Olet täällä

30.8.2018 - 14:15

Vaasan Vesi: Jätevesivuoto Onkilahteen

Tilannetieto päivitetty 30.8.

Lisätietoa: www.vaasanvesi.fi ja https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

Vaasan Vesi tiedote 30.8. 

Vaasan Vesi sai Onkilahden jätevesipäästöön liittyvästä selvityksestään vastauksen ELY-keskukselta nopeasti kolmessa päivässä. ELY-keskus toteaa, että vuoto on ollut varsin suuri ja pitkäaikainen ja arvioi, että vuodon vaikutukset Onkilahden ja Vaasan lähisaariston vedenlaatuun ovat huomattavia.

Yhdistettyjen jätevesi-hulevesikaivojen ongelmia eri ääriolosuhteissa ei oltu selvitetty ja ennakoitu riittävän hyvin. Vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi ELY-keskus kehottaa Vaasan Vettä parantamaan pumppaamojen hälytystoimintoja, sijaisten perehdyttämistä sekä riskienhallintaa. Viemäriverkoston huolto- ja kunnossapito-ohjelma tulee päivittää viemärien sekä hulevesikaivojen ja -linjojen säännöllisten tarkastusten ja niiden perusteella tehtävien korjaustoimenpiteiden osalta. Suunnitelma viemäriverkoston yhdistettyjen jätevesi-hulevesikaivojen korjaamisesta tulee toimittaa ELY-keskukselle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vesistön tilan selvittämiseksi ELY-keskus kehottaa lisäämään näytteenottopisteen Onkilahden keskelle vuosina 2018–2020 osaksi Vaasan edustan merialueen yhteistarkkailuohjelmaa. Päästön vaikutusalueen selvittämiseksi otetaan 14.9.2018 mennessä sedimenttinäytteet Onkilahdesta sekä Hietasaaren ja Vaskiluodon väliltä. Tulokset toimitetaan ELY-keskukselle 25.9.2018 mennessä. Tulosten perusteella ELY-keskus arvioi näytteenoton jatkoa.

Pumppaamoiden virtaamakäyrien, verkkotietojärjestelmän sekä jätevedenpuhdistamon vesianalyysien pohjalta Vaasan Vesi arvioi jätevesivuodon määräksi Onkilahteen 20 000 m3. Tämä on huomattavasti suurempi kuin alkutilanteessa arveltiin ja vastaa Påttin jätevedenpuhdistamolle tulevaa yhden vuorokauden jätevesikuormaa. Jätevesilinjan tukkeuman löydyttyä se saatiin aukaistua muutamassa tunnissa, minkä jälkeen Påttin jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesimäärä nousi nopeasti ja jäteveden kiintoainepitoisuus oli kolme kertaa tavallista suurempi. Lisäksi Onkilahden pumppaamon jätevesimäärät olivat tavallista suuremmat useita päiviä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että iso osa jätevedestä ja erityisesti kiintoaineesta oli patoutuneena tukkeumakohdan takana ja tuli loppujen lopuksi jätevedenpuhdistamolle kuten pitääkin.

Vaasan Vesi tiedostaa vastuunsa tilanteessa ja pahoittelee Onkilahden jätevesivuodon aiheuttamia haittoja!

ELY-keskuksen kirjaamat toimenpidetarpeet jätevesivuotoriskin minimoimiseksi vastaavat Vaasan Veden tekemää selvitystä. Vaasan Vesi on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi ja vastaavan estämiseksi tulevaisuudessa. Jätevesipumppaamoiden virtaamien seurantaa olemassa olevan etävalvonnan avulla on tehostettu. Pumppaamoiden automaattisia hälytystoimintoja lisätään ja niiden toiminta varmistetaan eri riskitilanteiden varalta. Yhdessä Vaasan kaupungin kuntatekniikan kanssa Vaasan Vesi käy läpi hule- ja jätevesiviemäriverkoston kriittisimmät kohteet tämän syksyn aikana. Tukossa ollut viemärilinja sortui Ratakadun ja Museokadun risteyksessä viemärikuvausten yhteydessä 29.8. Sortuma on korjattu väliaikaisesti elementeillä, jätevesiä ei päässyt maastoon eikä vesistöön. Kyseinen viemärilinja saneerataan lokakuun alussa.

Vaasan kaupungin ympäristöosasto jatkaa uimaveden laadun seurantaa Hietasaaressa toistaiseksi. Seuraavat bakteerinäytteet otetaan 31.8. ja virusnäytteet ensi viikolla.


Vaasan Vesi tiedote 23.8. klo 14.08

Vaasan kaupungin ympäristöosasto arvioi Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimakiellon tarvetta seuraavan kerran perjantaina 24.8., jolloin saataneen vastaukset keskiviikkona 22.8. otetuista virusnäytteistä. Indikaattoribakteereiden mukaiset uimarantojen vedenlaatuvaatimukset täyttyivät tiistain 21.8. näytteiden osalta.

Sundin matonpesupaikka avataan 23.8. Vesi mattojen pesuun otetaan vesijohtovedestä.

Merialueelta 9.8. ja Onkilahdesta 10.8. ja 15.8. otettujen vesinäytteiden analyysien pohjalta KVVY Tutkimus Oy:n vesistöasiantuntija Ossi Käkränen arvioi jätevesivuodon vaikutukset vesistöön lyhytaikaisiksi. Jätevesivuodon jälkeen saatuja tuloksia verrattiin vuosien 2000-2017 vesistöseurannan arvoihin. Onkilahdesta 15.8. otetuissa vesinäytteissä fosforipitoisuus ylitti pitkän ajan keskiarvon, mutta typpi ja bakteeripitoisuudet olivat alle pitkän ajan keskiarvon. Vaasan edustan merialueelta haettiin vesinäytteet kuudelta Onkilahtea lähinnä olevalta näytteenottopisteeltä. Nämä pisteet ovat osa Vaasan edustan merialueen yhteistarkkailun yli 30 näytepisteestä, joista haetaan vesinäyte viisi kertaa vuodessa. Käkränen arvioi jätevesipäästön vaikutusten rajoittuvan Onkilahden läheisille alueille, korkeintaan pohjoiselle kaupungin selälle. Käkränen suosittaa jätevesipäästöön liittyvien tarkkailunäytteiden ottoa Onkilahdesta ja merialueen havaintopisteiltä kuukauden kuluttua päästöstä.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kuvattiin tukkeutuneena ollut viemärilinja, josta löytyi korjattavia kohtia, mm. reikiä, joista hulevesiä ja niiden mukana maa-aineksia pääsee sisään. Nämä korjataan mahdollisimman pian. Yhdistetyn jätevesi-hulevesikaivon rakenteiden tarkempi kuvaus ei vielä onnistunut. Kuvauksia jatketaan ensi viikolla. Muiden vastaavien rakenteiden selvitys jatkuu.

Tarkempi selvitys jätevesivuodosta toimitetaan ELY-keskukselle perjantaina 24.8.

Vaasan Vesi tiedote 17.8. klo 15

Vaasan kaupungin ympäristöosasto arvioi Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimakiellon tarvetta seuraavan kerran maanantaina 20.8., jolloin saadaan vastaukset keskiviikkona 15.8. otetuista virusnäytteistä sekä tänään perjantaina 17.8. otetuista bakteerinäytteistä. Kaikkien 13.8. tutkittujen uimarantojen tutkimustulokset täyttivät uimaveden laatuvaatimukset.

Merialueelta ja Onkilahdesta otettujen vesinäytteiden analyysien pohjalta tehty arvio jätevesivuodon vaikutuksista vesistöön saadaan maanantaina 20.8.

Ensi viikolla videokuvataan tukkeutuneena ollut jätevesilinja ja samalla selvitetään tarkemmin yhdistetyn hulevesi-jätevesikaivon toiminta ja muut vastaavat rakenteet jätevesiverkostossa.

Tarkempi selvitys jätevesivuodosta toimitetaan ELY-keskukselle perjantaina 24.8.

Vaasan Vesi tiedote 14.8. klo 16

Vaasan kaupungin uimarantojen osalta Hietasaaressa ja Mansikkasaarella uimakiellot jatkuvat todennäköisesti ainakin maanantaihin 20.8. asti. Indikaattoribakteereiden lisäksi uimavesinäytteistä tutkitaan vielä viruksia mahdollisten terveysriskien selvittämiseksi. Vaasan kaupungin ympäristöosasto tiedottaa tilanteesta seuraavan kerran keskiviikkona 15.8.

Toistaiseksi Hietasaaren ja Palosaaren Sundin matonpesupaikat on suljettu eikä kalastusta Onkilahdessa suositella.

Jätevesipäästön leviämisestä ja laimenemisesta merialueella odotetaan tuloksia lähipäivinä.

Vaasan Vesi tiedote 10.8. klo 15.30

Vaasan kaupungin uimarantojen osalta Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa uimakiellot jatkuvat toistaiseksi. Vaasan kaupungin ympäristöosasto tiedottaa tilanteesta aina vesinäytteiden analyysien valmistumisen jälkeen.

Jätevesipäästön vuoksi matonpesua ei suositella Hietasaaren ja Palosaaren Sundin matonpesupaikoilla eikä kalastusta Onkilahdessa. Näistä suosituksista on laitettu kyltit kyseisille rannoille. Asiasta tiedotetaan ja rantojen kyltitystä päivitetään vesinäytteistä saatujen tulosten perusteella.

Vielä ei ole riittävästi tietoa jätevesipäästön leviämisestä ja laimenemisesta, jotta sen vaikutusalue voitaisiin määritellä ja antaa tarkempia suosituksia. Merialueelta torstaina 9.8. haettujen näytteiden tulokset saadaan ensi viikon alussa samoin kuin kaupungin yhdeksältä uimarannalta eli Hietasaaren, Mansikkasaaren, Leirintäalueen, Paratiisisaaren, Tropiclandian, Kustaanlinnan, Ahvensaaren, Vikingan ja Isolahden uimarannalta perjantaina 10.8. haettujen vesinäytteiden tulokset.

Vaasan Vesi tiedote 9.8. klo 15.30 

Tiistaina 7.8. otetuissa vesinäytteissä ei ollut toimenpiderajojen ylityksiä Hietasaaren uimarannalla. Keskiviikkona 8.8. otettujen uimarantanäytteiden tulokset saadaan perjantaina 10.8.

Näytteenottoaluetta on tänään laajennettu jätevesivuodon vaikutusalueen selvittämiseksi. Tänään on haettu vesinäytteet seitsemältä uimarannalta eli Hietasaaren, Mansikkasaaren, Leirintäalueen, Paratiisisaaren ja Tropiclandian uimarantojen lisäksi Kustaanlinnan ja Ahvensaaren uimarannoilta. Oheiseen karttaan on merkitty uimarantojen ja jätevesivuodon sijainti. Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä ainakin vielä perjantaina 10.8. ja maanantaina 13.8. Lisäksi läheiseltä merialueelta on haettu näytteitä ELY-keskuksen ohjauksen mukaisesti.

Vaasan Vesi Tiedote 9.8. klo 13.15

Onkilahteen valunutta jäteliejua on käyty imemässä pois Onkilahden rannasta torstaiaamuna 9.8. KVVY-Botnialabin ennakkotietojen mukaan maanantaina 6.8. otetuissa vesinäytteissä ei ollut toimenpiderajojen ylityksiä muilla uimarannoilla kuin Hietasaaressa. Seuraavia analyysituloksia odotetaan ja näytteenottoa laajennetaan. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Carola Storgård-Envall on tulossa maastokatselmukseen asiaa koskien.

Vaasan Vesi, Tiedote 8.8.

Onkilahden rantaan on vuotanut hulevesiviemärin kautta satoja kuutioita jätevettä jätevesilinjan tukkeutumisen vuoksi. Tukos saatiin korjattua eilen. Jätevettä ei mene enää Onkilahteen.

Tukkeutumisen on luultavasti aiheuttanut rankkasade. Rankkasateen aikana hulevesiviemäristä on tulvinut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta jätevesiviemäriin sadevettä, jossa on ollut mukana runsaasti sadeveden huuhtomaa roskaa. Kiintoaine on tukkeuttanut jätevesiviemäriä, jonka seurauksena jätevettä on taas vuorostaan valunut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta hulevesipurkuputkea pitkin Onkilahteen.

Uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan nyt tehostetusti. Hietasaaren uimaranta on toistaiseksi kokonaan käyttökiellossa. Uimarantojen vedenlaatutiedot ovat kaupungin nettisivuilla https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat.

Vaasan Vesi pahoittelee jätevesivuodon aiheuttamia haittoja!

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat