Ohita valikko
Ilmakuva Matkakeskus

Aluekehittäminen ja kaupunkipolitiikka

Alueiden keskuskaupungeilla, kuten Vaasalla, on alueellisessa kehittämistoiminnassa erityisen merkittävä rooli. Vaikutamme aktiivisesti eri keinoin itse kaupungin ja koko kaupunkiseudun myönteiseen kehitykseen ja kasvuun sekä sen edunvalvontaan.

Aluekehittäminen

Alueellisesta kehittämisestä vastaavat Suomessa valtio ja kunnat. Alueellisen kehittämisen yleiset tavoitteet on esitetty muun muassa aluekehittämislaissa ja valtioneuvoston kehittämistavoitepäätöksissä. Aluekehitysviranomaisina toimivat maakunnan tasolla lähinnä maakunnan liitto ja Ely –keskus.

Aluekehittämistyö edellyttää laajaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä aluekehitystyötä tekevän valtion sektorihallinnon, muiden keskuskaupunkien että paikallistason aluekehittäjien, naapurikuntien, alueella toimivien koulutuslaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten sekä myös kaupungin oman organisaation toimijoiden kanssa. Kaupungin ja VASEKin johdolla on aiemmin laadittu seudullinen elinvoimastrategia.

Kaupunkipolitiikka

Kaupungin edustajat ovat aktiivisesti mukana eri kansallisissa kaupunkipolitiikan verkostoissa. Tärkein on valtioneuvoston asettama ja TEM:n vetämä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö. Yhteistyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteutumista, koordinoida ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimenpiteitä sekä koordinoida valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja.

Vaasan kaupunki osallistuu myös Kuntaliiton kaupunkipoliittiseen työryhmään. Tähän valmisteluun osallistuu myös eri kaupunkien asiantuntijat. Työryhmän tarkoitus on tehostaa suurimpien kaupunkien erityiskysymysten huomioonottamista ja toimii foorumina kokemusten vaihtamiselle.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus 2021-2027

Vaasan kaupunki on allekirjoittanut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2021-2027. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset on solmittu Suomen yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa.

Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Ekosysteemisopimuksella vahvistetaan vetovoimaisen innovaatiokeskittymän ja -ekosysteemin kehittymistä seudulla sekä toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatio- (TKI) verkostoihin.

Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Valtioneuvosto jakoi 4. helmikuuta 2021 kaupunkiseuduille ekosysteemisopimusten käynnistämiseen kansallista aluekehittämisrahoitusta 5 miljoonaa euroa. Käynnistysvaiheen jälkeen sopimuksia on tarkoitus rahoittaa EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella vuosina 2021–2027. Vaasan seutu sai 400 000 euroa käytettäväksi sopimuksen koordinointiin ja ensimmäisiin kehitystoimenpiteisiin.

Vaasan seudulla ensimmäiset panostukset on tarkoitus suunnata mm. energiateollisuuden innovaatio-toimintaan ja vienninedistämiseen painottuvaan EnergySAMPO -toimintaan sekä GigaVaasa -työhön ja akkuteollisuushankkeiden valmisteluun. Vaasassa strategisina kumppaneina kehitysyhtiöiden lisäksi toimivat Pohjanmaan liitto, Team Finland-verkosto sekä seudun korkeakoulut ja elinkeinoelämä.

Sopimukset ovat keskeinen osa kansallista sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa, missä pyritään myös kaupunkien ja valtion tiiviimpään yhteistyöhön. Ekosysteemisopimukset ovat merkittävä väline kaupunkipolitiikassa, missä hallitus tukee ja vahvistaa Suomen eri puolilla sijaitsevien, innovaatiokyvyn kannalta tärkeimpien kaupunkiseutujen kasvua. Ekosysteemisopimuksen avulla viedään eteenpäin seudun tärkeimpiä hankkeita liittyen uusiin kestäviin teknologioihin, kestävään kaupunkiin sekä panostaa muun muassa vahvemmin EU-rahoituksen hakemiseen seudulle.

Sopimusten toteutus tapahtuu EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein, minkä julkinen rahoitus on arviolta yhteensä noin 120 miljoonaa euroa (EU, valtio ja kaupungit). Tästä kaupunkien osuus on 40 prosenttia.

Vaasan lisäksi mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.

Ekosysteemisopimukset ja kestävä kaupunkikehittäminen – nimi, slogan ja sosiaalinen media

Kasvusopimus - Alueelliset innovaatiot ja kokeilut 2016-2019

Kasvusopimuksen tavoitteena oli vahvistaa seudun kilpailukykyä yhdessä valtion, seudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, sekä tukea kansallista tavoitetta ja Vaasan seudun tavoitetta luoda Suomeen Euroopan johtava energiateknologiakeskittymä vuoteen 2030 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämistä. Hankekokonaisuudet, joihin saatiin TEMin kautta AIKO rahoitusta, olivat kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digilisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen. Rahoitus myönnettiin ja hallinnoitiin Pohjanmaan liiton kautta periaatteella 50% valtion tuki + 50% seudun tuki.

Vaasa on ollut yksi kuudesta kaupungista, jotka sopimusehdotuksiin perustuvan kilpailun kautta valittiin Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018/2019. Muut kaupungit olivat Lappeenranta–Imatra, Oulu, Tampere, Turku ja Joensuu sekä pääkaupunkiseutu.

Kasvusopimuksissa valtio ja kaupungit sopivat toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on ollut lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Tutustu Vaasan kasvusopimukseen ja sen loppuraporttiin, jossa on kuvattuna sopimukseen liittyvät hankkeet.

Vaasan seudun Elinvoimastrategia 2016-2020

Vaasan seutu kilpailee osaavasta työvoimasta, investoinneista ja innovaatioista muun maailman kanssa. Elinvoimastrategia vahvistaa seudun kilpailukykyä ja elinvoimaa yhteisen vision sekä kehittyneen nopean toimintakyvyn kautta, missä Vaasan seutu on vahva lisäarvon luoja Suomessa ja kansainvälisesti.

Ota yhteyttä