Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

TecnoFuture

Hankkeessa kehitetään oppilaitoksiin teknologiaa, joka mahdollistaa oppilaitosten yhteistyön myös teknologisesti
edistyneimpien työpaikkojen kanssa. Opetusta siirretään osin työpaikoille siten, että siitä vastaa oppilaitos ja sitä
vetävät oppilaitoksen opettajat. Hankkeessa rakennetaan myös sellaisia toiminnallisia oppimisympäristöjä yhteistyössä
työelämän kanssa, joiden avulla voidaan samanaikaisesti opiskella useamman ammatillisen tutkinnon moduuleja.
Hanke suuntautuu pääosin työpaikkojen edustajiin, opettajiin ja oppilaitosten muuhun opetus- ja ohjaus henkilöstöön.
Edellä mainittu henkilökunta kehittää osaamistaan ja kokemuksiaan koskien oppimisympäristöjä ja menetelmiä. He
osallistuvat kehitystyön kautta toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Opiskelijat saavat hankkeessa mahdollisuuden suorittaa opiskelunsa motivoivissa, joustavissa ja nykyaikaisissa ja
työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, missä yksilölliset tarpeet ja kehittymismahdollisuudet voidaan paremmin
ottaa huomioon. He saavat jo opiskelun aikana konkreettisemman yhteyden työelämään opettajien, kouluttajien ja
työelämän edustajien yhteistyön kautta.
Hanke toteutetaan selvittäen millaisia ovat ohjelmoitavat robotit tai muut uudet opetuksessa käytettävät teknologiat ja
laitteet, jotka sopisivat hankkeessa mukana oleville koulutusaloille. Tämä laitteiden ja ohjelmistojen spesifiointi
tehdään yhteistyössä työelämän kanssa, jotta varmistetaan työelämän tarpeiden näkyminen oppilaitosympäristöissä.
Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.
Hankkeen tavoitteena on kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Tuetaan
alueen älykästä erikoistumista tukevien opetusjärjestelyjen, -oppimisympäristöjen ja ratkaisujen kehittämistä,
ottaen huomioon aiemmin rahoitettujen toimenpiteiden tuloksellisuus.
Kahden oppilaitoksen(VAMIA ja YA)yhteistyön tavoitteena hankkeessa on tiedon jakaminen ja hyvien mallien
käyttöönotto. Projektin kehittämistyö jaetaan yhteisiin toimintoihin ja toimintoihin, jotka ovat koulutuksen
järjestäjäkohtaisia. Molemmat toiminnot vastaavat projektin kokonaistavoitteisiin ja kehittämistarpeisiin. Molemmat
toteuttajat vastaavat läpiviemisestä toimintasuunnitelman mukaisesti. Oppilaitoskohtaiset toiminnot näkyvät
liitteenä olevista oppilaitosten toimintasuunnitelmista.
Työelämän edustajien kanssa perustetaan foorumeja, joissa hyviä käytänteitä, kokemuksia ja informaatiota
levitetään. Foorumit kokoontuvat säännöllisesti, jakavat tietoa, seuraavat ja arvioivat oppilaitosten kehittämistyötä
ja kehittävät yhdessä hankkeen kokonaistavoitteiden mukaista toimintaa. Foorumit toimivat samalla
kehittämistiimeinä, joissa ideoita ja ehdotuksia jaetaan puolin ja toisin. Vertailemalla toimintatapoja hankkeen
edetessä, voimme siirtää hyviä käytäntöjä kumppanilta toiselle jo hankkeen aikana eikä ainoastaan hankkeen
loputtua. Hankkeen alussa aikataulutetut, yhteiset, säännölliset tapaamiset hankehenkilöiden kesken edesauttavat
yhteistyötä. Hyödynnetään myös aikaisempien hankkeiden tuloksia edelleen kehittämällä ja muokkaamalla niitä
oppilaitosten toimintaan soveltuviksi. Projektipäällikkö huolehtii yhteistyön toimivuudesta ja säännöllisyydestä.
Vamia ja Yrkesakademi ovat tehneet toimivaa hankeyhteistyöstä vuosia ja molemmat oppilaitokset ovat olleet
tyytyväisiä yhteistyöhön ja saavutettuihin tuloksiin, joita olemme voineet yhdessä arvioida ja toteuttaa
onnistuneesti. Oppilaitokset ovat molemmat Vaasan alueen ammatillisia oppilaitoksia, joilla on samat tavoitteet,
sama kohderyhmä ja ongelmat. Yhteistyöllä saamme vahvempaa osaamista ammatillisen koulutuksen
kehittämiseen. Kaksikielisyys tuo myös oman synergiaetunsa kehittämistyöhön. Hankkeiden kautta oppilaitokset
tekevät aidosti yhteistyötä koko hankkeen ajan. Tieto uusista toimintamalleista siirtyy nopeasti ja vaivattomasti
toimijalta toiselle. Molemmilla toteuttajilla on sama tavoite eli päämäärä, mutta kumpikin huolehtii, että oman
organisaation näkökulma tulee esille oppilaitoskohtaisen toimintasuunnitelman avulla.
Hankkeen julkinen nimi
TecnoFuture
Alkamispäivämäärä
1.4.2018
Päättymispäivämäärä
31.3.2021
Toimintalinja
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Hanketyyppi
Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä
Tulostettu 26.11.2018 11:54:33 EURA 2014 -järjestelmä
Hakemusnumero: 103825 Hankekoodi: S21352
Hankkeen nimi: TecnoFuture
2 (15)
Edellä mainitun selvityksen perusteella rakennetaan oppimisympäristöjä ja hankitaan niihin tarvittavat teknologiat sekä
koulutetaan henkilöstö käyttämään rakennettuja oppimisympäristöjä.
Hankkeessa rakennetaan myös mallit, joiden avulla opetuksen siirtäminen opettajavetoisesti työelämään on
toteutettavissa huomioiden tuotannon ja toiminnan häiriöttömyys työpaikoilla ja muun opetuksen järjestäminen
oppilaitoksissa.
Hankkeessa kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa oppimisympäristöjä niin, että niissä voidaan tehdä tutkintojen
laaja-alaisia työtehtäviä yhteistyössä muiden ammatillisten tutkinnon suorittajien ja asiakkaiden kanssa.
Oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan Lean ajattelu.