Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

AIKO Tulevaisuuden energiatehokas ja innovatiivinen asuinalue

Hankkeen tavoite:
Hankkeen päätavoite on edistää Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttamista energiatehokkuuden parantamisen, uusiutuvan energian käytön lisäämisen sekä asuinalueiden energiapalvelujen kautta. Hankkeessa luodaan laskentamalleja ja työkaluja joiden avulla Vaasan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevalle vanhan raviradan alueelle, n. 2000 – 2500 asukkaalle, suunniteltavan asuinalueen energiaratkaisu voidaan toteuttaa kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.
Tavoitteena on eri toimijoiden kanssa selvittää, kehittää ja luoda uusia toimintamalleja sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyviä järjestelmiä. Hankkeen kautta Vaasan kaupunki pyrkii kehittämään innovaatioita tukevaa toimintaa kaavoituksessa, suunnittelussa, tontinluovutuksessa, sopimusten laadinnassa,, kunnallistekniikan rakentamisessa sekä kehitetään osallistavaa sähköistä vuorovaikutusta eri osapuolen kanssa.

Hankkeen tulokset ja toimenpiteet:
Hankkeessa määritellään ja yksilöidään alueella saatavilla olevat energiamuodot, niiden potentiaalit ja mahdollisuudet energiavarastoihin sekä eri ratkaisujen vaikutukset asemakaavan, rakentamisohjeisiin sekä tontinluovutukseen. Kaavoitukseen ja tontinluovutuksen avuksi määritellään tavoitteita ja arviointimenetelmiä jotka liittyvät alueelliseen energiatehokkuuteen ja innovaatioihin. Hankkeessa luodaan laskentamalli ja työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida Raviradan alueen energiatehokkuutta ja kehitetään kaupunkisuunnitteluun malleja, joita hyödynnetään muissa maankäytön kehittämishankkeissa.
Maptionnaire -palvelun käyttöä osallistavassa sähköisessä vuorovaikutuksessa kehitetään. Lisäksi selvitetään pidemmälle menevää ”pelillistämistä”, jossa alueesta laaditussa 3-ulotteisessa mallissa voisi kulkea virtuaalisesti ja kohdata muita käyttäjiä.
Tuloksia mitataan laskennallisesti mm. energiatehokkuuden parantamisessa sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotossa vertailemalla nykykäytännön (0-ratkaisu) mukaisesti toteutettua energiaratkaisua sekä hankkeessa määriteltäviä energiatuotannon vaihtoehtoja. Vaikutuksia arvioidaan ja mitataan myös Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman mukaisten mittareiden avulla. Hankkeen vaikutuksia kaupungin omiin maankäytön suunnittelun ja tontinluovutuksen prosesseihin mitataan käyttöön otetuilla uusilla toimintamalleilla ja työkaluilla, joilla vaikutetaan suunnittelun laatuun, alueidenkäytön energiatehokkuuteen, innovaatiotasoon tai hiilipäästöihin.

Hankkeen tulosten hyödyntäminen:
Hanke liittyy kaupungin Raviradan alueen maankäytön kehittämisprojektiin, jonka tavoitteena on saada alueen yleissuunnitelma valmisteltua vuoden 2016 loppuun mennessä sekä saada alueen asemakaava hyväksyttyä vuoden 2017 loppuun mennessä. Alueen rakentuminen käynnistyy esirakentamisella vuoden 2017 aikana ja tavoitteena on luovuttaa ensimmäiset korttelit rakennettavaksi vuoden 2020 aikana. Hankkeessa kehitettäviä laskentamalleja ja työkaluja käytetään suunniteltaessa alueen, korttelin ja yksittäisen rakennuksen energiavalintoja sekä alueen rakentuessa seurataan sen todellista energiankäyttöä. Hankkeen tulokset tukevat myös raviradan alueen living-lab testialustan toteuttamista. Hankkeessa luotuja työkaluja tullaan käyttämään muissa Vaasan kaupungin maankäytön kehittämisen projekteissa (mm. Etelä-Klemettilä) ja työkalut voidaan myös luovuttaa muille kaupungeille.
Energiatehokkuuden seurannan tulokset pystytään hyödyntämään koulutuksessa sekä tulevissa tutkimushankkeissa.
Asuinalueen suunnittelumallin jatkokehittäminen jatkuu myös hankkeen jälkeen, esimerkiksi yhteistyössä Suomen muiden tutkimuslaitoksien kanssa. Alueelle luotua laskentamallia päivitetään alueen rakentuessa jolloin voidaan seurata energiatehokkuuden toteutumista sekä vaikutuksia.

Lisätiedot

Pertti Onkalo, puh. 040 637 4122, pertti,onkalo(at)vaasa.fi