Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsfullmäktige beslutade bland annat om ekonomin och en högskolekoncern

Publicerad: 12.6.2024

Vasa stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 10.6.2024 bland annat om bokslutet, budgetramen, en högskolekoncern, strategisk uppföljning och markpolitiska riktlinjer.

Enligt bokslutet år 2023 nådde den kommunala ekonomin undantagsvis balans tack vare de osedvanliga engångsposter som anslöt sig till vårdreformen år 2023.

Vasa stads överskott år 2023 var cirka 4,4 miljoner euro. Det slutliga resultatet överskred den uppdaterade budgeten med ca 10 miljoner euro.

Vårdreformen ledde till stora förändringar i ekonomin jämfört med de föregående åren.   Verksamhetsbidraget minskade från 439,9 miljoner euro till 190,1 miljoner euro (-56,8 procent).

Statsandelarna minskade från 140,2 miljoner euro till 49,1 miljoner euro (-64,9 procent) Räntederivatinstrumenten inklusive räntekostnaderna var 7,2 miljoner euro jämfört med förra årets 3,2 miljoner euro (+125 procent).

Årsbidraget var 47,6 miljoner och räckte till för att täcka avskrivningar och nedskrivningar för 33,7 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat blev ovanligt bra; 13,9 miljoner euro (+59,8 procent).

Stadsfullmäktige godkände 2023 års bokslut.

Bugetramen 2025

Driftbudgetramen år 2025 baserar sig på budgeten år 2024.

Allt som allt uppskattas verksamhetsbidraget försämras  med ca 4 procent från årets budget, men utan kostnaderna för arbets- och näringsreformen uppskattas det förstärkas med drygt 2 procent tack vare balanseringsprogrammet.

Årsbidraget uppskattas till drygt 33 miljoner euro.  Enligt preliminära beräkningar och med fortgående anpassningsåtgärder skulle resultatet bli försiktigt positivt från år 2026.

Troligtvis överskrider stadens investeringar under de kommande åren 50 miljoner euro trots noggrann prioritering och gallring i investeringsprojekten, vilket för sin del förutsätter att sparåtgärderna fortsätter för att ändra riktningen på skuldutvecklingen.

Budgetförslaget ska upprättas så att inte budgetramarna överskrids och att årsbidraget är minst 33 miljoner euro och nettoinvesteringarna högst 58 miljoner euro.

Om något resultatområde på grund av sina lagstadgade uppgifter eller andra tvingande skäl inte kan hålla sig till sin ram, ska budgetmedel i första hand omfördelas inom sektorn så att sektorns totala verksamhetsbidrag inte överskrids.  Underskridning av budgetramen begränsas inte.

Stadsfullmäktige antecknade budgetramen och budgetanvisningarna år 2025 för kännedom.

Intentionsavtal för främjande av en högskolekoncern

Vid diskussioner mellan Vasa stad och Vasa universitet har det tagits upp ett gemensamt behov av att grunda en högskolekoncern mellan Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola. Med arrangemanget är det meningen att trygga den framtida utvecklingen av högskoleutbildning i Vasa och Österbotten.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 29.1.2024 att tillsätta en kommitté som bereder försäljningen av aktier i Vasa yrkeshögskola eller bolagsomstrukturering med målet att bilda en gemensam högskolekoncern.

I första skedet eftersträvas med intentionsavtalet bestämmande inflytande för Vasa universitet i Vasa yrkeshögskola. Parternas gemensamma långsiktiga mål är att öka Vasa universitets aktieinnehav i Vasa yrkeshögskola i enlighet med de villkor och förutsättningar som preciseras och avtalas senare.

Stadsfullmäktige beslutade att intentionsavtalet mellan Vasa stad och Vasa universitet godkänns och att stadsdirektören befullmäktigas att vidta aktiva åtgärder för att främja arrangemanget.

Uppföljning av strategin

Stadens mål, åtgärder, mål och mätare för en hållbar utveckling följs upp årligen vid samma tidpunkt som bokslutet.

Stadens senaste strategi och därtill anslutna tväradministrativa temaprogram godkändes i februari 2022 och temaprogrammen är:  1) Välmående och kompetenta Vasa, 2) Attraktiva Vasa, 3) Klimatneutrala Vasa och 4) Möjliggörare.

Målet lyckliga och välmående invånare har år 2023 främjats målmedvetet och många planer som ansluter sig till invånarnas välbefinnande har blivit klara, såsom välfärdsplanen och elev- och studerandevårdsplanen.

Om målet för befolkningstillväxten konstateras att befolkningstillväxten år 2023 var den största på hela 2000-talet, dvs. riktningen är den rätta.

För målet Minskande av CO2-utsläppen och klimatneutral energiförbrukning har åtgärder vidtagits som har fört utvecklingen i rätt riktning.   CO2-utsläppen uppskattas ha minskat med ca 60 procent sedan år 1990.

För att nå en hållbar kommunal ekonomi har många åtgärder vidtagits.  År 2023 har man satsat på produktiva investeringar, såsom nya IT-lösningar och energieffektiva lösningar.

Enligt indikatorerna för en hållbar utveckling var utvecklingsriktningen för 118 indikatorer positiv och för 102 indikatorer negativ.  Vasa fick för 67 indikatorer vitsordet utmärkt, vilket innebär att Vasa hör till den bästa 10 procenten av kommunerna.

Stadsfullmäktige antecknade strategiuppföljningen för kännedom.

Markpolitiska riktlinjer

Med markpolitik avses mål och åtgärder i anslutning till stadens anskaffning och överlåtelse av mark, förvaltning av stadens markegendom, planläggning av privat mark samt främjande av förverkligandet av detaljplaner.

De markpolitiska riktlinjerna är ett strategiskt dokument och i det fastställer stadsfullmäktige de markpolitiska målen och vilka verktyg som kan komma till användning för att dessa ska nås.

I den uppdatering som nu görs är det fråga om att precisera och finjustera välfungerande riktlinjer. Inom den markpolitiska verksamhetsmiljön pågår en förändring i form av en reform av markanvändnings- och bygglagen från år 1999. Den nya bygglagen har godkänts och träder i kraft 1.1.2025.

Målet med de markpolitiska riktlinjerna är:

  • Den mark som behövs för utvecklandet och samhällsbyggandet i staden kan tas i användning vid planerad tidpunkt till ett skäligt pris.
  • Ett tillräckligt tomtutbud för behoven inom boende och näringsliv.
  • Ekonomiskt genomförande av planläggningen
  • Priset på mark och tomter på en skälig nivå.
  • Säkerställande att den värdestegring som följer av stadens åtgärder tillfaller staden.
  • Förhindrande av markspekulation och förverkligande av jämlikhetsprincipen
  • Skälig avkastning från markegendomen.

Stadsfullmäktige godkände de markpolitiska riktlinjerna med liten ändring i punkt 3.3.2. Bostadstomter.

 

Föredragningslistan för sammanträdet med bilagor och senare protokoll finns här.

Inspelningen från sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet här.