Förbigå menyn
Lapsi ja erityisnuori nauravat

Artikelkategorier: Nyheter

I Vasa inrättas fyra familjecenter

Vasa stadsstyrelse behandlade på sitt möte 16.12.2019 bland annat familjecentren, dagvattenprogrammet och stadens fastigheter.

Målet med familjecenterverksamheten är att främja välbefinnandet bland barn, unga och familjer genom att föra servicen nära familjerna.

Familjecentret är en verksamhetsmodell som för samman den offentliga sektorns, organisationernas och församlingarnas service och erbjuder träffpunkter med låg tröskel. Modellen underlättar även samarbetet mellan olika aktörer, minskar på överlappande arbete och förhindrar att servicekedjorna bryts.

Den ledningsgrupp som styr familjecenterverksamheten föreslår för stadsstyrelsen att fyra verksamhetsställen inrättas i staden: i centrum, Gerby, Korsnäståget och Lillkyro. Avsikten är att i mån av möjlighet använda lokaler som blir lediga i hälsocentralerna och i Lillkyrohuset i Lillkyro.

Familjecentren har i uppgift att följa och främja familjernas och barnens välbefinnande, stöda föräldraskapet och parrelationen, beakta specialbehov som den kulturella mångfalden för med sig, fungera som gemenskapsfrämjande träffpunkter, ge hjälp i skilsmässosituationer, förhindra våld i parrelationen samt att ge tidigt stöd, hjälp och tillgång till vård.

Stadsstyrelsen beslutade att inrättandet av verksamhetsställena börjar med att man gör en utredning om lokalerna. Det är meningen att verksamhetsställena ska inrättas åren 2020–2023 och vara en del av det framtida sättet att genomföra social- och hälsotjänsterna som ett samarbete med bildningssektorn och tredje sektorn.

 

Dagvattenprogrammet styr dagvattenhanteringen

Dagvatten är regn- och smältvatten som samlas på markytan och andra ytor på byggda områden. Dagvatten bildas även av dräneringsvatten från grunder och från byggnaders tak och gårdsområden samt från gatuområden och parker. Med dagvattenhantering avses en helhet som består av dagvattenavlopp, diken och alternativa metoder såsom fördröjning, infiltration och hantering.

I Vasa stads dagvattenprogram föreslår man åtgärder för kommande år och anger de instanser inom staden som är ansvariga för åtgärderna. Målet med dagvattenprogrammet är att gynna en planenlig utveckling av dagvattenhanteringen samt hantering av dagvattnet i första hand där det uppkommer. Vidare förhindrar man sådana men och skador som dagvattnet orsakar miljön och fastigheterna genom att man beaktar klimatförändringarna. I framtiden är det meningen att dagvattnet inte längre ska ledas i spillvattenavlopp.

Dagvattenprogrammet har varit offentligt framlagt 18.6–17.7.2019. Inga anmärkningar eller utlåtanden inlämnades om programmet. Stadsstyrelsen har godkänt programmet.

 

Staden säljer och river fastigheter

Stadsstyrelsen fattar årligen beslut om en årsplan för stadens fastigheter. I planen redogörs för vilka fastigheter som ska rivas, säljas eller utvecklas.

Av objekten år 2020 ska man riva bl.a. det tidigare glasmästeriet och taket på Kvarngatan 21, lagerbyggnaden och delar av varvet på Smulterö och det öppna daghemmet på Drottningstigen. Elva objekt kommer att säljas, t.ex. cafébyggnaden på Sandö, Hallstenska huset på Lillagatan 1, Hiirelä och drängstugan i Klemetsö, aktierna i Vasaesplanaden 17 samt fiskförädlingsbyggnaden på Långskär.

 

 

Se föredragningslistor med bilagor samt protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

 

 

 

Publicerad: 20.12.2019