Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Hanke

Työkuntoa ja Elinvoimaa Osallisuudesta (TEO)

Hankkeen tavoitteena on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alueen henkilöiden osallisuuden lisäämistä, osallisuuttaa ja edistää oman elämän hallintaa. Auttaa heitä löytämään omat vahvuudet, kehittää ja käyttämään niitä, jotta heidän jokapäiväinen elämänsä saa merkityksellistä sisältöä. Hankkeen työvälineinä käytetään erimuotoisia ryhmätoimintoja, ryhmä- ja yksilöohjausta, joiden kehittäminen lähtee kohderyhmäläisten omista toiveista ja he ovat vahvasti mukana niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Toimenpide alueet: 1) Merkityksellinen ja mielekäs tekeminen – räätälöityä tukea vaikeassa elämäntilanteessa ja omien vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen. 2) Digiosaaminen kansalaistaidoksi – arjessa selviämiseen lisää osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä. 3) Palveluohjausmallin kehittäminen, pilotointi ja juurruttaminen palvelumuotoilun avulla – palvelut kohderyhmälle helppokäyttöiseksi ja helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Palvelun tarjoajille selkeä kuva omasta ja muiden roolista sekä selkeä työnjako. Päällekkäisten palveluiden karsiminen.
Näiden kolmen tavoitteen toimenpiteet ja toiminnasta syntyvät tulokset on kirjattu tarkemmin liitteessä Hankkeen haasteet, toiminnat ja läpiviennin kuvaus. Hankkeen pitkän aikavälin tuloksena kohderyhmän sosiaaliset olosuhteet paranevat ja palvelut vastaavat paremmin käyttäjien tarpeisiin palvelukokonaisuuden eheytyessä. Osallisuuden askeleet työllisyyden poluille – hankkeessa on osallisuustutkimuksen ja kootun kokemustiedon kautta osoitettu osallistavien hanketoimintojen edistäneen jo lyhyelläkin aikavälillä hyvinvointia, elämänhallintaa sekä osallisuutta. megatrendeihin.

Lisätiedot

Nina Waxlax