Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginvaltuusto päätti muun muassa taloudesta ja korkeakoulukonsernista

Julkaistu: 12.6.2024

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2024 muun muassa tilinpäätöksestä, talousarvion kehyksestä, korkeakoulukonsernista, strategian seurannasta sekä maapoliittisista linjauksista.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan kuntatalous saavutti poikkeuksellisesti tasapainon vuonna 2023 sote-uudistukseen liittyvien poikkeuksellisten kertaerien ansiosta.

Vaasan kaupungin vuoden 2023 ylijäämä oli noin 4,4 miljoonaa euroa. Lopullinen tulos ylitti päivitetyn talousarvion noin 10 miljoonalla eurolla.

Sote-uudistus aiheutti talouteen suuria muutoksia edellisvuosiin verrattuna.  Toimintakate pieneni 439,9 miljoonasta eurosta 190,1 miljoonaan euroon (-56,8 prosenttia).

Valtionosuudet vähenivät 140,2 miljoonasta eurosta 49,1 miljoonaan euroon (-64,9 prosenttia). Korkojohdannaiset mukaan lukien korkokulut olivat 7,2 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 3,2 miljoonaan euroon (+125 prosenttia).

Vuosikate oli 47,6 miljoonaa ja riitti kattamaan 33,7 miljoonan euron poistot ja arvonalentumiset. Tilikauden tuloksesta tuli poikkeuksellisen hyvä; 13,9 miljoonaa euroa (+59,8 prosenttia).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Talousarvion 2025 kehys

Vuoden 2025 käyttötalousarvion kehys perustuu vuoden 2024 talousarvioon.

Kaikkiaan toimintakatteen arvioidaan heikentyvän noin 4 prosenttia tämän vuoden talousarviosta, mutta ilman työ- ja elinkeinouudistuksen kuluja sen arvioidaan vahvistuvan runsaat 2 prosenttia tasapainottamisohjelman ansiosta.

Vuosikate arvioidaan runsaaseen 33 miljoonaan euroon. Alustavien laskelmien mukaan ja jatkuvien sopeuttamistoimenpitein tuloksesta tulisi varovaisen positiivinen vuodesta 2026 alkaen.

Oletettavasti kaupungin investoinnit ylittävät tulevina vuosina 50 miljoonaa euroa
investointihankkeiden tarkasta priorisoinnista ja karsimisesta huolimatta, mikä puolestaan edellyttää säästötoimenpiteiden jatkamista velkakehityksen suunnan muuttamiseksi.

Talousarvioesitys on laadittava niin, etteivät talousarvion kehykset ylity ja, että vuosikate on vähintään 33 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit enintään 58 miljoonaa euroa.

Jos jokin tulosalue ei lakisääteisten tehtäviensä tai muiden pakottavien syiden vuoksi pysty pitäytymään kehyksessään, talousarviovaroja on ensisijaisesti jaettava uudelleen toimialan sisällä niin, ettei toimialan kokonaistoimintakate ylity. Talousarvion kehyksen alittamista ei rajoiteta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2025 talousarvion kehyksen ja talousarvio-ohjeet.

Aiesopimus korkeakoulukonsernin edistämisestä

Vaasan kaupungin ja Vaasan yliopiston välisissä keskusteluissa on noussut esiin yhteinen tarve perustaa korkeakoulukonserni Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun kesken. Järjestelyllä on tarkoitus turvata korkeakoulutuksen tulevaisuuden kehitystä Vaasassa ja Pohjanmaalla.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.1.2024 asettaa toimikunnan valmistelemaan ammattikorkeakoulun osakkeiden myyntiä tai yhtiöjärjestelyä, jonka tavoitteena on yhteisen korkeakoulukonsernin perustaminen.

Aiesopimuksen tavoitteena on ensivaiheessa aikaansaada Vaasan yliopistolle määräysvalta Vaasan ammattikorkeakoulussa. Osapuolten yhteisenä pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa Vaasan yliopiston osakeomistusta Vaasan ammattikorkeakoulussa myöhemmin tarkentuvin ja sovittavin ehdoin ja edellytyksin.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Vaasan kaupungin ja Vaasan yliopiston välisen aiesopimus hyväksytään ja että kaupunginjohtaja valtuutetaan ryhtymään aktiivisiin toimenpiteisiin järjestelyn edistämiseksi.

Strategian seuranta

Kaupungin tavoitteita, toimenpiteitä, kestävän kehityksen tavoitteita sekä mittareita seurataan vuosittain samaan aikaan tilinpäätöksen kanssa.

Kaupungin viimeisin strategia sekä siihen liittyvät poikkihallinnolliset teemaohjelmat hyväksyttiin helmikuussa 2022, ja teemaohjelmat ovat: 1) Hyvinvoiva ja osaava Vaasa, 2) Vetovoimainen Vaasa, 3) Hiilineutraali Vaasa ja 4) Mahdollistajat.

Onnellisten ja hyvinvoivien asukkaiden tavoitetta on vuonna 2023 edistetty määrätietoisesti, ja moni asukkaiden hyvinvointiin liittyvä suunnitelma on saatu valmiiksi, kuten hyvinvointisuunnitelma ja oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma.

Väestönkasvun tavoitteesta todetaan, että väestönkasvu oli koko 2000-luvun suurinta vuonna 2023, eli suunta on oikea.

CO2-päästöjen vähentäminen ja hiilineutraali energiankulutus -tavoitteen eteen on tehty toimenpiteitä, jotka ovat vieneet kehitystä oikeaan suuntaan. CO2-päästöjen arvioidaan vähentyneen noin 60 prosenttia vuodesta 1990.

Kestävän kuntatalouden saavuttamiseksi on ryhdytty useisiin toimenpiteisiin. Vuonna 2023 on panostettu tuottaviin investointeihin, kuten uusiin IT-ratkaisuihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Kestävän kehityksen indikaattoreiden mukaan 118 indikaattorin kehityssuunta oli myönteinen ja 102 indikaattorin kielteinen. Vaasa sai 67 indikaattorin osalta arvosanan erinomainen, mikä tarkoittaa, että Vaasa kuuluu kuntien 10 prosentin parhaimmistoon.

Kaupunginvaltuusto merkitsi strategiaseurannan tiedoksi.

Maapoliittiset linjaukset

Maapolitiikalla tarkoitetaan kaupungin maanhankintaan ja -luovutukseen, kaupungin maaomaisuuden hallinnointiin, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä asemakaavojen toteuttamisen edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Maapoliittiset linjaukset on strateginen asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja käytettävissä olevan toimenpidevalikoiman.

Nyt tehtävässä päivityksessä on kyse hyvin toimivien linjausten tarkentamisesta ja hienosäätämisestä. Maapoliittisessa toimintaympäristössä on meneillään muutos vuodelta 1999 olevan Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen muodossa. Uusi rakentamislaki on hyväksytty ja astuu voimaan 1.1.2025.

Maapoliittisten linjausten tavoitteena on:

  • Kaupungin kehittämiseen ja yhdyskuntarakentamiseen tarvittava maa saadaan käyttöön suunniteltuna ajankohtana kohtuulliseen hintaan.
  • Riittävä tonttitarjonta asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
  • Kaavoituksen taloudellinen toteutus.
  • Maan ja tonttien hinta kohtuullisella tasolla.
  • Kaupungin toimenpiteistä aiheutuvan arvonnousun pidättäminen kaupungille.
  • Maakeinottelun estäminen ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.
  • Maaomaisuuden kohtuullinen tuotto.

Valtuusto hyväksyi maapoliittiset linjaukset pienellä kohtaan 3.3.2. Asuntotontit tehdyllä muutoksella.

 

 

Kokouksen esityslista liitteineen ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä. 

Kokouksen tallenne on nähtävillä 14 päivää kokouksen jälkeen täällä.