Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Fullmäktigemotioner om pojkars välmående samt den grundläggande utbildningens och småbarnsfostrans verksamhetslokaler

Publicerad: 25.9.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 21.9.2020 bland annat fullmäktigemotioner.

Emine Ehrström (gröna) och 18 andra fullmäktigeledamöter har lämnat in en motion om tryggande av välmåendet för pojkar och män och främjande av delaktigheten.  I motionen föreslår man att staden utser en ansvarig part som utreder den rådande situationen då det gäller välmåendet bland pojkar och män och som vidtar utvecklingsåtgärder i ärendet. I motionen lyfter man fram att tyngdpunkten i verksamheten borde ligga på förebyggande arbete och tidigt ingripande.

Målet i stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha jämlika möjligheter att delta och påverka. Alla läroanstalter som ordnar undervisning i staden har också skyldighet att med en jämställdhetsplan för verksamheten främja jämställdhet mellan könen. De flesta tjänsterna i staden stöder också välmåendet bland män och pojkar.

Som svar på motionen föreslås följande åtgärder:

  • Könsperspektivet tas med i stadens välfärdsberättelse och rapporteras i fråga om de variabler som är tydligt könade och förutsätter åtgärder som inverkar på välmåendet
  • I jämställdhets- och likabehandlingsplanen för den kommande fullmäktigeperioden beaktas också målen för att främja välmåendet bland pojkar och män. Kännedomen om och kompetensen i ärendet utökas också genom att personalen erbjuds utbildning.
  • I fråga om åtgärderna effektiveras samarbetet med olika organisationer, som redan har bra och effektfull praxis för främjande av välmåendet bland pojkar och män.
  • Verksamhetssätt och arbetsmetoder som nationellt konstaterats vara bra och effektfulla och som främjar välbefinnandet bland pojkar och män tas i bruk och effektiveras i stadens nuvarande service.
  • I skolorna utvecklas en hållbar pedagogik som skapar välmående såväl inom skolan som med det omgivande samhället.
  • Inom bildningssektorn produceras också egna tjänster för pojkar och män som stöder deras delaktighet och välmående. Detta görs med beaktande av välmåendet bland flickorna och utan att göra flickornas framgång till ett problem.

 

Motion om den grundläggande utbildningens och småbarnspedagogikens lokaler

Harri Moisio (VF) har lämnat in en fullmäktigemotion, där man genom att kartlägga småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens verksamhetslokaler och barnens bostadsort skapar en lösning som gör att man kan bilda både finsk- och svenskspråkiga grupper i samma byggnader.

Enligt ett utlåtande från nämnden för fostran och undervisning har det inom småbarnspedagogiken gjorts en utvärdering av servicebehovet och utgående från den strävar man efter att platserna inom småbarnspedagogiken ska inrättas där de behövs. I framtiden är det möjligt att planera tvåspråkiga daghem enligt behoven i områdena. Grupperna ska dock vara antingen finskspråkiga eller svenskspråkiga, eftersom det är fråga om små barn som håller på att lära sig sitt modersmål. Språkbad, språkvänsverksamhet och språkberikning ger redan barnen finska eller svenska i form av hälsningsfraser, ramsor, sånger och sagor.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska den grundläggande utbildningen anordnas på barnets modersmål antingen på finska eller på svenska. Tvåspråkiga grundskolor kan inte grundas.

Till följd av motionen begärdes ett utlåtande även av ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige anser att motionen är bra och att det är viktigt att barnen får en plats inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen nära hemmet. Språkgrupper som verkar i samma byggnad kan i bästa fall främja inlärningen av det andra språket. Språkgrupperna bör dock hållas åtskilda så att barnets rätt till sitt eget modersmål tryggas.

Fullmäktigemotionerna behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.