Förbigå menyn

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Kom med och gör goda gärningar!

Läs mera
campusfestival

Rösta på vilken av sju idéer som ska förverkligas för 15 000 euro!

Rösta

Tipslistor för ett besök i Vasa

Läs mera

Vi gör Vasa till Finlands snyggaste stad!

Läs mera

Nationella veterandagen 27.4

Läs mera

Svara på en invånarenkät om utvecklandet av cykelparkeringen så kan du vinna ett presentkort

Läs mera

Aktuellt

Nyheter

12.4.2024

Förslag: besparingarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen cirka 8,2 miljoner euro

Vasa stads program för balanseringen av ekonomin för åren 2024–2027 inverkar också på småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens...

Lapset piirtää
12.4.2024

Förslag: besparingar på cirka 3,2 miljoner euro inom kultur och idrott

Vasa stads balanseringsprogram för ekonomin åren 2024-2027 påverkar även kultur- och idrottsservicen. Kultur- och idrottsnämnden behandlar sparåtgärder...

Asiakas lainaa kirjan
11.4.2024

Kom med i den grundläggande konstundervisningen: anmälan pågår!

Till Kuula-institutet och TaiKon kan man ansöka 11.4–12.5. Kuula-institutet och TaiKon, som erbjuder grundläggande konstundervisning, är en del av Vasa...

Tanssioppilaat pitävät tanssipariaan kädestä kiinni esityksen aikana.
11.4.2024

Den nya utställningen Who is Roger Broo? presenterar en samlare och en samling

Vasas museers utställningsår öppnas med en presentation av den i Österbotten födde konstsamlaren Roger Broos (1945–2017) samling. På utställningen...

Sociala medier

Esitys: kulttuurin ja liikunnan säästöt noin 3,2 miljoonaa euroa 📌 Vaasan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024-2027 vaikuttaa myös kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. ✖️ Lautakunnalle esitetään, että kaupunginorkesterin suurimmat säästöt haetaan vuosittaisista investoinneista eli soitinhankinnoista. ✖️ Kaupunginteatterissa suurin säästö tulisi oopperatoiminnan lakkauttamisesta. ✖️ Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden osalta suurimpana säästönä esitetään, että Palosaaren kirjasto suljetaan. ✖️ Vaasan kaupungin museoissa säästöjä haetaan muun muassa vähentämällä aukioloaikoja. 🔘 Liikuntapalveluiden osalta lautakunnalle esitetään, että lasten ja nuorten harjoitusvuorot kaupungin hallinnoimissa tiloissa muuttuisivat maksullisiksi syksystä 2024 lähtien. 🔘 Uimahallissa säästöjä haetaan vähentämällä aukioloaikoja. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee säästötoimenpiteitä kokouksessaan 16.4.2024. Lautakuntakäsittelyn jälkeen säästöesitykset etenevät kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle. *** Förslag: besparingar på cirka 3,2 miljoner euro inom kultur och idrott 📌 Vasa stads balanseringsprogram för ekonomin åren 2024-2027 påverkar även kultur- och idrottsservicen. ✖️ För nämnden föreslås att de största besparingarna för stadsorkestern söks i de årliga investeringarna dvs. i praktiken av instrumentanskaffningar. ✖️ Den största besparingen för Kaupunginteatteri kommer från att operaverksamheten läggs ned. ✖️ Som största besparing för kultur- och biblioteksservicens del föreslås att Brändö bibliotek stängs. ✖️ I Vasa stads museer söker man besparingar bland annat genom att minska öppettiderna. 🔘 I fråga om Vasa stads idrottsservice föreslås för nämnden att träningsturer för barn och unga ska bli avgiftsbelagda i lokaler som förvaltas av Vasa stad från och med hösten 2024. 🔘 I simhallen söker man besparingar bland annat genom att minska öppettiderna. Kultur- och idrottsnämnden behandlar sparåtgärder på sitt sammanträde 16.4. Efter behandlingen i nämnden går sparförslagen vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/forslag-besparingar-pa-cirka-32-miljoner-euro-inom-kultur-och-idrott/ Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/esitys-kulttuurin-ja-liikunnan-saastot-noin-32-miljoonaa-euroa/
12.04.2024 - 09:21

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Esitys: varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen säästöt noin 8,2 miljoonaa euroa 📌 Vaasan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024-2027 vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaan: ✖️ Lautakunnalle esitetään, että perusopetuksessa suurimpia säästöjä haettaisiin lakkauttamalla Tervajoen koulu, lopettamalla yläkoulujen kouluvalmentajatoiminta sekä lakkauttamalla syksystä 2025 alkaen 1. ja 2. luokan oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta. Myös maksuttoman koulukuljetuksen kilometrirajaa esitetään nostettavan vastaamaan lain vähimmäisrajaa. ✖️ Varhaiskasvatuksessa suurimpia säästöjä esitetään haettavan Tervajoen päiväkodin lakkauttamisella sekä päiväkoti Leipurin lakkauttamisella. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee säästötoimenpiteitä kokouksessaan 17.4. Lautakuntakäsittelyn jälkeen säästöesitykset etenevät kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle. *** Förslag: besparingarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen cirka 8,2 miljoner euro 📌 Vasa stads program för balanseringen av ekonomin för åren 2024–2027 inverkar också på småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens verksamhet. ✖️ För nämnden föreslås att de största besparingarna inom den grundläggande utbildningen ska åstadkommas genom att Tervajoen koulu dras in, skolcoachverksamheten i skolor med åk 7–9 avslutas samt genom att morgon- och eftermiddagsverksamheten avslutas för elever i klass 1 och 2 från och med hösten 2025. Även kilometergränsen för avgiftsfri skolskjuts föreslås bli höjd så att den motsvarar minimigränsen i lagen. ✖️ Inom småbarnspedagogiken föreslås det att de största besparingarna ska åstadkommas genom indragning av Tervajoen päiväkoti samt indragning av Päiväkoti Leipuri. Nämnden för fostran och undervisning behandlar sparåtgärder vid sitt möte 17.4. Efter behandlingen i nämnden går sparförslagen vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/forslag-besparingarna-inom-smabarnspedagogiken-och-den-grundlaggande-utbildningen-cirka-82-miljoner-euro/ Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/esitys-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-saastot-noin-82-miljoonaa-euroa/
12.04.2024 - 09:19

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Hyviä tekoja yhdessä! 💙 Folkhälsanilla on käynnissä Växthuset-hanke, jonka tavoitteena on nuorten aikuisten mielenterveyden edistäminen. Osana hanketta on perustettu Do Good -ryhmiä, jotka osallistuvat vapaaehtoistoimintaan. 💬 – Hankkeella pyritään lisäämään nuorten aikuisten yhteisöllisyyttä ja tekemään samalla hyviä tekoja. Vaasassa ryhmä on esimerkiksi järjestänyt peli-iltoja senioreille ja diskoja päiväkotilapsille, kertoo Alexandra Wasberg Folkhälsanilta. Viimeisimpänä hyvänä tekona ryhmä keräsi roskia Hovioikeudenpuistossa. Nyt onkin oiva aika ryhtyä roskien keruuseen, sillä viime vuodelta tuttu Ylen Miljoona roskapussia -kampanja on jälleen tulossa – ja myös me olemme mukana! 🗑️ Tutustu 18–25-vuotiaiden Do Good -ryhmiin Folkhälsanin verkkosivuilla ja lähde mukaan tekemään hyviä tekoja 👉https://www.folkhalsan.fi/kampanj/projekt-vaxthus/ *** Goda gärningar tillsammans! 💙 Hos Folkhälsan pågår ett projekt med namnet Växthuset, och syftet med det är att främja unga vuxnas psykiska hälsa. Som en del av projektet har Do Good -grupper bildats och de deltar i frivilligverksamhet. 💬 – Med projektet strävar vi efter att öka gemenskapen bland unga vuxna och samtidigt göra goda gärningar. I Vasa har gruppen till exempel ordnat spelkvällar för seniorer och disco för daghemsbarn, berättar Alexandra Wasberg på Folkhälsan. Den senaste goda gärningen är att gruppen har plockat skräp i Hovrättsparken. Nu är det en ypperlig tid att börja plocka skräp, eftersom Yles kampanj En miljon skräppåsar, som är bekant från i fjol, är på kommande igen – och vi är också med! 🗑️ Bekanta dig med Do Good -grupperna för 18–25-åringar på Folkhälsans webbplats och gå med och gör goda gärningar 👇 https://www.folkhalsan.fi/kampanj/projekt-vaxthus
12.04.2024 - 06:15

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pitkäjänteistä, yhteistä työtä nuorten hyväksi! 💙 Vaasassa toimii nuorisolaissa säädetty, monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. ✅ Verkosto koostuu paikallisten ja alueellisten nuorten palveluiden edustajista sekä mahdollisista vieraaksi kutsutuista palveluiden edustajista. 💬 – Olemme saaneet mukana olevilta toimijoilta palautetta, että tämä verkosto on erittäin tärkeä tiedon jakamisen kannalta. Me kaikki nuorille palveluita tuottavat eri toimijat jaamme yhdessä tietoa ja ajankohtaista tilannekuvaa. Myös konkreettisia toimenpiteitä muotoutuu verkoston toiminnassa mukana olevien kumppaneiden välille, kertoo nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä. *** Långsiktigt, gemensamt arbete för de ungas bästa! 💙 I Vasa verkar ett branschövergripande handlednings- och servicenätverk för unga, om vilket föreskrivs i ungdomslagen. ✅ Nätverket består av lokala och regionala representanter för servicen till ungdomar samt av eventuella servicerepresentanter som bjudits in som gäster. 💬 – Vi har fått respons av de aktörer som är med att detta nätverk är ytterst viktigt med tanke på informationsdelningen. Alla vi aktörer som producerar service för unga delar med oss av vår information och vår aktuella lägesbild till varandra. Också konkreta åtgärder utformas mellan de partner som är med i nätverkets verksamhet, berättar chefen för Vasa stads ungdomsverksamhet Mika Pietilä. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/servicen-for-unga-utvecklas-i-ett-branschovergripande-samarbete/ Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/nuorten-palveluita-kehitetaan-vaasassa-monialaisessa-yhteistyossa/
11.04.2024 - 07:51

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uintikausi Vaasan Sisäsataman avantouintipaikalla loppuu 23.4.2024.☀️ 💬 – Uintipaikan pukukopit ovat meillä vuokralla, ja niissä on aina kuukaudeksi kerralla vuokrasopimus. Toukokuussa alkavat aurinkoiset kelit ja rannoilla alkaa viettää aikaa yhä enemmän porukkaa. Koska pukukopit ovat avoimia, nousisi silloin myös ilkivallan riski, kertoo viheraluetiimin palveluvastaava Jarmo Latvala. 🧊 Avantouintipaikan jatkosta ensi kaudelle ei ole tehty vielä päätöstä. 🧊 Sisäsataman avantouintipaikka toteutettiin tälle talvelle osallistuvan budjetoinnin rahoituksella, joka oli 15 000 euroa. *** Badsäsongen vid Vasas vinterbadplats i Inre hamnen avslutas 23.4.2024.☀️ 💬 – Omklädningshytterna hyr vi, och hyreskontraktet för dem gäller alltid en månad åt gången. I maj blir det soligt och allt flera människor tillbringar tid på stränderna. Eftersom omklädningshytterna är öppna, ökar då också risken för skadegörelse, berättar Jarmo Latvala som är serviceansvarig vid grönområdesteamet. 🧊 Inget beslut har ännu fattats om huruvida vinterbadplatsen öppnas igen nästa säsong. 🧊 Vinterbadplatsen i Inre hamnen genomfördes denna vinter med finansieringen för den inkluderande budgeteringen, som uppgick till 15 000 euro. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/vinterbadplatsen-i-inre-hamnen-stangs-23-4/ Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/sisasataman-avantouintipaikka-suljetaan-23-4/
09.04.2024 - 05:47

Vaasan kaupunki - Vasa stad

🥳 Hyvää kansainvälistä onnellisuuspäivää! ✨ Tuoreen YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa. Suomi on ensimmäisellä sijalla peräti jo seitsemättä kertaa peräkkäin. Vaasa tähtää maailman onnellisimman maan onnellisimmaksi kaupungiksi. Näin vastasitte onnellisuuskyselyyn: Vaasalaisten onnellisuus on palautunut vuoden 2022 notkahduksen jälkeen hyvälle tasolle. 🙌 Neljättä kertaa toteutetun onnellisuuskyselyn tulosten avulla perusteella vaasalaiset ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen ja tuntevat turvallisuutta. 💙 Tutkimus toteutettiin kaikille avoimena verkkokyselynä 5.10.-5.11.2023 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 💙 Kyselyyn vastasi 1058 vaasalaista. 💙 Luku, jolla onnellisuutta mitataan asteikolla 0–100 oli 72,6. 💙 Vastaajista 51 % uskoo elämänsä kehittyvän parempaan suuntaan. *** 🥳 Glad internationella lyckodagen! ✨ Enligt FN:s senaste lyckorapport är Finland åter världens lyckligaste land. Finland ligger på första plats för sjunde gången i följd. Vasa siktar på att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Så här svarade ni på lyckoenkäten: Efter svackan år 2022 är Vasabornas lycka tillbaka på en bra nivå. 🙌 Enligt lyckoenkäten som genomfördes för fjärde gången känner Vasaborna sig trygga och ser hoppfullt på framtiden. 💙 Undersökningen gjordes som en öppen webbenkät 5.10-5.11.2023 på finska, svenska och engelska. 💙 Enkäten besvarades av 1058 Vasabor. 💙 På skalan 0–100 blev talet för lycka 72,6. 💙 Av dem som svarat tror 51 % att livet utvecklas till det bättre. #vaasa #vasa #MaailmanOnnellisinKaupunki #VärldensLyckligasteStad
20.03.2024 - 12:36

vaasavasa