Förbigå menyn
opiskelu

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden vill främja studerandeboende

Publicerad: 7.11.2019

Uppdaterad: 8.11.2019

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 28.10.2019 bland annat ett byggnadsskyddsärende invid Metviksparken, den ekonomiska situationen och besvären över detaljplanen för Brändö sund.

Palosaaren asukasyhdistys – Brändö stadsdelsförening lämnade våren 2017 in ett förslag till Södra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral om skyddande av radhusområdet med studerandebostäder invid Metviksparken. Radhusen ligger på adressen Brändövägen 62–64. NTM-centralen gav sommaren 2019 ett nekande beslut om skyddande. Stadsdelsföreningen har överklagat NTM-centralens beslut hos Miljöministeriet.

Enligt Vasa stad ändras detaljplanen för Metviksparken så att planläggningen av området blir tydligare och studerandebostadsområdet kan utvecklas. Målet är att förbättra bostadsområdets energieffektivitet och möjliggöra tillbyggnad.

Radhusområdets kulturhistoriska värde och skyddsbehov har bedömts i samarbete med Österbottens museum. Även om radhusen utgör en fin och speciell helhet och är de första studeranderadhusen i Norden, är de byggnadstekniskt sett i dåligt skick och området uppfyller inte brandsäkerhetsbestämmelserna. Därför är det möjligt att riva byggnaderna, då byggnadsbeståndet först dokumenteras.

Stadsstyrelsen instämmer med NTM-centralens ståndpunkt om att radhusen inte ska skyddas och ger ett utlåtande om detta till Miljöministeriet.

Ändringen av detaljplanen för Metviksparken är fortfarande anhängig och planändringsförslaget hålls framlagt på nytt 24.10–25.11.2019 www.vaasa.fi/sv/metviksstranden-ak0970/

Årsbidraget nästan 23 miljoner euro svagare än förra året

Stadsstyrelsen behandlade stadens ekonomiska situation enligt utfallet 30.9.2019. Den ekonomiska helhetsbilden är fortsättningsvis dyster i förhållande till de mål som satts upp i budgeten och ekonomiplanen. Skatteinkomstflödet kommer att underskrida det tidigare prognostiserade flödet på grund av problem med inkomstregistret och skattekortssystemet.

Verksamhetsbidraget var i september 2019 cirka 11 miljoner euro svagare än förra året och årsbidraget cirka 23 miljoner euro svagare. I förhållande till de föregående bokslutsprognoserna är statsandelarna på väg att öka med cirka 4 miljoner euro och skatteinkomsterna stannar på närmare 13 miljoner euro från den planerade budgeten.

Utgifterna för resultatområdena för specialsjukvård, socialarbete och familjeservice samt hem- och anstaltsvård överskrids i år. Kostnaderna orsakas bland annat av servicesedelutgifterna inom hem- och anstaltsvården, specialgeriatrin, vården utom hemmet inom barnskyddet, boendeservicen för personer med funktionsnedsättning samt boendeservicen för personer i mentalvårds- och missbrukarrehabilitering. Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag på 9,6 miljoner euro beviljas för social- och hälsovårdsnämndens överskridningar.

Staden överklagar beslut om detaljplanen för Brändö sund

Förvaltningsdomstolen upphävde tidigare beslutet om godkännande av detaljplanen för Brändö sund och Rahkola–Kråkfjärdsparken med motiveringen att luktolägenheterna från Påttska avloppsreningsverket och byggnadsskyddsärendet i anslutning till Tvålfabriken inte har utretts tillräckligt.

Staden vill söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut. Centrala besvärsgrunder är tre olika utredningar som gjorts om lukt- och trivselolägenheter, av vilken den senaste gjordes som en förutsättning för Påttska avloppsreningsverkets miljötillstånd. Utredningen uppgjordes enligt en standardiserad metod som Regionförvaltningsverket förutsatte och en plan som NTM-centralen godkänt. I besvären konstateras därtill att det inte finns några gränsvärden för lukt.

I byggnadsskyddsärendet vill staden i stället för grundlig renovering av en enskild byggnad se helheten. Bedömningen av helheten grundar sig på generalplanen som styr detaljplanläggningen, och i den har anvisats att kvarterets markanvändning omvandlas från nuvarande industrianvändning mot service och våningshusboende.

Generalplanen har förutsatt att särdragen inom industriell historia bevaras. Detta innebär att de centrala byggnaderna i Rahkolas fabriksmiljö finns med i detaljplanen. Även Museiverket har godkänt dessa riktlinjer.

Stadsstyrelsen beslutade att besvärstillstånd ansöks hos högsta förvaltningsdomstolen och att besvär samtidigt anförs.

 

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.