Förbigå menyn
pyöräilijöitä varjossa

Artikelkategorier: Nyheter

Sammanhängande rutter och satsningar på underhållet anses som viktigast vid ökning av cykling och gång

Publicerad: 14.7.2021

Vasa stad inledde våren 2021 utarbetandet av ett program för främjande av cykling och gång, där en vision för främjande av gång fastställs, åtgärder för främjande planeras och de redan tidigare utarbetade planerna för utveckling av cykeltrafiken preciseras.

Som en del av utarbetandet av programmet genomfördes en enkät i syfte att ta reda på invånarnas nuvarande trafikvanor och vilka faktorer som påverkar dem samt vilka utvecklingsbehov som finns i trafikmiljön. Enkäten var öppen 21.4–5.5.2021 och besvarades av totalt 1 015 personer.

Cykling och gång upplevs som flexibla färdsätt

Av alla som svarat på enkäten brukar 37 procent gå och 63 procent cykla dagligen. Som de vanligaste orsakerna till cykling och gång nämndes de positiva effekterna för den fysiska konditionen samt att cykling och gång är flexibla färdsätt. Gång är något som de svarande huvudsakligen sysslar med på fritiden – antingen till och från hobbyer, för att handla eller i rekreationssyfte. När det gäller cykling betonas i svaren utöver motion och rekreation även resorna till och från arbetet eller studierna.

Närheten till havet uppskattas på gång- och cykellederna

I enkäten ombads de svarande markera höjdpunkter längs lederna, utvecklingsbehov och sina favoritrutter inom gång- och cykelnätet på en karta. Resultaten visar att gång- och cykelleden från Brändö till Sunnanvik är populär och omtyckt bland både fotgängare och cyklister. När det gäller höjdpunkter längs gånglederna uppskattar de svarande i synnerhet lummiga och naturnära platser samt att det finns något intressant att se på längs leden.

Säkerhetsfaktorer viktiga vid främjande av cykling och gång

Ett bättre underhåll av lederna och att det finns separata leder för fotgängare och cyklister anses som de viktigaste faktorerna som ökar gång. Bland faktorerna som ökar cykling betonas kontinuerliga och enhetliga cykelvägar samt cykelvägarnas skick.

Problematiska ställen med tanke på cykling och utvecklingsbehov beträffande cykelparkering finns främst i Vasa centrum. För fotgängare finns besvärliga ställen i synnerhet på Vasaesplanaden och Smedsbyvägen samt på lederna längs Metvikens södra strand. Problemen för fotgängare och cyklister gäller huvudsakligen otrygghet.

Enkätsvaren används vid utarbetandet av ett program för främjande av cykling och gång i Vasa. Arbetet blir färdigt under år 2021. Programmet för främjande av cykling och gång görs upp i samarbete med Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer. För arbetet har erhållits statsunderstöd för mobilitetsstyrning av transport- och kommunikationsverket Traficom.

Bästa cykelvägar
Bild: Toppenleder för cyklister enligt enkätresultaten.

Du kan ladda enkät resultat via denna länk.