Förbigå menyn

Stigen för energiutbildning i Vasa

I Nordens energihuvudstad Vasa behärskar elever och studerande framtidens arbetslivsfärdigheter och energíkunskap.

Vasa har en stig inom energiutbildningen som sträcker sig från småbarnspedagogiken till högskolorna.

Ett av de tre huvudmålen i Vasa stads strategi 2022–2025 är Ett kolneutralt Vasa 202X. Vårt mål är att vara Finlands energismartaste och energieffektivaste stad.

Energifostran inom småbarnspedagogiken

Energistigen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Vasa

Energifostran är en del av vardagspedagogiken. Lekar är en central verksamhetsmetod inom både småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. De möjliggör fysisk aktivitet, utforskning och verksamhet. Vardagen består av helheter av mångsidig kompetens och av mångsidig inlärning.  Verksamheten styrs av grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 och grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014.

Ett centralt mål med energistigen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är att väcka barnens intresse och göra dem delaktiga.  Nedan finns exempel på innehållet inom energifostran:

Natur och fysisk aktivitet

 • Att bekanta sig med naturen
 • Att visa respekt för naturen
 • Att bekanta sig med närmiljön

Hållbar utveckling

 • Att identifiera och följa principerna för en hållbar utveckling
 • Återvinning
 • Avfallssortering
 • Naturmaterial
 • Underhåll av leksaker

Teknologi, den digitala planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning som stöd

 • Digital kompetens
 • Färdigheter i teknologi
 • Experimentell och utforskande inlärning
 • Programmering genom lek
 • Digital dokumentation

Multilitteracitet, kulturstigen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen som stöd

 • Att söka information
 • Fenomen och begrepp

Energifostran inom den grundläggande utbildningen

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Energistigen åk 1-6

I alla årskurser behandlas energisparande och miljöskydd på olika nivåer, anpassat till elevernas ålder.

Åk 1-3:    

 • Vattnets aggregationstillstånd
 • Vattnets kretslopp
 • Människan och föda – näringskedjan
 • ”Allt funkar” – gratismaterial från Vasa elektriska för åk 2
 • Värme

Åk 4-6:      

 • Sopsortering
 • Studiebesök till Stormossen – alternativt Stormossen besöker skolan.
 • Människan och kroppen – människan behöver energi
 • Återvinning
 • Elektricitet
 • Icke förnybara/ förnybara energikällor

Mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen:

 • Havet och Vasa
 • Hållbar livsstil – Hållbarhet som människa – Hållbar planet
 • Jag i världen

Borgaregatans skola åk 7-9

Energi diskuteras i olika synvinklar inom främst fysik- och kemiundervisningen

 • Energi i olika former och energiomvandlingar
 • Jämförelse av olika energikällor för elproduktion
 • Transport av elenergi och kostnader för elektrisk energi
 • Energihushållning och hållbar utveckling
 • Energiinnehåll i livsmedel

Energi- och hållbar utveckling

På våren har åk 9 en temavecka kring energi och hållbar utveckling. Syftet är att göra eleverna medvetna om frågor som främjar en hållbar livsstil, bl.a. hur vi producerar elektricitet och värme med förnyelsebara resurser lokalt och nationellt.

Programmet innehåller bl.a.

 • Besök till Stormossen, Westenergy och Vasa Elektriska
 • Workshoppar kring solpaneler samt vatten- och vindkraftverk
 • Föreläsningar och projektarbeten kring temat

Finskspråkig grundläggande utbildning

Inom den grundläggande utbildningen behandlas temat energi ur många olika synvinklar under årskurserna 1–9.  På de olika årskurserna lyfts innehåll som passar in på åldersnivån och målen för läroämnena.  Nedan finns exempel på helheter som studeras:

Energistig i årskurserna 1–3

 • Energisparande och miljöskydd
 • Näring och näringskedjan
 • Värme

Energistig i årskurserna 4–6

 • Återvinning av avfall och energisparande
 • Elenergi, sparande av elektricitet
 • El- och uppvärmningslösningar i det egna hemmet samt kostnaderna

Energistig i årskurserna 7–9

 • Besök till företag inom energiklustret, fadderföretag, utnyttjande av Energy Week
 • Energiproduktionen i vårt närområde
 • Matproduktionen i Österbotten
 • Energisjälvförsörjning på nationell nivå, energikällor och tillgång till dem
 • Förnybara energikällor
 • Hållbar utveckling

Hållbarhet och energi i Vasa övningsskola

Energiutbildning i gymnasierna och inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning – Vamia

Vamia är en branschövergripande yrkesutbildningsorganisation, där det årligen studerar cirka 5 000 studerande.  Vamia erbjuder yrkesutbildning för ungdomar, vuxna samt för arbets- och företagslivet – på tre språk. På Vamia har du möjlighet att bygga upp en lärostig enligt egna önskemål eller uppdatera din komptens så att den motsvarar behoven i ett föränderligt arbetsliv.

På Vamia är energiutbildning en naturlig del av studierna.  Energistudierna har integrerats i undervisningen och på Vamia finns moderna lärmiljöer för att trygga energikunnande.

Goda arbetslivskontakter och kunniga lärare

Vamia har fungerande kontakter till arbetslivet och erbjuder många examensutbildningar inom energibranschen.  De studerande har goda kontakter till arbetslivet och Vamia använder en tillräcklig mängd företag inom energibranschen för lärande i arbete inom alla examina.

Vamia har moderna lärmiljöer, vilka möjliggör lärande av energikunnande.  De studerande kommer bra in på företag inom energibranschen, i sommarjobb och efter utexamineringen på arbetsplatser inom energibranschen.  Lärarna har aktuell information om arbetsplatser, arbetsredskap, metoder och kompetenskrav inom energibranschen och de förmedlar den här kunskaper till de studerande.

Vamia är också en internationell läroanstalt.  De studerande har möjlighet att genomföra studier och lärande i arbete utomlands.  Ett utbytesobjekt i utlandet kan man skaffa själv eller också utnyttja läroanstaltens samarbetsparter från ett flertal olika länder.  Alla utbildningsprogram inom Vamia erbjuder en möjlighet till utlandsutbyte och internationella erfarenheter.

Genom ett utbud av valfria studier stöds kunskaper inom energibranschen samt färdigheter i anslutning till den.  Arbetslivs- och företagstjänster erbjuder aktivt arbetslivet möjligheter till tilläggs- och kompletteringsutbildning samt läroavtalsutbildning.

Samarbete mellan läroanstalter

VAMK-leden

Från Vamia går det att fortsätta direkt till Vasa yrkeshögskola utan inträdesprov.  Den studerande kan söka till leden, och under det 3:e året avlägga yrkeshögskolestudier på 30 sp.  VAMK-leden går att välja inom de här examina: närvårdare, merkonom, datanom, maskin- och produktionsteknik, el- och automationsteknik, datateknik och datakommunikationsteknik.

TeknoPRAO och temadagar för elever i åk 7–9

TeknoPRAO är ett mångsidigt program för orientering i arbetslivet som läroanstalterna och företagen i Vasa har utvecklat tillsammans och dess mål är att föra fram teknikbranschen som ett beaktansvärt studie- och karriärsalternativ för niondeklassister.  Under temadagarna får åttonderklassisterna bekanta sig med yrken inom energibranschen.

Gymnasier

Gymnasieundervisningen i Vasa stad ordnas på det gemensamma tvåspråkiga gymnasiecampuset Lykeion, där över tusen gymnasister årligen studerar. Som en allmänbildande utbildning ger gymnasiet en allmän behörighet för fortsatta studier på högskolestadiet.

Vasa gymnasium

Alla första årets studerande tas på ett studiebesök till ett företag inom Vasa energikluster. Detta för att ge en insikt i vilka arbetsmöjligheter det finns inom Vasa energikluster och få en uppfattning om betydelsen av industrin för vår region. Pandemin har dock förhindrat besöken de senaste åren.

Varje år erbjuds en kurs kallad Energikursen. Kursen har de senaste åren varit mycket populär, ca 1/3 av skolans studerande väljer att avlägga kursen. Den ger grundläggande kunskaper i energiteknik som behövs för att meningsfullt sätt kunna följa energidebatten i media. Kursen skall också vara en inkörsport för de valbara (fördjupade) fysikkurserna. Innehållet är bland annat:

 • skillnaden på energi och effekt samt deras olika enheter
 • energins bevarande
 • olika kraftverkstyper
 • marknadsföring
 • studiebesök

Yrkeshögskolan Novia förhåller sig positiv till samarbete. I skrivande stund, våren 2023, erbjuds våra studerande en kurs i vätgasteknik samt en kurs i batteriteknik i Novias regi.

Lärarkåren besöker ett företag inom Energiklustret ca vart tredje år för att få inspiration och kunskap att förmedla vidare till studeranden.

Nytt för innevarande läsår är att vi våren 2023 har en temavecka där studeranden kan välja ett tema. Här kan man välja temat teknik som är klar koppling till energistigen, samt att man även inom andra teman som t.ex. ekonomi lär sig om företagsamhet.

Vaasan lyseon lukio

Energiutbildningens absoluta kärna utgörs av studier i matematik, fysik och informationsteknik. Därtill är energiutbildningen integrerad i läroämnen. Samarbetet med högskolorna i Vasa är tätt.

Direkta förbindelser till högskolorna i Vasa

I Vaasan lyseon lukios undervisningsutbud finns studieavsnitt i fysik för direktantagning till utbildningsprogrammet för energi- och informationsteknik vid Vasa universitet.

I samarbete med VAMK har separata förbindelser skapats. Via dem kan man med avlagda studieavsnitt på Vaasan lyseon lukio få en studieplats vid VAMK.

I studierna i informationsteknik på Vaasan lyseon lukio ingår även en helhet med tre studieavsnitt som betonar programmering, och att avlägga dessa studier är ett kriterium för direkta förbindelser till både Åbo universitet och Vasa universitet.

Kopplingar till arbetslivet samt internationaliseringsfostran

Lyseon lukio gör företags- och utbildningssamarbete med energiindustrin och läroinrättningarna i Vasaområdet genom bland annat företagsbesök, informationsinslag och informationsmaterial.

Vid fysikundervisningen strävar man efter att utnyttja Vasas energikluster genom konkreta exempel, då den teoretiska delen av undervisningen på ett naturligt sätt kan kopplas till praktiska problem.

Lyceets Internationaliseringsfostran är omfattande och i den har också energiutbildningen integrerats. I lägerskolor som riktar sig till Kina och Japan är det möjligt att bekanta sig med den internationella verksamheten i Vasaföretag inom energibranschen. Planerna för internationaliseringsfostran är ackrediterade på både Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium.

Hållbarhet och energi i Vasa övningsskola

Energiutbildning i högskolorna

Yrkeshögskolan Novia

Den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland

Yrkeshögskolan Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning. Institutionen för teknik och sjöfart i Vasa fokuserar starkt på utbildning av ingenjörer och varannan ingenjör som anställs inom Vasa energikluster är utexaminerad från Novia. Utbudet av olika heltidsutbildningar med egna inriktningar för ingenjörsutbildningen är brett och omfattar följande områden:

 • Byggnads- och samhällsteknik
  • Byggnadskonstruktion
  • Byggnadsproduktion
  • VVS
  • Byggmästare
 • El- och automationsteknik
  • Elkraft
  • Automation
  • Energiteknik
 • Informationsteknik
 • Lantmäteriteknik
 • Maskin- och produktionsteknik
  • Maskinkonstruktion
  • Drifts- och underhållsteknik
  • Bil- och transportteknik
 • Produktionsekonomi

Alla de områden som Novia erbjuder ingenjörsutbildning inom har kopplingar till energiteknik. Energiklustret i Vasa är i största allmänhet mycket el- och maskinfokuserat och därför så anställer man också en klar majoritet av alla ingenjörer från just dessa områden.

Byggnadstekniken i sin tur kopplar direkt till energi via energieffektiva och klimatsmarta byggnader och deras teknik medan de övriga ingenjörsinriktningarna också har egna specifika kopplingar till just energiteknik.

Vasa yrkeshögskola

Energisk kompetens! Vid Vasa yrkeshögskola (VAMK) utexamineras internationella och sakkunniga ingenjörer, tradenomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer.

Våra arbetslivsorienterade studier stöder energiteknologiföretagens behov och den livskraftiga Vasaregionen säkrar utmärkta sysselsättningsmöjligheter. Tack vare dessa kommer du direkt till kärnan för grön omställning!

I sin utbildning satsar VAMK på energiteknik och internationalism. Vi har ett nära samarbete med närliggande högskolor och regionens energiteknologikluster som är störst i Norden. En betydande del av teknikutbildningen sker i det banbrytande laboratoriet Technobothnia på energicampus.

Vasa universitet

Vid Vasa universitet kan du studera ekonomi, teknik, förvaltning och kommunikation. Vi utbildar ansvarsfulla och internationellt inriktade ledare och experter. De som utexamineras hos oss visar vägen med fördomsfrihet och nya sätt att tänka.

Hos oss kan du avlägga kandidat-, magister-, diplomingenjörs- och doktorsexamen. Vi erbjuder även flera magisterprogram i sin helhet på engelska. Du kan även studera vid vårt öppna universitet eller skaffa kompletterande utbildning om du redan är i arbetslivet. Du kan bekanta dig med de olika undervisningsämnena och studierna vid universitetet på våra introduktionskurser som ordnas på webben.

Utöver datorsimuleringar gör teknikstuderande även laboratorieövningar i Technobotnia.

Inom teknikbranschen är de finskspråkiga studieinriktningarna för DI-examen:

 • Diplomingenjörer som utexamineras med riktningen Automation och datateknik kan lösa komplicerade problem med hjälp av datamodellering och utveckla nya digitala lösningar för energisystem med hjälp av väldigt snabba, specialiserade integrerade kretsar.
 • Studier inom riktningen energiteknik är inriktade på anpassad termodynamik, förbränningsmotorteknik och förnybara energikällor.
 • Inom riktningen elteknik omfattar studierna elproduktion, smarta elnät och applikationer inom kraftelektronik.

De internationella (engelska) magisterprogrammen i teknik är:

 • Magisterprogrammet Industrial Systems Analytics erbjuder innehåll, modeller och metoder för planering, utveckling, förverkligande och användning av komplicerade processer och system inom industrin och på annat håll.
 • Det tvärvetenskapliga magisterprogrammet Smart Energy ger studerande den nyaste informationen om den pågående energiomvälvningen samt utmärkta kunskaper att reformera industrin och ta fram framtidens hållbara lösningar för hållbara och smarta energisystem.
 • Inom magisterprogrammet Sustainable and Autonomous Systems utbildas experter på autonoma system som beaktar behoven och möjligheterna med en hållbar utveckling vid utvecklandet av system. Med autonoma system kan man söka nya lösningar för exempelvis energiskörd, smarta städer och sammanslutningar, positioneringssystem, koncepten för artificiell intelligent och maskininlärning samt cybersäkerheten för system.
 • Programmet Strategic Project Management utbildar i Seinäjoki experter som ska planera, styra och genomföra teknikprojekt.

Mer information om studierna vid Vasa universitet finns på vår webbplats:

Arbetsgrupp för energiutbildningen

Vasa stad har som mål att vara Nordens energihuvudstad: en åtgärd som är nämnd i stadens strategi är Vasas energiutbildningsstig.

Energiutbildningsstrategi samt läroanstalts- /lärstadiespecifika genomförandeplaner som stöder den (pdf)

Målet med energiutbildningsstrategin: I Nordens energihuvudstad Vasa behärskar elever och studerande framtidens arbetslivsfärdigheter och energíkunskap.

Mål

Målet är att skapa en utbildningsstig i Vasaregionen, längs med vilken barns och ungas intresse för energifrågor upprätthålls fortgående och deras medvetenhet om energibranschens betydelse utökas.

Det bjuds på evenemang och tävlingar med energitema, klubbar, besök till energiföretag samt evenemang som ansluter till energibranschen.  Inom yrkesutbildningen på andra stadiet samt i högskolor och universistet erbjuds mångsidig utbildning i anslutning till uppgifter inom energibranschen.

Arbetsgruppens verksamhet

Arbetsgruppen sammanträder minst fyra gånger per år, vid behov oftare.
Vi mötena går vi igenom verksamheten vid läroanstalterna inom energiutbildningsstigen, vi planerar verksamhet och evenemang och delar erfarenheter.

Arbetsgruppens medlemmar:

 • Stenbacka Åsa, Vamia, ordförande
 • Aho Mikko, Vamia
 • Blomqvist Kristian, Novia
 • Houtsonen Sarita, småbarnspedagogiken
 • Isoherranen Ville, VAMK
 • Kallio Seppo, Vasa gymnasium
 • Klockars Bernt, Vasa övningsskola
 • Kärki Anne, den finskspråkiga grundläggande utbildningen
 • Pakkala Susanna, Vamia (sekreterare)
 • Perttu Jaakko, Lyseon lukio
 • Rönnqvist-Norrby Jenny, den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
 • Vekara Timo, Vasa universitet

Janne Koljonen, LUMA-center
Josefin Stolpe, Technobothnias koordinator
Virrankoski Ville, Lyseon lukio/ansvarsperson för lärarnätverket

Kontaktuppgifter

Ta kontakt