Ohita valikko

Suvilahti

Lehto Suvilahdessa. Kuva Jan Nyman.

Vaasan Suvilahti sijaitsee kaupungin kaakkoispuolella noin 3 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Maisemarakenteellisesti alue sijoittuu rantavyöhykkeelle. Alue rajautuu Suvilahden asuinalueeseen ja Eteläiseen Kaupunginselkään. Vanhan Vaasan kanaali jakaa alueen kahteen osaan. Maankohoamisen seurauksena Suvilahden edustalle nousee merestä kareja ja luotoja. Luonnonoloiltaan alue koostuu matalista merenlahdista ja ranta-alueiden rehevistä lehti- ja sekametsistä. Metsien haavat ovat tärkeitä liito-oraville ja alueen puutarhakasvit, kuten unkarinsyreeni, kertovat vanhoista huvila-alueista.

Suvilahdella on havaittu noin 70 pesimälinnustoon kuuluvaa lajia. Metsälinnuston lajeja alueella ovat tiltaltti, lehtokerttu, pajulintu ja pikkutikka. Rantalinnusto alueella on runsaslajinen. Rannoilta pääsee näkemään esimerkiksi silkkiuikun, sinisorsan, haapanan tai lapasorsan. Pikisaarten edustan luodoilla on paljon lokkilintuja kuten harmaalokkeja ja kalalokkeja. Viime vuosina kesäisin Suvilahden edustalla on ollut lisäksi merihanhia, laulujoutsenia ja merimetsoja.

Merenlahtia reunustavat paikoin ruovikkoiset reunat, jotka tarjoavat hyvän suojan vesilinnuille ja ranta-alueiden varpuslinnuille. Lokit ja tiirat viihtyvät kareilla ja luodoilla, joita nousee merestä maankohoamisen seurauksena. Suvilahden ranta-metsissä pesivät tavanomaisten metsälintujen lisäksi Vaasassa melko harvalukuiset lajit kuten satakieli, sirittäjä ja kultarinta.

Suvilahden rannat ovat hyvä retkikohde alkukeväästä syyskuulle asti. Hienoimmat lintujen laulukonsertit ajoittuvat huhti-kesäkuun väliselle ajalle. Paras ajankohta linturetkelle on varhaiset aamun tunnit kello viidestä eteenpäin. Pakkastalvina Eteläisellä Kaupunginselällä voi ulkoilla ja hiihtää. Laturetken aloituspaikaksi Suvilahti sopii mainiosti.

Silta Lammassaarelle. Kuva Christine Bonn.