Förbigå menyn
Ilmakuva Matkakeskus

Regionutveckling och stadspolitik

Regionernas centralstäder, såsom Vasa, har en särskilt betydande roll inom den regionala utvecklingsverksamheten. Vi påverkar aktivt på olika sätt stadens och hela regionens positiva utveckling och tillväxt samt dess intressebevakning.

Regionutveckling

I Finland ansvarar staten och kommunerna för den regionala utvecklingen. De allmänna målen för regional utveckling presenteras bland annat i lagen om regional utveckling och i statsrådets beslut om utvecklingsmål. Regionutvecklingsmyndigheter på landskapsnivå är främst landskapsförbundet och NTM-centralen.

Regionutvecklingsarbetet förutsätter omfattande samarbete och nätverkande med både den statliga sektorförvaltningen som utför regionutvecklingsarbete, övriga centralstäder, regionutvecklare på regional nivå, grannkommuner, regionens utbildningsinrättningar, näringslivet och myndigheter samt även med sektorer inom stadens egen organisation. Under stadens och VASEKS ledning har tidigare en regional livskraftsstrategi  utarbetats.

Stadspolitik

Stadens representanter medverkar aktivt i olika nationella stadspolitiska nätverk. Den viktigaste är den av statsrådet tillsatta stadspolitiska arbetsgruppen och sekretariatet som leds av Arbets- och näringsministeriet. Till samarbetsgruppens främsta uppgifter hör att främja genomförandet av de stadspolitiska riktlinjerna i regeringsprogrammet och statsrådets beslut om regionutveckling. Dessutom samordnar man ministeriernas stadspolitiska åtgärder och utvecklar samarbetsformer mellan staten och stadsregionerna.

Vasa stad är deltar även i Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp och sekretariat. Till arbetsgruppens uppgifter hör att lyfta fram specialfrågor gällande de största städerna och arbetsgruppen fungerar dessutom som forum för erfarenhetsutbyte.

Ekosystemavtal för innovationsverksamhet 2021-2027

Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med Arbets- och näringsministeriet för åren 2021-2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.

Ekosystemavtalen mellan staten och städerna har ingåtts med Finlands universitetsstäder och universitetscentra.

Ekosystemavtalets bärande idé är innovativa städer som strävar efter att vara föregångare, vilka utifrån sina egna styrkor utnyttjar de möjligheter som digitalisering, nya teknologier och koldioxidneutralitet medför och på så sätt påskyndar förnyandet av näringslivet och en hållbar stad.

Med ekosystemavtalet stärks utvecklandet av ett attraktivt innovationskluster och -ekosystem i regionen samt aktörernas anknytning till internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk (FUI).

Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd.

Statsrådet delade den 4 februari 2021 ut en nationell regionutvecklingsfinansiering på 5 miljoner euro till stadsregionerna för inledande av ekosystemavtalen. Efter det inledande skedet är det meningen att avtalen ska finansieras med EU:s finansiering för hållbar stadsutveckling åren 2021–2027. Vasaregionen fick 400 000 € till att användas för koordinering av avtalet och de första utvecklingsåtgärderna.

I Vasaregionen är syftet att rikta de första satsningarna på bl.a. innovationsverksamheten inom energiindustrin och på EnergySAMPO-verksamheten som koncentrerar sig på exportfrämjande samt på GigaVaasa-arbetet och beredandet av batterifabriksprojekt. I Vasa är strategiska partner utöver utvecklingsbolagen Österbottens förbund, Team Finland-nätverket samt regionens högskolor och näringsliv.

Avtalen utgör en central del av den nationella avtalsmässiga stadspolitiken, där man också strävar efter ett intensivare samarbete mellan städerna och staten. Ekosystemavtalen är ett centralt verktyg i stadspolitiken, där regeringen stöder och stärker tillväxten av de stadsregioner i olika delar av Finland som är de viktigaste med tanke på innovationsförmågan. Med hjälp av ekosystemavtalet drivs de viktigaste projekten i regionen i anslutning till nya hållbara teknologier, en hållbar stad samt satsa bland annat kraftigare på att ansöka om EU-finansiering till regionen.

Genomförandet av avtalen sker under EU-programperioden 2021–2027 med resurser för en hållbar stadsutveckling, vilken har en offentlig finansiering på uppskattningsvis totalt ca 120 miljoner euro (EU, staten och städerna). Av det här är städernas andel 40 procent.

Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.

Tillväxtavtalet 2016-2019 - regionala innovationer och experiment

Syftet med tillväxtavtalet var att stärka regionens konkurrenskraft tillsammans med staten, regionens kommuner och övriga aktörer samt att stöda det nationella målet och Vasaregionens mål att i Finland skapa Europas ledande energiteknologikluster före år 2030.

Arbets- och näringsministeriet finansierade inledandet av regionala innovationer och experiment (AIKO). Projekthelheterna, för vilka AIKO-finansiering erhölls via Arbets- och näringsministeriet, var stärkande av den internationella konkurrenskraften, utvecklande av digitaliseringen och innovationsmiljön samt skapande av en kompetenskoncentration för den nationella gasbranschen. Finansieringen beviljades och förvaltades via Österbottens förbund enligt principen 50 % statligt stöd + 50 % regionalt stöd.

Vasa var en av sex städer som via en tävling valdes att åren 2016−2018/2019 omfattas av Tillväxtavtalet, som ingick i Finlands regeringsprogram. De övriga städerna var Villmanstrand–Imatra, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Joensuu samt huvudstadsregionen.

I tillväxtavtalen har staten och städerna kommit överens om åtgärder för att få fart på tillväxten inom näringslivet. Syftet med nationellt betydande tillväxtzoner har varit att öka affärsverksamheten, få arbetskraften i rörelse och göra det enklare att arbeta över kommungränserna.

Bekanta dig med Vasas tillväxtavtal och dess slutrapport (endast på finska), där projekten beskrivs.

Vasaregionens livskraftsstrategi 2016-2020

Vasaregionen konkurrerar om kunnig arbetskraft, investeringar och innovationer med den övriga världen. Livskraftsstrategin stärker hela regionens konkurrenskraft och livskraft via en gemensam vision och snabb handlingsförmåga, där vi tillsammans gör Vasaregionen till en betydande skapare av mervärde för Finland och internationellt.

Ta kontakt