteistyö Vaasan korkeakoulujen kanssa on tiivistä.

Suoraväylät Vaasan korkeakouluihin

Vaasan lyseon lukion opetustarjonnasta löytyvät fysiikan suoravalintaopintojaksot Vaasan yliopiston energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelmaan.

Yhteistyössä VAMKin kanssa on luotu erillisväylät, joiden perusteella Vaasan lyseon lukiossa opiskelluilla opintojaksoilla voi saada opiskelupaikan VAMKissa.

Vaasan lyseon lukion tietotekniikan opintoihin sisältyy myös ohjelmointiin painottuva kolmen opintojakson kokonaisuus, joiden suorittaminen on kriteerinä sekä Turun yliopiston että Vaasan yliopiston suoraväyliin.

Työelämäyhteydet ja kansainvälisyyskasvatus

Lyseon lukio tekee yritys- ja koulutusyhteistyötä Vaasan alueen energiateollisuuden ja oppilaitosten kanssa mm. yritysvierailuin, tietoiskuin ja tiedotusmateriaalein.

Fysiikan opetuksessa pyritään hyödyntämään Vaasan energiaklusteria erilaisten käytännön esimerkkitilanteiden kautta, jolloin opetuksen teoreettinen osuus voidaan luontevasti liittää käytännön ongelmiin.

Lyseon kansainvälisyyskasvatus on laajaa ja siihen on integroitu myös energiakoulutus. Kiinaan ja Japaniin suuntautuvissa leirikouluissa on mahdollisuus tutustua vaasalaisten energia-alan yritysten kansainväliseen toimintaan. Sekä Vaasan lyseon lukion että Vasa Gymnasiumin kansainvälisyyskasvatussuunnitelma on akkreditoitu.

Vasa gymnasium

Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat otetaan tutustumiskäynnille johonkin Vaasan energiaklusterin yrityksistä. Näin opiskelijat saavat tietoa Vaasan energiaklusterin työskentelymahdollisuuksista ja käsityksen teollisuuden merkityksestä alueellemme. Pandemia on kuitenkin estänyt vierailut viime vuosina.

Tarjolla on vuosittain energiakurssi. Viime vuosina kurssi on ollut erittäin suosittu, noin kolmasosa koulun opiskelijoista valitsee sen suorittamisen. Kurssi antaa energiateknologian perustiedot, joita tarvitaan energiakeskustelujen mielekkääseen seuraamiseen mediassa. Kurssi toimii myös porttina valinnaisille (syventäville) fysiikan kursseille.

Kurssiin kuuluu muun muassa:

  • energian ja tehon ero sekä niiden eri yksiköt
  • energian säilyttäminen
  • erilaiset voimalat
  • markkinointi
  • tutustumiskäynnit

Yrkeshögskolan Novia suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön. Kirjoitushetkellä, keväällä 2023, opiskelijoillemme on tarjolla yksi vetyteknologian ja yksi akkuteknologian kurssi Novian järjestämänä.

Opettajat vierailevat energiaklusterin yrityksessä noin kolmen vuoden välein saadakseen inspiraatiota ja tietoa opiskelijoille jaettavaksi.

Kuluvalla lukuvuodella uutta on se, että keväällä 2023 järjestetään teemaviikko, jolle opiskelijat voivat valita teeman. Teemaksi voi valita teknologian, jolla on selkeä yhteys energiapolkuun, ja myös muissa teemoissa, kuten taloudessa, oppii yrittäjyydestä.

Hållbarhet och energi i Vasa övningsskola

Energiakoulutus korkeakouluissa

Vaasan ammattikorkeakoulu

Energistä osaamista! Vaasan ammattikorkeakoulusta (VAMK) valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja.

Energiateknologiayritysten tarpeita tukevat työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Niiden ansiosta pääset suoraan vihreän siirtymän ytimeen!

VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin. Tekniikan koulutuksesta merkittävä osa tapahtuu energiakampuksen edistyksellisessä Technobothnia- laboratoriossa.

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa voit opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä sekä viestintätieteitä. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Meiltä valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä.

Meillä voit suorittaa kandidaatin, maisterin, diplomi-insinöörin tai tohtorin tutkinnon. Tarjoamme myös useita kokonaan englanninkielisiä maisteriohjelmia. Voit myös opiskella avoimessa yliopistossamme tai jo työelämässä ollessasi hankkia täydennyskoulutusta. Eri oppiaineisiin ja yliopisto-opiskeluun pääset tutustumaan verkossa järjestettävillä tutustumiskursseillamme.

Tietokonesimulointien lisäksi tekniikan opiskelijat tekevät myös laboratorioharjoituksia Technobothniassa.

Tekniikan alalla DI-tutkinnon suomenkielisiä opintosuuntia ovat:

  • Automaatio ja tietotekniikka -suunnasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä.
  • Energiatekniikan suunnan opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin.
  • Sähkötekniikan suunnan opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset.

Kansainvälisiä (englanninkielisiä) tekniikan alan maisteriohjelmia puolestaan ovat:

  • Industrial Systems Analytics -maisteriohjelma tarjoaa sisältöä, malleja ja menetelmiä monimutkaisten prosessien ja järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja käyttämiseen teollisuudessa ja muualla.
  • Monitieteinen Smart Energy-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille viimeisimmän tiedon käynnissä olevasta energianmuutoksesta ja erinomaiset kyvyt uudistaa teollisuutta ja luoda tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja kestäville ja älykkäille energiajärjestelmille.
  • Sustainable and Autonomous Systems -maisteriohjelmasa koulutetaan autonomisten järjestelmien asiantuntijoita, jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen tarpeet ja mahdollisuudet järjestelmien kehittämisessä. Autonomisilla järjestelmillä pystytään etsimään uusia ratkaisuja esimerkiksi energiankeruuseen, älykkäisiin kaupunkeihin ja yhteisöihin, paikannusjärjestelmiin, tekoälyn ja koneoppimisen konsepteihin sekä järjestelmien kyberturvallisuuteen.
  • Strategic Project Managament -ohjelma kouluttaa Seinäjoella asiantuntijoita suunnittelemaan, hallitsemaan ja toteuttamaan tekniikan projekteja.

Lisätietoja opiskelusta Vaasan ylipistossa löydät verkkosivuiltamme:

Yrkeshögskolan Novia

Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia tarjoaa laadukasta työelämälähtöistä ammattikorkeakoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Vaasassa tekniikan ja merenkulun laitos keskittyy vahvasti insinöörien koulutukseen, ja joka toinen Vaasan energiaklusteriin työllistyvä insinööri on valmistunut Noviasta. Insinöörikoulutuksen ja eri suuntautumisvaihtoehtojen kokopäiväkoulutusten tarjonta on laaja, ja siihen kuuluvat seuraavat alat:

  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
    • rakennesuunnittelu
    • rakennustuotanto
    • LVI
    • rakennusmestari
  • sähkö- ja automaatiotekniikka
    • sähkövoima
    • automaatio
    • energiatekniikka
  • tietotekniikka
  • maanmittaustekniikka
  • kone- ja tuotantotekniikka
    • koneenrakennus
    • käyttö- ja kunnossapitotekniikka
    • ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
  • tuotantotalous

Kaikilla Novian tarjoamilla insinöörikoulutuksen aloilla on yhteyksiä energiateknologiaan. Vaasan energiaklusteri on yleisesti hyvin sähkö- ja konekeskeinen, ja siksi sinne palkataankin selvästi eniten juuri näiden alojen insinöörejä.

Rakennustekniikka kytkeytyy puolestaan energiatehokkaiden ja ilmastoälykkäiden rakennusten ja niiden tekniikan puolesta suoraan energiaan, kun taas muilla insinöörisuuntauksilla on omat erityiset yhteytensä juuri energiateknologiaan.

Energiakoulutuksen työryhmä

Vaasan kaupungin tavoitteena on olla Pohjolan energiapääkaupunki: yhtenä toimena kaupungin strategiassa on mainittuna Vaasan energiakoulutuspolku.

Energiakoulutusstrategia sekä sitä tukevat oppilaitos/oppiastekohtaiset toteuttamissuunnitelmat  (pdf)

Pohjolan energiapääkaupungissa Vaasassa oppijat hallitsevat tulevaisuuden työelämätaidot ja energiaosaamisen.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda Vaasan alueelle koulutuspolku, jonka varrella lasten ja nuorten kiinnostusta energia-asioihin jatkuvasti ylläpidetään ja heidän tietouttaan energia-alan merkityksestä kasvatetaan.

Tarjotaan energia-aiheisia tapahtumia ja kilpailuja, kerhoja, vierailuja energiayrityksissä sekä energia-alaan liittyvissä tapahtumissa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakouluissa ja yliopistossa tarjotaan energia-alan tehtäviin liittyvää monipuolista koulutusta.

Työryhmän toiminta

Työryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Kokouksissa käymme läpi energiakoulutuspolun oppilaitosten toimintaa, suunnittelemme toimintaa ja tapahtumia sekä jaamme kokemuksia.

Työryhmän jäsenet:

  • Stenbacka Åsa, Vamia, puheenjohtaja
  • Aho Mikko, Vamia
  • Blomqvist Kristian, Novia
  • Houtsonen Sarita, varhaiskasvatus
  • Isoherranen Ville, VAMK
  • Kallio Seppo, Vasa gymnasium
  • Klockars Bernt, Vasa övningsskola
  • Kärki Anne, suomenkielinen perusopetus
  • Pakkala Susanna, Vamia (sihteeri)
  • Perttu Jaakko, Lyseon lukio
  • Rönnqvist-Norrby Jenny, ruotsinkielinen perusopetus
  • Vekara Timo, Vaasan yliopisto

 

  • Janne Koljonen, LUMA-keskus
  • Josefin Stolpe, Technobothnian koordinaattori
  • Virrankoski Ville, Lyseon lukio/opettajaverkoston vastuuhlö
Yhteystiedot

Ota yhteyttä