Ohita valikko
Lapset piirtää

Painoalueittain opiskelu

Tietoa opetuksen painoalueista ja ydinsisällöistä.

Erityiset painoalueet, oppimiskeskus Valterin Youtube-video aiheesta: painoalueet ulkopuolinen Youtube-linkki

Ydinsisältöjä oppiaineittain

Linkkejä eri oppiaineiden ydinsisältöihin ja vinkkejä niiden käyttöön

Lista on tehty oppilaan ja opetuksen suunnittelun tueksi, ja se sisältää keskeiset ydinsisällöt kullekin vuosiluokalle.

Opettaja valitsee jokaiselle oppilaalle tarpeelliset ydinsisällöt, ja lisää listaan sisältöjä tarvittaessa ja tarkentaa niitä.

Ydinsisällöt on koottu listaan, jonka voi tulostaa ja liittää pedagogisten asiakirjojen liitteeksi.

Listaa voi täydentää muilla sisällöillä yksilöllisesti. Merkitse sarakkeisiin päivämäärä osaamisen mukaisesti sopivaan kohtaan, kun osaaminen on tarkistettu.

Sharepoint-linkki avautuu klikkaamalla Ydinsisällöt-kohtaa:

Mitä tarkoittaa opiskelu erityisten painoalueiden mukaan?

 • Oppilaan opiskellessa painoalueittain, on kyse eriyttämisestä
 • Erityiset painoalueet auttavat oppilasta sisäistämään välttämättömimmät oppisisällöt, jotta opiskelua yleisen oppimäärän mukaan olisi mahdollista jatkaa
 • Opiskelussa keskitytään tiettyihin yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja sisältöihin
 • Erityisissä painoalueissa keskitytään oppiaineen ydinsisältöihin sekä huomioidaan oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet (lähtökohta, kun mietitään, mitä oppiaineesta voi karsia)
 • Oppilaan saadessa keskittyä olennaisiin ja oppilasta motivoiviin sisältöihin, jää aikaa ja energiaa esimerkiksi oppimistaitojen vahvistamiselle
 • Ensisijaisesti oppilaan opiskelua pyritään tukemaan siten, että yleisen oppimäärän tavoitteet on mahdollista saavuttaa kyseisessä oppiaineessa
 • Erityisin painoaluein opiskelusta sovitaan aina yksi oppiaine kerrallaan
 • Painoalueittain opiskelu on usein väliaikainen ratkaisu, jossa pyritään lisäämään oppisisältöjä sekä nostamaan tavoitteita sitä mukaan, kun oppilas edistyy opiskeluissaan

Erot ja yhtäläisyydet erityisillä painoalueilla, ydinsisällöillä ja arvosanalla 5:

 • Ydinsisällöt: Valitaan oppikokonaisuuden kaikilta osa-alueilta. Ydinsisällöt ovat oppikokonaisuuden keskeisimmät sisällöt
 • Erityiset painoalueet: Tiettyjä oppikokonaisuuden osa-alueita voidaan painottaa ja toisia taas jättää pois. Oppisisällöt valitaan aina henkilökohtaisesti huomioiden oppilaan oppivalmiudet, vahvuudet sekä kiinnostuksen kohteet
 • Arvosana 5: Perustuu arviointikiriteereihin ja oppimisen kriteereihin. Jos oppilaalla on puutteita jollakin oppiaineen osa-alueella, voidaan tätä kompensoida sillä, että oppilas hallitsee toisen oppiaineen osa-alueen hyvin

Kuva: Eriyttäminen ja arviointi.

Milloin erityisiä painoalueita käytetään?

Oppilaan on oltava tehostetussa tai erityisessä tuessa voidakseen opiskella painoalueittain

Oppilas opiskelee oppiainetta aina yleisen oppimäärän mukaan opiskellessaan oppiainetta painoalueittain

Oppilaan ollessa syystä tai toisesta kykenemätön opiskelemaan koko oppiaineen oppisisältöä voi kyseessä olla esimerkiksi:

• Liian haastavat oppitilanteet
• Motivaation puute
• Keskittymisvaikeudet
• Paljon poissaoloja
• Syrjäytyminen

Yleisen oppimäärän tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kunhan oppisisältöä karsitaan ja oppilas saa keskittyä oppiaineen ydinsisältöihin

Oppilaalla on oikeus opiskella oppiainetta painoalueittain ennen oppiaineen yksilöllistämistä

Erityisiä painoalueita voidaan myös hyödyntää mmt-taustaisten oppilaiden opetuksessa ennen vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymistä

Mitä eroa on eriyttämisellä, erityisillä painoalueilla sekä yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelulla?

Eriyttäminen, erityiset painoalueet ja oppiaineen yksilöllistäminen on verrattavissa kolmiportaiseen tukeen siten, että opetusta eriytetään tai yksilöllistetään oppilaan tuen tarpeen kasvaessa

Ensimmäinen askel on opetuksen eriyttäminen (esim. tiivistetyt tekstit, eriytetyt kotitehtävät, eriytetyt tehtävät, eri apuvälineet yms.).

Jos eriyttäminen ei tunnu riittävän, voidaan siirtyä opiskelemaan oppiainetta erityisin painoaluein.

Kahdella ensimmäisellä askeleella oppilas arvioidaan yleisen oppimäärän mukaan.

Jos edellä mainitut tukimuodot eivät riitä siihen, että oppilas edistyy oppiaineessa ja saa hyväksytyn arvosanan, voidaan oppiaine yksilöllistää.

Taulukko yläpuolella: Eriyttämisen, painoalueiden ja yksilöllistämisen erot.

Miten erityiset painoalueet kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin?

 • Oppilaan saadessa tehostettua tukea erityiset painoalueet kirjataan oppimissuunnitelmaan kyseisen oppiaineen kohdalle
 • Oppilaan saadessa erityistä tukea erityiset painoalueet kirjataan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan (HOJKS)
 • Huoltajien tuki on tärkeää erityisiä painoalueita hyödynnettäessä. Kirjaa pedagogisiin asiakirjoihin mikä huoltajien rooli on ja miten heitä on tiedotettu asiasta
 • Oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan (HOJKS) on kirjattava erityisin painoaluein oppiainetta opiskeltavan oppilaan tukimuodot, oppimistavat ja oppimateriaalit mahdollisimman konkreettisesti ja selkeästi oppiaineet –otsikon alle. Rastita myös kyseisen oppiaineen kohdalle “Erityinen painoalue”
 • Oppiainetta ei voi samanaikaisesti opiskella sekä yksilöllistetyn oppimäärän mukaan että painoaluettain. Nämä ovat kaksi erillistä tuen muotoa
 • Kirjaa tarkasti mitä arviointimenetelmiä käytetään (esim. E-kokeet, oppilas saa kirjoittamiseen sijaan suorittaa kokeen suullisesti tai näyttää osaamisensa muuten kuin kokeen avulla)
 • Kirjaa, millä tavoin erityiset painoalueet vaikuttavat arviointiin. Pedagogisiin asiakirjoihin tulee kirjata, kuinka suuren osan oppisisällöstä painoalueet kattavat (ydinsisällöt ja mitä jää pois) sekä miten ne korreloivat kyseisen oppiaineen oppisisältöjen ja tavoitteiden kanssa. Esim. “Erityiset painoalueet vastaavat arvosanaa 6” “Oppilaan opiskellessa kyseisen oppisisällön mukaan tavoitteena on arvosana 7”
 • On tärkeää huomioida oppilaan edistyminen erityisiä painoalueita suunniteltaessa. Oppilaan oppimista ei saa rajoittaa. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus opiskella oppisisältöjä ajateltua laajemmin, mikäli oppilas kykenee tähän
 • Oppimissuunnitelma on työväline, jota on tarkoitus muokata lukuvuoden aikana aina tarvittaessa

Miten karsin oppisisältöjä ja valitsen oppiaineiden ydinsisällöt ja painoalueet?

 • Lähtökohtana painoalueiden suunnittelussa on aina opetussuunnitelma(e-perusteet) sekä oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Valitse tavoitteiden kannalta keskeisimmät oppisisällöt
 • Karsi oppisisältöjä, joita kerrataan vielä tulevina vuosina (esim. osa kertotauluista)
 • Kartoita ja huomioi oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ja käytä näitä apunasi suunnittelussa ja arvioinnissa, jotta oppilaan motivaatio opiskeluun säilyisi mahdollisimman korkealla
 • Käytä seuraavia asiakirjoja suunnittelun tukena:
  • Opetussuunnitelman perusteet
  • Arviointikriteerit
  • Osaamisen tasot/kriteerit, joita vaaditaan numeroarvosanoihin 5,7,8 ja 9
  • Päättöarvioinnin kriteerit
  • Ydinsisällöt (vielä työn alla, osa valmiina esim. matematiikassa)
  • Oppilashaastattelu
  • Huomioi muiden opettajien tiedottaminen erityisistä painoalueista
  • Keskustelu huoltajien kanssa

Muista, että erityisten painoalueitten tarkoituksena on auttaa oppilasta edistymään ja etenemään opiskeluissaan! Mieti, mitkä ovat ne keskeisimmät työkalut ja taidot, joita oppilas tarvitsee selviytyäkseen tulevista vuosiluokista yleisen oppimäärän mukaisesti

Mitä erityisten painoalueiden mukaan opiskelu edellyttää käytännössä?

 • Laadi oppilaalle selkeä yhteenveto tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, jotta oppilas on tietoinen siitä, mitä häneltä odotetaan. On tärkeää, että oppilas itse on tietoinen siitä, miten opiskelut etenevät
 • Oppilas voi opiskella muun luokan mukana
 • Oppilas voi saada pienryhmä- tai yksilöopetusta laaja-alaiselta erityisopettajalta
 • Erityisopetuksen rooli kasvaa useimmiten painoalueittain opiskeluun siirryttäessä
 • Koulunkäynnin ohjaaja voi myös olla tärkeässä roolissa oppilaan opiskelun ja edistymisen tukemisessa
 • Oppilas tarvitsee useimmiten eriytettyjä materiaaleja, kuten selkokielisiä tekstejä tai henkilökohtaista oppimateriaalia
 • Oppilaalla saattaa olla eri oppikirja kuin muilla (esim. E-oppikirja). Opettajan on tällöin tarkasti kartoitettava oppisisällön riittävyys. Vastaako sisältö ydinsisältöjä?
 • Oppilas voi opiskella samaa aihealuetta kuin muut, mutta karsitusti (esim. ei tarvitse lukea koko aukeamaa, vain tärkeimmät kohdat)
 • Oppilas voi opiskella tiettyä aihealuetta pidempään kuin muut, muun luokan jo siirtyessä seuraavaan aihealueeseen
 • Oppilas voi myös osittain tehdä samoja tehtäviä muun luokan kanssa kyseisessä oppiaineessa
 • Oppilas saattaa opiskella muun luokan tahtiin (jos oppisisältöä on karsittu), mutta toisinaan oppilaan on saatava opiskella omaan tahtiinsa
 • Apuvälineet, kuten satataulu tai taskulaskin, voivat auttaa oppilasta suoriutumaan tehtävistä, jotka muuten saattaisivat olla oppilaalle liian haastavia
 • Oppilaalla on usein eriytetyt kotitehtävät
 • On suositeltavaa, että oppilasta arvioidaan myös muutoin kuin kokeiden avulla
 • Oppilaalla voi tarvittaessa olla eriytetyt kokeet (lue lisää kohdasta “Arviointi”)

Miten painoalueittain opiskeleva oppilas arvioidaan?

 • Oppilaan suorituksia arvioidaan yleisen oppisisältöjen tavoitteiden mukaisesti
 • Käy tarkasti läpi mitä vaadit oppilaalta arvosanan 5, 6 tai 7 saavuttamiseksi? Onko oppilaalla osa-alueita, joissa hän suoriutuu paremmin ja voivatko kyseiset osa-alueet siinä tapauksessa kompensoida heikompaa osaamista muilla oppiaineen osa-alueilla?
 • Mieti, miten oppilaalle jo annetut tukimuodot vaikuttavat oppilaan osaamiseen. Annetut tukimuodot eivät saa vaikuttaa arviointiin
 • Päättöarviointiin erityisiä painoalueita ei merkitä, sillä oppilas opiskelee yleisen oppimäärän mukaisesti
 • Vinkki: Selkeyttääksesi arviointia huoltajille ja oppilaalle, valitse yksi arviointiasteikko kaikkiin arvioinnin osa-alueisiin, vaikka oppilaalla olisikin vähemmän tehtäviä kokeessa kuin muilla. Kirjaa tällöin kokeeseen tarkasti mitä on sovittu, esim. “Kokeen maksimipistemäärä vastaa arvosanaa 7”
 • Oppilasta ei voida arvioida oppisisällöissä, joissa hän ei ole saanut opetusta: Esimerkiksi jos matematiikassa ei ole opiskeltu 3.kertotaulua, ei 3.kertotaulun hallintaa voida vaatia oppilaalta myöskään arvioinnissa
 • Oppilaan osaamista ei välttämättä aina tarvitse arvioida kokeiden avulla. Painoalueittain opiskelevat oppilaat voi suosiolla arvioida muulla tavoin esim. Dokumentoimalla/kirjaamalla oppilaan osaaminen ja edistyminen oppiaineessa
 • Jos kokeita käytetään arvioinnissa, kokeet eriytetään tarpeen mukaan
 • Oppilaalle täytyy antaa mahdollisuus ylittää ns. “odotettu osaamistaso”
 • Jos oppilaan osaaminen ja suoriutuminen ovat lähellä hylättyä arvosanaa tai ilmenee tarve oppimäärän yksilöllistämiselle, on syytä olla yhteydessä laaja-alaiseen erityisopettajaan sekä tehdä oppilaasta pedagooginen selvitys

Opetussuunnitelman sisältö painoalueista

“Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.

Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle määritellään opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään.”

“Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa.”  Perusopetuksen oppimissuunnitelman perusteet 2014

“Jos oppilas on opiskellut oppimissuunnitelmassa määriteltyjen oppiaineen erityisten painoalueiden mukaisesti, hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä käyttäen.”

“Oppimäärän yksilöllistäminen tehdään vasta silloin, kun oppilas ei annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa.” Perusopetuksen oppimissuunnitelman perusteet 2014

Check-lista opettajalle

 • Olen kokeillut opetuksen eriyttämistä
 • Olen kokeillut arviointitilanteiden eriyttämistä
 • Oppilas on tehostetun – tai erityisen tuen oppilas
 • Olen ollut yhteydessä erityisopettajaan/ luokanopettajaan / aineenopettajaan
 • Olen ollut yhteydessä huoltajiin
 • Olen kartoittanut oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Olen perehtynyt kyseisen aineen opetussuunnitelman (e-perusteet)
 • Olen tietoinen oppiaineen ydinsisällöistä
 • Olen valinnut keskeisimmät opetettavat asiat, joita oppilas tarvitsee päästäkseen eteenpäin kyseisen aineen opiskelussa
 • Olemme työtiimin* kanssa yhdessä pohtineet oppilaalle sopivimpia työtapoja, sisältöjä sekä arviointimenetelmiä kyseisessä oppiaineessa
 • Olen kirjannut suunnitelman työtavoista, sisällöstä, arvioinnista sekä siitä, kenen opettajan vastuulla on mikäkin osa-alue
 • Olen käynyt oppilaan kanssa läpi painoalueet, niiden sisällöt sekä tavoitteet
 • Olen kartoittanut oppilaan edistymistä ja oppimista ja verrannut niitä asetettuihin tavoitteisiin
 • Kartoituksen perusteella työtiimi* pohtii millainen tuki on oppilaalle oikeanlaista jatkossa: Oppilas palaa opiskelemaan kyseistä oppiainetta kokonaisvaltaisesti eri tukitoimien ja eriyttämisen avulla / oppilas jatkaa erityisin painoaluein opiskelua vielä jonkin aikaa / oppilas tarvitsee oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

 

*Työtiimi voi koostua luokanopettajasta/ luokanvalvojasta, aineenopettajasta, erityisopettajasta, huoltajista ja tarvittaessa myös kuraattorista, psykologista sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaasta itsestään.