Ohita valikko
Lapsi ja erityisnuori nauravat

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasaan perustetaan neljä perhekeskusta

Julkaistu: 17.12.2019

Vaasan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.12.2019 muun muassa perhekeskuksia, hulevesiohjelmaa sekä kaupungin omistamia kiinteistöjä.

Perhekeskustoiminnan tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tuomalla palvelut lähelle perheitä.

Perhekeskus on toimintamalli, joka tuo yhteen julkisen sektorin, järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja tarjoaa matalankynnyksen kohtaamispaikkoja. Malli helpottaa myös eri toimijoiden yhteistyötä, poistaa päällekkäistä työtä sekä ehkäisee palveluketjujen katkeamista.

Perhekeskustoimintaa ohjaava johtoryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkiin perustetaan neljä toimipistettä ; keskustaan, Gerbyseen, Ristinummelle ja Vähäänkyröön. Tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan käyttää terveyskeskuksilta vapautuvia tiloja ja Vähässäkyrössä Vähäkyrötaloa.

Perhekeskusten tehtävinä on seurata ja edistää perheiden ja lasten hyvinvointia, tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta, ottaa huomioon monikulttuurisuuden erityistarpeet, toimia yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina, auttaa erotilanteissa, ehkäistä parisuhdeväkivaltaa sekä antaa varhaista tukea, apua ja hoitoon pääsyä.

Kaupunginhallitus päätti, että toimipisteiden perustaminen aloitetaan tilaselvityksillä. Toimipisteet on tarkoitus avata vuosien 2020-2023 aikana ja ne tulevat olemaan osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutustapaa yhteistyössä sivistystoimen ja kolmannen sektorin kanssa.

 

Hulevesiohjelma ohjaa hulevesien hallintaa

Hulevesi on rakennetuilla alueilla maan pinnalle tai muille pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Hulevettä tulee myös perustusten kuivatusvesistä ja rakennusten katoilta, piha-alueilta sekä katualueilta ja puistoista. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesiviemäröinnin, ojien ja vaihtoehtoisten menetelmien, kuten viivyttämisen, imeyttämisen ja käsittelyn muodostamaa kokonaisuutta.

Vaasan kaupungin hulevesiohjelmassa ehdotetaan toimenpiteitä tuleville vuosille ja määritellään toimenpiteistä vastuussa olevat kaupungin tahot. Hulevesiohjelman tavoitteena on edistää hulevesien hallinnan suunnitelmallista kehittämistä sekä hulevesien käsittelyä ensisijaisesti niiden syntypaikalla. Lisäksi hulevesistä ympäristölle ja kiinteistöille aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ehkäistään ottamalla huomioon ilmaston muutokset. Tulevaisuudessa pyritään siihen, ettei hulevesiä enää johdettaisi jätevesiviemäreihin.

Hulevesiohjelma on ollut julkisesti nähtävillä 18.6.-17.7.2019. Ohjelmasta ei jätetty muistutuksia eikä lausuntoja. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman.

 

Kaupunki myy ja purkaa kiinteistöjä

Kaupunginhallitus päättää vuosittain kaupungin kiinteistöjen vuosisuunnitelmasta. Suunnitelmassa kerrotaan, mitä kiinteistöjä aiotaan vuoden aikana purkaa, myydä tai kehittää.

Vuoden 2020 kohteista purettavia ovat muun muassa Myllykatu 21:ssa sijaitseva entinen lasittamo ja katos, Mansikkasaaressa sijaitseva varastorakennus ja osia telakasta sekä Kuningattarenpolun avoin päiväkoti. Myytäväksi asetetaan 11 kohdetta, kuten Hietasaaren kahvilarakennus, Hallstenin talo Pikkukatu 1:ssä, Hiirelä ja renkitupa Klemettilässä, Vaasanpuistikko 17 osakkeet sekä Långskärin kalanjalostusrakennus.

 

 

Katso esityslistat liitteineen sekä pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut