Ohita valikko
Hanke

1/2022 Vaasan kaupunki hiilineutraaliksi 202X - IoT - alustan luominen: reaaliaikainen seuranta-, testaus- ja kehitys

Vaasan kaupungin strategiassa on keskeiseksi tavoitteeksi nostettu hiilineutraalisuuden
saavuttaminen vuoden 2029 loppuun mennessä (Hiilineutraali Vaasa 202X). Tavoitteeseen
pääseminen edellyttää kaupungilta aktiivisuutta ja määrätietoisia toimenpiteitä. Ilmastotavoitteet
tulee ottaa huomioon kaupungin jokapäiväisessä toiminnassa ja projekteissa sekä uusien teknologioiden ja ratkaisuiden pilotoinneissa, testaamisessa ja kehitystyössä. Yhteistyöllä
paikallisten toimijoiden (yritykset, palveluiden tuottaja, oppilaitokset, asukkaat) kanssa on oleellinen merkitys edellä mainitun kehityksen kestävyydelle.

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata ja todentaa
ilmastotoimenpiteiden tarvetta sekä vaikuttavuutta. Tietoa tarvitaan mm. toimenpiteiden suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Hanke edistää kaupungin ja korkeakoulujen hyvää yhteistyötä. Datan nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä tavoitellaan tuloksena
päästövähennysten lisäksi, kustannustehokkuutta ja uusia innovaatioita. Hankkeeseen liittyy tiiviisti Vaasan kaupungin erillinen investointihanke (hankehakemus 401609), jolla hankitaan mm. IoT-alusta, reunalaskentalaite sekä erilaisia sensoreita.

Yhtenä hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemisen ja tarvittujen ilmastotoimenpiteiden suunnittelun edellytyksenä on päästötilanteen kehityksen jatkuvaa seurantaa ja kyky reagoida muutoksiin nopeasti ja faktapohjaisesti. Tällä hetkellä hiilidioksidipäästöjen kehitystä ja tehtyjen ilmastotoimenpiteiden vaikutusta ei voida seurata Vaasassa reaaliaikaisesti.
Reaaliaikainen seuranta edellyttää digitaalisen IoT (Internet of Things)-data-alustan luomista,
johon kaupungin kannalta relevanttia dataa voitaisiin kerätä analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi mm. suunnittelussa, projektitoiminnassa ja päätöksenteossa. IoT-alusta kokoaa ekosysteemin
käyttöön yhteisen ja yhteiskäyttöisen tietovarannon, jonka tietosisällön ekosysteemi määrittää
oman tarpeensa mukaan. Alustan tulee sisältää tiedon keruuseen, jalostukseen ja jakeluun
liittyvät palvelut, ja se kykenee määrittelemään selkeästi datan omistajat. Ehdoton edellytys
data-alustan käytölle on sen kyky taata luotettava tietoturvallisuus ja tiedon luokittelun kriteerit
ja toteutuminen. IoT-alusta voi olla alueellisesti rajattu paikallinen tietovaranto tai rajattu esim.
käyttötapauskohtaisesti.

Kaupungit tuottavat nykyään valtavat määrät digitaalista dataa joka hetki. Tuon datan
hyödyntämisen mahdollisuus olisi kaupungin kehitystyön ja strategian tehokkaan toteutumisen
vuoksi erittäin tärkeää. Kerättyä dataa voitaisiin hyödyntää päätöksen teon työkaluna, kaupunkija infrasuunnittelussa sekä digitaalisen infran suunnittelussa. Reaaliaikaisen datan lähteitä
on useita; erilaisia älykkäitä sovelluksia ja palvelut löytyy kaupungista laajalta alueelta. Ne
mahdollistavat dataa mm. energiasta ja energiasovelluksista, turvallisuudesta, logistiikasta ja
liikenteestä, kiertotaloudesta, jaetuista tiloista ja jakamistaloudesta sekä erilaisista resursseista.
Lisäksi IoT-alusta kehittäminen ja sen toiminnasta oppiminen on oleellinen askel kohti kaupungin laajemman data-alustan (City Information Platform – CIP) kehitystä.
Vaasalle ensisijaisen tärkeää olisi reaaliaikaisen energiadatan kerääminen, sen tuotantoon ja
kulutukseen liittyen. Lisäksi tärkeää olisi liikennedatan hyödyntäminen. Liikennejärjestelmän kehittämiseen tarvitaan datapohjaista työkalua, joka tukisi vähähiilisen liikennejärjestelmän suunnittelua ja toteutusta, mahdollistaisi vaikuttavuuden reaaliaikaisen arvioinnin ja siten liikenteen CO2 päästöjen aikaisempaa tehokkaamman suitsemisen.

Tämä on osaprojekti.
Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

Johanna Punkari
johanna.punkari@vaasa.fi