Ohita valikko
Pyöräilijöitä varjossa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Reittien jatkuvuus ja kunnossapito nähdään tärkeimpinä keinoina kävely- ja pyöräilymäärien lisäämisessä

Julkaistu: 14.7.2021

Vaasan kaupunki käynnisti keväällä 2021 kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laa-timisen, jossa määritellään kävelyn edistämisen visio, suunnitellaan edistämistoimenpiteet sekä tarkennetaan pyöräliikenteen jo aikaisemmin laadittuja kehittämissuunnitelmia.

Osana edistämisohjelman laadintaa selvitettiin kyselyn avulla asukkaiden nykyisiä liikkumis-tottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä liikenneympäristön kehittämistarpeita. Kysely oli avoinna 21.4.—5.5.2021 välisenä aikana ja kyselyyn tuli yhteensä 1 015 vastausta.

Kävely ja pyöräily koetaan kätevinä kulkutapoina

Vastaajista 37 % pyöräilee ja 63 % kävelee päivittäin. Yleisimpinä tekijöinä kävelyn tai pyöräilyn valintaan mainittiin myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen sekä kätevä tapa liikkua. Kävelymatkat ovat pääosin vapaa-ajan matkoja eli liikunta-, virkistys- tai ostosmatkoja. Pyöräilymatkoissa korostuvat liikunta- ja virkistysmatkojen lisäksi opiskelu- ja työmatkat.

Meren läheisyyttä arvostetaan kävely- ja pyöräilyreiteillä

Vastaajat saivat merkitä kyselyssä kartalle kävely- ja pyöräverkon huippupaikkoja ja kehittämistarpeita sekä suosituimpia reittejään. Palosaaresta Suvilahteen merenrantaa mukaileva reitti on kyselyn perusteella suosittu ja mieluisa sekä kävelyn että pyöräilyn näkökulmasta. Kävelyreitin huippupaikoissa arvostetaan etenkin vehreyttä ja luonnonläheisyyttä sekä reitin varrella olevaa mielenkiintoista katseltavaa.

Turvallisuustekijät tärkeitä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyössä

Reittien parempi kunnossapito sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelu nähdään tärkeimpänä kävelyä lisäävinä tekijöinä. Pyöräilyä lisäävinä tekijöinä korostuvat pyöräteiden jatkuvuus ja yhtenäisyys sekä pyöräteiden kunto.

Pyöräilyn kannalta hankalat paikat ja pyöräpysäköinnin kehittämistarpeet painottuvat Vaasan keskustan alueelle. Kävelyreittien hankalia paikkoja on etenkin Vaasan puistikossa ja Sepänkyläntiellä sekä Onkilahden etelärannan reiteillä. Kävely- ja pyöräreittien hankalissa paikoissa koettiin yleisimmin olevan turvattomuuteen liittyviä puutteita

Kyselyn vastauksia hyödynnetään Vaasan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimisessa. Työ valmistuu vuoden 2021 aikana. Edistämisohjelmaa tehdään yhteistyössä rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa. Työn laatimiseen on saatu liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Vastaajien valikoimat huippureitit kartalla
Kuva: Kyselyvastaajien merkkaamat pyöräilyn huippureitit.

Kyselytulosten yhteenveto on ladattavissa täältä.