Ohita valikko
ilmakuva talvi keskusta

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kaupunki teki lähes 33 miljoonan euron tuloksen ja kattoi alijäämät

Julkaistu: 25.3.2021

Vaasan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 on valmistunut. Verotulojen odotettua parempi toteuma ja valtionosuuksien lisäys siivittivät kaupungin vuoden 2020 tuloksen 32,6 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa, että alijäämän kattamistavoite saavutettiin määräajassa, eikä kaupungilla ole enää riskiä joutua kriisikuntamenettelyyn.

Alijäämän kattaminen ja noin 12 miljoonaa euroa talousarviota parempi tulos ovat kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan todella suuria onnistumisia.

– Olemme pääsemässä kerryttämään taloudellista puskuria, jonka kanssa selvitään paremmin tulevaisuuden haasteista. Koronavuosi ja useat säästötoimet ovat vaatineet paljon työtä ja korona luo epävarmuuden varjon myös tulevaan. Investointeja tehdään tänä vuonna maltillisesti. Yksityisen sektorin investoinnit Vaasan alueella luovat optimismia. Alueen yritykset uskovat rohkeasti tulevaisuuteen ja tekevät investointeja sen eteen, Häyry sanoo.

Kuntatalous vahvistui valtionosuuksilla, verotuloilla ja säästöillä

Kuntatalouden vahvistumista, niin Vaasassa kuin muissakin kunnissa, selittävät erityisesti valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuet ja kunnallisverojen odotettua parempi kehitys. Vahvan tulokehityksen ohella menot kasvoivat ennakoitua maltillisemmin koronasta johtuvien sulkujen takia.

Vaasassa toteutettiin myös säästötoimenpiteitä, kuten lomautuksia, hankintakielto sekä tiukennettu rekrytointimenettely.

Verotuloja kaupungille kertyi vuonna 2020 lopulta 300 miljoonaa euroa, joka on hyvin lähellä alkuperäisen talousarvion 305 miljoonaa euroa. Valtion tukitoimissa yhteisöveron jako-osuuden korottaminen toi verotuloja kaupunkiin lisää noin 5 miljoonaa euroa.

– Suurin poikkeama, yli 20 miljoonaa euroa, alkuperäisen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä johtuu valtionosuuksien kasvusta. Koronaan liittyvien mittavien valtion tukitoimien johdosta vuoden 2020 valtionosuudet nousivat talousarvion 120 miljoonasta 141 miljoonaan euroon, kertoo talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Viime vuoden toteutunut toimintakate, -389 miljoonaa euroa, oli noin 4 miljoonaa euroa heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Toimintatuotoissa suurin poikkeama alkuperäiseen talousarvioon oli maksutuotoissa. Alkuperäisessä talousarviossa maksutuotot olivat 25 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat noin 21 miljoonan euron suuruisina. Tähän vaikuttivat eniten koronatilanteesta johtuneet toimintojen ja palvelujen supistamiset.

Koulukampukselle investointivaraus

Koska tilikauden tulos, 32,6 miljoonaa euroa, riittää kattamaan aikaisempien vuosien alijäämät, esitetään siitä tehtäväksi 5,5 miljoonan euron investointivaraus taloussuunnitelmaan sisältyvälle keskustan koulukampus -hankkeelle.

– Investointivaraus vahvistaa kaupungin investointikykyä tulevaisuudessa. Kaupungin taseeseen jää ylijäämää vielä tämän jälkeenkin, selventää Äkkinen.

Vuonna 2020 nettoinvestointimenot olivat noin 73 miljoonalla euroa. Suurimmat investoinnit olivat satama-alueen kehittäminen ja Merenkurkun laivaliikenne sekä Variskan yhtenäiskoulun rakentaminen.

Maltilliset odotukset vuodelle 2021

Talousarvion 2021 mukainen tulos olisi vuoden päätteeksi 10,8 miljoonaa euroa. Tulostavoite on laadittu niin, että alijäämät saadaan katetuksi. Koska alijäämät katetaan jo vuoden 2020 tilinpäätöksessä, paine tuloksen saavuttamiseksi hieman pienenee.

– Nyt kun olemme alijäämän kattamisen myötä saavuttaneet kauan kaivatun taloudellisen vakauden, on tärkeää jatkaa toimia sen ylläpitämiseksi. Tiedämme, että suurista tulosalueista varhaiskasvatuksella ja sosiaali- ja terveystoimella on painetta tänä vuonna määrärahaylityksiin. Nämä tulevat pienentämään käyttösuunnitelmien perusteella arvioitua 7,7 miljoonan euron tulosta, perustelee Äkkinen.

Tiedossa on, että yhtä suuria valtionosuuksien lisäyksiä ei ole tälle vuodelle tulossa kuin viime vuonna saatiin. Myös tilanteet koronapandemian suhteen muuttuvat nopeasti ja aiheuttavat rajujakin muutoksia yritysten talouteen. Näiden vaikutuksia kuntien verokertymään on edelleen vaikea ennustaa.

Katse väestönkasvuun ja hyvinvointiin

Ennakollisten väestötilastotietojen perusteella näyttää siltä, että Vaasan väestökehitys on heikentynyt viiteen edeltävään vuoteen verrattuna. Viime vuodesta pudotusta olisi 67 asukkaan verran.

– Työstämme parhaillaan virkamiesten ja valtuutettujen voimin tulevaisuuden näkymiä aina vuoteen 2040 asti. Tarkastelemme tulevaisuutta asumisen, työn, palveluiden, liikkumisen ja vapaa-ajan näkökulmista. Uusi valtuusto aloittaa työnsä syksyllä uuden strategian parissa ja väestökehitykseen tullaan kiinnittämään huomiota, lupaa Äkkinen.

Tulevaisuuden muutoksista isoin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tulee olemaan Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen 1.1.2022. Vuonna 2021 kuntayhtymän valmistelu tulee olemaan yksi tärkeimmistä kaupungin kehittämisen painopistealueista.

– Kuntalaisten hyvinvointi ja onnellisuus ovat kaupungin strategian kulmakiviä. Vaikka jatkossa suurin osa sosiaali- ja terveystoimen alaisista palveluista tuotetaan kuntayhtymän kautta, eikä enää kaupungin omana toimintana, tulee hyvinvoinnin edistäminen näkymään kaupungin palveluissa jatkossakin, kertoo Häyry.

 

Vuoden 2020 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 31.3. ja kaupunginvaltuustossa 7.6.

 

Tilinpäätös 2020 tunnusluvut. Bokslut 2020 nyckeltal. Tilikauden ali-/ylijäämä Räkenskapsperiodens under-/överskott 27,7 M€ Toimintakate Verksamhetsbidrag -389 M€ Vuosikate Årsbidrag 63 M€ Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar -30 M€ Verotulot Skatteinkomster 300 M€ Valtionosuudet Statsandelar 141 M€ Investoinnit omahankintameno Invest. självfinansieringsutgift 73 M€ Vuosikate Årsbidrag € / asukas invånare 930 € Lainakanta Lånestocken € / asukas invånarare 4.140 € Asukasluku (ennakollinen) Invånare (preliminär) 67.569 Henkilötyövuodet Personal 4.473.