Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Purola

Kaivuluvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää kaivu- ja sijoituslupaa. Lupa anotaan kuntatekniikasta. Kaivu- ja sijoitusluvalla kaupunki antaa kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisen suostumuksen kadulla ja yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä sekä suostumuksen katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle tms. siltä osin kuin se kuuluu kaivulupaviranomaisen toimivaltaan. Kaivuluvan tarkoituksena on antaa kunnalle mahdollisuus ohjata, valvoa, ajoittaa ja sovittaa yhteen töitä ja niiden suorittamista niin, että töistä liikenteelle tai muulle käytölle aiheutuvia haittoja voidaan estää ja vähentää. Kyseiset työt pyritään rajaamaan tarkasti ja työ tulee tehdä nopeasti sekä turvallisesti. Näin töiden yleisille alueille aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty. Kaupunki voi antaa kaivuluvassa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille.
Kaivulupaa haetaan kaivulupahakemuksella, joko kirjallisella lomakkeella Kuntatekniikasta tai sähköpostitse osoitteesta: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi
Ennen kaivutyön aloittamista on luvan hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet omalla kustannuksellaan. Alkukatselmus pidetään ennen työn aloittamista ja hankkeeseen ryhtyvän on tilattava se viimeistään viikkoa ennen työtapahtumaa luvan myöntäjältä.
Kaupungilla on kunnossapitolain mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä, ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.
Työstä vastaavan tahon on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella suoritettavasta työstä kaivulupahakemus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa välittömästi kaupungin annettua kaivuluvan.

Tulostettava lomake

Kaivulupahakemus

Palvelupaikat

Verkkosivu

Kaivuluvat
Yhteyshenkilö: 
Kaivulupatarkastaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 1560 766
Sorakatu 2-4 65100 VAASA
Sähköpostiosoite: 
Kuntatekniikka