Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Grävtillstånd

Grävarbete på gator och andra allmänna områden förutsätter gräv- och placeringstillstånd. Tillstånd ansöks hos Kommuntekniken.

Gräv- och placeringstillstånd ger rätt att utföra grävarbeten på gator och allmänna områden samt rätt till exempelvis permanenta ledningar, rör och brunnar på gatuområde.

Tack vare grävtillstånden kan staden koordinera grävarbetena så att de förorsakar så lite olägenheter som möjligt för trafiken och den övriga verksamheten i byggarbetsplatsens omgivning. Arbetena bör utföras snabbt och säkert. Det är förbjudet att använda arbetsområdet till något annat än det syfte som har uppgetts.

 

Ansökan om grävtillstånd

Innan grävarbetena inleds, bör den som ansökt om tillstånd på egen bekostnad ta reda på var andra företags och anläggningars under- eller ovanjordiska ledningar, anordningar och konstruktioner finns. Innan arbetet inleds ska en inledande syn förrättas och den som börjar med projektet ska senast en vecka före arbetet beställa synen av tillståndsbeviljaren.

När det gäller ett arbete på en gata eller ett allmänt område ska den som ansvarar för arbetet lämna in ansökan om grävtillstånd till staden 21 dygn innan arbetet inleds. Arbetet kan inledas omedelbart när staden har beviljat grävtillstånd.

Grävtillstånd ansöks skriftligen antingen på en blankett hos Kommuntekniken eller per e-post på adressen: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

 

Agvifter

Staden har enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden rätt att ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för de arbeten som ska göras på gator och andra allmänna områden, för granskningen av anmälan och för övervakningen av arbetena.

Kommunteknikens avgifter och hyror för tillfälliga tillstånd 1.1.2019 (pdf)

Bestämmelser

Staden kan i grävtillståndet ge sådana föreskrifter om utförandet av arbetet som är nödvändiga för att minska de olägenheter och skador som arbetet eventuellt medför med tanke på smidigheten, säkerheten och tillgängligheten i trafiken, ledningar och anordningar på gator och allmänna områden samt för konstruktioner på gator och allmänna områden.

Vasa stads räv-och placeringstillståndsbestammelser (pdf)

Skötselklassificeringen av Vasa stads gator  (pdf)

Beviljade grävtillstånd

De grävtillstånd som beviljats för den senaste månaden finns här

Länk: http://tweb.vasa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/vparhaku_tweb.htm

Välj “Kaivulupa”(Grävtillstånd) som titel på den tjänsteinnehavare

Ansvarig person