Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Läsnä vaikkei paikalla - etäopetusta verkossa Ryhmä 2

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

”Etäopetuksen aktivointi ja vuorovaikutuksen tukeminen”

Mi­ten opet­ta­jan läs­nä­oloa ja ope­tus­ta voi­daan to­teut­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä? Mitä haas­tei­ta, ky­sy­myk­siä ja mah­dol­li­suuk­sia etä­o­pe­tuk­seen siir­ty­mi­seen liit­tyy?
Tä­män val­men­nuk­sen avul­la voit saa­da eväi­tä it­sel­le­si uu­teen ti­lan­tee­seen, vah­vis­taa omaa opet­ta­juut­ta­si sekä saa­da käyt­töö­si it­sel­le­si so­pi­via yksin­ker­tai­sia etä­vä­li­nei­tä ope­tuk­se­si tu­ek­si.
-Val­men­nuk­sen ta­voit­tee­na on yh­tey­den luo­mi­nen, koh­taa­mi­nen ja läs­nä­olo ver­kos­sa. Mikä toi­mii sa­mal­la ta­val­la, mi­ten pie­nil­lä te­oil­la ja ta­voil­la voi lisä­tä hen­kis­tä lä­hei­syyt­tä fyy­si­ses­tä etäi­syy­des­tä huo­li­mat­ta. Yh­tei­se­nä tee­ma­na on läs­nä­olo, koh­taa­mi­nen ja yh­tey­den luo­mi­nen uu­des­sa ympäristös­sä.