Ohita valikko
opiskelu

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunki haluaa edistää opiskelija-asumista

Julkaistu: 29.10.2019

Päivitetty: 8.11.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28.10.2019 muun muassa rakennussuojeluasiaa Onkilahden puiston läheisyydessä, taloustilannetta ja Palosaaren salmen asemakaavan valitusta.

Palosaaren asukasyhdistys teki keväällä 2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle suojeluesityksen opiskelija-asuntoina toimivasta rivitaloalueesta Onkilahden puiston läheisyydessä. Rivitalot sijaitsevat osoitteessa Palosaarentie 62-64. ELY-keskus antoi kesällä 2019 kielteisen päätöksen suojelusta. Asukasyhdistys on valittanut ELY-keskuksen päätöksen jälkeen asiasta Ympäristöministeriölle.

Vaasan kaupungin mukaan Onkilahden puiston asemakaavaa muutetaan, jotta alueen kaavoitus selkeytyy ja opiskelija-asuntoaluetta voidaan kehittää. Tavoitteena on asuinalueen energiatehokkuuden parantaminen ja lisärakentamisen mahdollistaminen.

Rivitaloalueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja suojeluntarvetta on arvioitu yhteistyössä Pohjanmaan museon kanssa. Vaikka rivitalot muodostavat hienon ja erikoisen kokonaisuuden ja ovat Pohjoismaiden ensimmäisiä opiskelijarivitaloja, ovat ne rakennusteknisesti heikkoa laatua, eikä alue täytä paloturvallisuusmääräyksiä. Tämän takia rakennusten purkaminen on mahdollista, kun rakennuskanta ensin dokumentoidaan.

Kaupunginhallitus yhtyy ELY-keskuksen näkemykseen siitä, että rivitaloja ei suojella ja antaa tästä lausunnon Ympäristöministeriölle.

Onkilahden puiston asemakaavamuutos on edelleen vireillä ja kaavan muutosehdotus on uudelleen nähtävillä 24.10.-25.11.2019. www.vaasa.fi/ak0970-onkilahden-puisto/

 

Vuosikate lähes 23 miljoonaa heikompi kuin viime vuonna

Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin taloustilannetta 30.9.2019 saadun toteuman mukaan. Talouden kokonaiskuva on edelleen synkkä talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Verotulokertymä tulee alittamaan aiemmin ennakoidun kertymän johtuen tulorekisterin ja verokorttijärjestelmän ongelmista.

Toimintakate oli syyskuussa 2019 noin 11 miljoonaa euroa heikompi kuin viime vuonna ja vuosikate oli noin 23 miljoonaa euroa heikompi. Edellisiin tilinpäätösennusteisiin nähden valtionosuudet ovat kasvamassa noin 4 miljoonaa euroa ja verotulot ovat jäämässä lähes 13 miljoonaa euroa suunnitellusta talousarviosta.

Erikoissairaanhoidon, sosiaalityö ja perhepalveluiden sekä koti- ja laitoshoidon tulosalueiden menot ylittyvät tänä vuonna. Kuluja aiheuttavat muun muassa koti- ja laitoshoidon palvelusetelimenot, erityisgeriatria, lastensuojelun sijaishuolto, vammaisten asumispalvelut sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan ylityksiin myönnetään 9,6 miljoonan euron lisämääräraha.

 

Kaupunki valittaa Palosaaren salmen asemakaavasta

Hallinto-oikeus kumosi aikaisemmin Palosaaren salmen ja Rahkolan – Varisselänpuiston alueen asemakaavan hyväksymispäätöksen sillä perusteella, että Påttin hajuhaittoja ja Saippuan rakennussuojeluasiaa ei oltu selvitetty riittävästi.

Kaupunki haluaa tehdä hallinto-oikeuden päätöksestä valituksen. Keskeisinä valitusperusteina ovat haju- ja viihtyvyyshaitoista tehdyt kolme eri selvitystä, joista viimeisin tehtiin Påttin ympäristöluvan edellyttämänä. Selvitys laadittiin Aluehallintoviraston (AVI) edellyttämän standardisoidun menetelmän ja ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Lisäksi valituksessa todetaan, että hajulle ei ole olemassa raja-arvoja.

Rakennussuojeluasiassa kaupunki haluaa nähdä yksittäisen rakennuksen peruskorjauksen sijasta kokonaisuuden. Kokonaisuutta koskeva arviointi perustuu asemakaavoitusta ohjaavaan yleiskaavaan, jossa korttelin maankäyttö on merkitty muuttuvan nykyisestä teollisuuskäytöstä palveluiden ja kerrostaloasumisen suuntaan.

Yleiskaava on edellyttänyt teollisen historian erityispiirteiden säilyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Rahkolan tehdasmiljöön keskeiset rakennukset ovat yleiskaavassa mukana. Tämän linjauksen on hyväksynyt myös Museovirasto.

Kaupunginhallitus päätti, että korkeimmalta hallinto-oikeudelta haetaan valituslupaa ja samalla jätetään valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.