Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Valtuustoaloitteet poikien hyvinvoinnista sekä perusopetuksen ja kasvatuksen toimitiloista

Julkaistu: 23.9.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.9.2020 muun muassa valtuustoaloitteita.

Emine Ehrström (VIHR) ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen poikien ja miesten hyvinvoinnin turvaamisesta ja osallisuuden edistämisestä. Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki nimeää vastuullisen tahon selvittämään poikien ja miesten hyvinvoinnin tilannetta ja ryhtymään asiassa kehittämistoimiin. Aloitteessa tuodaan esiin, että toiminnan painopiste tulee olla ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa puuttumisessa.

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Lisäksi kaikilla kaupungin koulutusta järjestävillä oppilaitoksilla on velvoite edistää toiminnallisella tasa-arvosuunnitelmalla sukupuolten välistä tasa-arvoa. Useat kaupungin palvelut tukevat myös miesten ja poikien hyvinvointia.

Vastauksena aloitteeseen ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Yhdistetään kaupungin hyvinvointikertomukseen sukupuolinäkökulma ja raportoidaan niiden muuttujien osalta, joilla on selkeitä sukupuolittuneita toimenpiteitä edellyttäviä hyvinvointivaikutuksia.
  • Tulevan valtuustokauden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa huomioidaan myös poikien ja miesten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet sekä lisätään asiasta tietoisuutta ja osaamista tarjoamalla henkilöstölle koulutusta.
  • Toimenpiteiden osalta tiivistetään yhteistyötä eri järjestöihin, joilla on jo olemassa hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä poikien ja miesten hyvinvoinnin edistämiseen.
  • Otetaan käyttöön ja vahvistetaan kaupungin nykyisissä palveluissa poikien ja miesten hyvinvointia edistäviä valtakunnallisesti hyviksi ja vaikuttaviksi todettuja toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä monialaisia ratkaisuja.
  • Kouluissa kehitetään kestävää ja hyvinvointia tuottavaa pedagogiikkaa niin koulun sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
  • Sivistystoimessa tuotetaan pojille ja miehille myös omia, heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiaan tukevia palveluita. Tämä tehdään tyttöjen hyvinvointi huomioiden ja tekemättä tyttöjen menestymisestä ongelmaa.

 

Aloite perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tiloista

Harri Moisio (VAS) on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimitilat ja lasten asuinpaikat kartoittamalla laaditaan ratkaisu, jolla voidaan perustaa sekä suomen- että ruotsinkielisiä ryhmiä samoihin rakennuksiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon mukaan varhaiskasvatuksessa on tehty palvelutarpeen arviointia, jonka perusteella pyritään saamaan varhaiskasvatuspaikkoja sinne, missä niitä tarvitaan. Tulevaisuudessa on mahdollista suunnitella kaksikielisiä päiväkoteja alueiden tarpeiden mukaan. Ryhmät tulee kuitenkin pitää joko suomen-tai ruotsinkielisinä, koska kyse on pienistä lapsista, jotka opettelevat omaa äidinkieltään. Kielikylpy, kieliystävätoiminta ja kielirikasteet tuovat jo suomea tai ruotsia lapsille tervehdyksinä, loruina, lauluina ja satuina.

Perusopetusta on perusopetuslain mukaan järjestettävä lapsen äidinkielen mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Kaksikielisiä peruskouluja ei voi perustaa.

Aloitteen johdosta pyydettiin lausunto myös nuorisovaltuustolta. Nuorisovaltuusto pitää aloitetta hyvänä ja tärkeänä, että lapset saavat varhaiskasvatus- ja perusopetuspaikan oman kotinsa läheisyydestä. Samassa rakennuksessa toimivat kieliryhmät voivat parhaimmillaan edistää toisen kielen oppimista. Kieliryhmät tulee kuitenkin pitää erillään ja näin turvata lapsen oikeus omaan äidinkieleensä.

Valtuustoaloitteet käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.