Ohita valikko

Punatulkku

Pyrrhula pyrrhula

Punatulkku syö siemeniä ja marjoja, mutta poikasia ruokitaan pääosin hyönteisravinnolla. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Suomessa punatulkku on useimpien ihmisten tuntema varpuslintu talvisilta lintulaudoilta. Kesäisin punatulkku on piilotteleva ja hankalasti havaittava laji. Se pesii usein havumetsissä etäällä asutuksesta. Punatulkkujen pesimäkannat ovat kasvaneet Suomessa viimevuosikymmenten aikana peräti noin 70 %.

  • Pituus 18 cm
  • Pesä kuusennäreessä tai pensaassa
  • Osittaismuuttaja. Osa punatulkuista muuttaa Etelä-Skandinaviaan
  • Ravintona kesällä hyönteiset, muulloin marjat, siemenet, silmut

Esiintyminen Vaasassa. Punatulkku on Vaasassa tasaisesti metsäalueille levinnyt, joskin kaikkialla harvalukuinen pesimälaji. Se on tavattu pesimäaikaan noin 130 atlasruudulla. Punatulkku on mantereinen lintu, saaristossa laji on satunnainen ja ulkosaaristosta se puuttuu kokonaan.

Elinympäristö. Punatulkku suosii havumetsäalueita. Reviirillä tulee kasvaa pienempää aluspuustoa kuten kuusennäreitä sekä katajia, joihin punatulkku rakentaa pesänsä. Paikoin punatulkkuja pesii myös lehtomaisemmilla metsäalueilla kuten Vaskiluodossa ja Onkilahdessa. Helpoiten punatulkun tavoittaa kesäaikaan Öjenin tai Pilvilammen retkeilyalueilta.