Ohita valikko

Hyvinvointijaoston avustukset yhdistyksille

Myönnämme avustuksia kerran vuodessa yhdistyksille, joiden toiminta tukee ja täydentää kunnan tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto avustaa yhdistysten toimintaa, joka tukee ja täydentää kunnan järjestämisvastuulla olevaa palvelutuotantoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnan keskeisiä tehtäviä ovat mm. edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, osaamista, kotoutumista ja työllisyyttä sekä luoda edellytyksiä hyvälle ja toimivalle arjelle. Jaosto tukee erityisesti haavoittuville ryhmille suunnattua tai heidät huomioonottavaa toimintaa.

Hakemusten toimittaminen

Avustusten hakuaika on 1.3.-31.3.2024 ja hakemuksen voi jättää vain ilmoitetun hakuajan aikana.

Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta.

Apua sähköisen avustushakemuksen tekemiseen saa Kansalaisinfosta, puh 06 325 1550, ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä, puh 06 325 8400 – myös paikan päällä ja tarvittaessa yhdessä tehden.

Ohjeet

Yhdistykset ja yhdistysten edustajat voivat rekisteröityä sähköiseen avustusjärjestelmään jo ennen hakuaikaa. Ohje rekisteröitymiseen. Käyttöoikeuksien laajentaminen -ohje.

Rekisteröitymiseen tarvitset:

 • omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin
 • omat yhteystiedot
 • yhdistyksen tiedot (mm. virallinen nimi, kotipaikka, rekisterinumero, rekisteröintivuosi)

Ohje avustuksen hakemiseen 2024 – Hyvinvointijaoston avustukset yhdistyksille

Huomioi avustusta hakiessa

 • Samaan toimintaan ei voi hakea avustusta hyvinvointialueelta ja kunnasta.
 • Hyvinvointijaoston avustusta haetaan tiettyyn toimintakohteeseen. Se ei ole yleisavustus yhdistyksen toimintaan, eikä avustusta myönnetä yhdistyksen hallintokuluihin.
 • Sähköisen avustusjärjestelmän hakulomakkeen kohdassa avustuksen käyttötarkoitus kerro selkeästi avustuksen käyttökohde sekä avustuksen käytön arvioitu kuluerittely. Katso ohje avustuksen käyttötarkoituksen kertomiseen.
 • Jos olet saanut hyvinvointijaoston avustusta vuonna 2023, palauta avustusselvitys sähköisen avustushaun 2024 liitteenä.
 • Nimeä liitteet selkeästi. Jos laitat liitteeksi toimintasuunnitelman 2024, nimeä se juuri tällä nimellä.
 • Avustettaviin toimintakohteisiin vaikuttaa myös muut samaan aikaan tulleet hakemukset. Yhdistys ei saa automaattisesti avustusta hakemaansa toimintakohteeseen.

Ohje avustuksen käyttötarkoituksen kertomiseen

Sähköisen avustusjärjestelmän hakulomakkeen kohdassa avustuksen käyttötarkoitus kerro selkeästi avustuksen

 • käyttökohde, kohderyhmä sekä tavoiteltu osallistujamäärä
 • toiminnan tavoitteet lyhyesti
 • avustuksen käytön arvioitu kuluerittely (luennoitsijan/ohjaajan palkkio, tilavuokra, materiaalit, tarjoilut, tiedotus sekä kokonaiskustannus)

Tarkista, että olet kirjannut yllä olevat tiedot lomakkeeseen.

Esimerkki 1

Luentotilaisuuden järjestäminen x aiheesta x kohderyhmälle.

Tavoitteena lisätä esim. mielenhyvinvoinnin taitoja.

Kaikille avoin luentotilaisuus x aiheesta
– luennoitsijan palkkio 200 €
– tilavuokra 150 €
– materiaalit 100 €
– tiedotus 350 €
yhteensä 800€

Luennolle tavoitellaan 250 osallistujaa.

Esimerkki 2

10 harrastuskerhon kulut x kohderyhmälle (kerhon toimintaa kuvaavat nimet esim. liikuntakerho).

Tavoitteena järjestää matalankynnyksen harrastustoimintaa, edistää kohderyhmän osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä.

10 harrastuskerhon ja digituen järjestämisen kuluihin
– luennoitsijoiden/ohjaajien palkkiot 600 €
– tilavuokra 600 €
– materiaalit ja tarvikkeet 600 €
– tarjoilut 600 €
– tiedotus 600 €
yhteensä 3000 €

Kerhoihin tavoitellaan 400 eri osallistujaa ja digitukitoiminnassa pyritään antaaman tukea 50 eri henkilölle.

Ohje avustusselvityksen tekemiseen

Yhdistyksen on toimitettava saadusta avustuksesta kirjallinen selvitys seuraavan vuoden huhtikuun loppuun (30.4.) mennessä. Mikäli selvitystä ei toimiteta, peritään maksettu avustus takaisin.

Toimita avustusselvitys vuoden 2023 avustuksesta sähköisen avustushaun 2024 liitteenä. Mikäli et hae avustusta vuodelle 2024, palauta avustusselvitys: ulla.ollinkoski@vaasa.fi

Avustusselvityksessä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot

 • yhdistyksen nimi
 • saadun avustuksen käyttötarkoitus
 • avustuksen määrä ja toteutuneiden menojen jakautuminen (luennoitsijan/ohjaajan palkkio, tilavuokra, materiaalit, tarjoilut, tiedotus sekä kokonaiskustannus)
 • osallistujamäärä
 • toiminnan osallistujien ikäryhmä, kotikunta, sukupuoli, äidinkieli, mikäli yhdistys voi kerätä tai arvioida tietoja osallistujista
 • lyhyt parin lauseen itsearviointi toiminnan tavoitteiden toteutumisesta

Yleiset avustuksen myöntöperusteet

 • Yhdistysten toiminta-avustusten myöntämisen perusteet pohjautuvat kaupungin strategisiin tavoitteisiin
 • Hyvinvointijaosto myöntää vuosittain avustuksia ensisijaisesti vaasalaisille
  hakijoille.
 • Avustusta voidaan myöntää myös muille yhdistyksille siltä osin, kuin toiminta
  kohdistuu Vaasan kaupungin asukkaisiin
 • Samaan tarkoitukseen avustusta myöntää vain yksi toimielin.
 • Avustusta voi saada korkeintaan sen määrän, mitä yhdistys on hakenut
 • Avustukset myönnetään hakemusten perusteella. Avustukset tuodaan
  hyvinvointijaoston päätettäväksi.
 • Avustusta ei saa ilman erityistä syytä myöntää yhdistykselle, joka avustusta
  hakiessaan ei ole toiminut vähintään täyttä toimintavuotta. Avustusta ei myönnetä poliittiseen puoluetoimintaan.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon

 • Toiminnan laajuus, laatu, säännöllisyys ja jatkuvuus
 • Jäsenten määrä ja vaasalaisten osuus kokonaismäärästä
 • Toimintaan aktiivisesti osallistuvien henkilöiden kokonaismäärä vuoden aikana ja
  vaasalaisten osuus kokonaismäärästä
 • Toiminnan kohdentuminen myös yhdistykseen kuulumattomiin kuntalaisiin
 • Järjestön aktiivisuus yhteistyön kehittämisessä
 • Yhdistyksen saama muu taloudellinen etu kaupungilta esimerkiksi
  kokoontumistilojen käyttö
 • Mitä lisäarvoa yhdistyksen järjestämä toiminta antaa kuntalaisille
 • Kuinka toiminta edistää hyvinvointia, terveyttä, kuntalaisosallisuutta ja
  yhteisöllisyyttä
 • Miten toiminnassa on huomioitu tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja
  sosiaalinen kestävyys

Esimerkkejä toiminnasta, johon hyvinvointijaostolta voi hakea avustusta

 • hyvien elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, uniterveys)
 • mielenhyvinvoinnin taitojen vahvistaminen
 • luontohyvinvoinnin edistäminen
 • osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, yksinäisyyden vähentäminen
 • kohtaamisten mahdollistaminen eri kaupunginosissa sekä sukupolvien ja väestöryhmien välillä
 • matalan kynnyksen harrastustoiminnan järjestäminen (Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja Vähänkyrön yhdistykset eivät hae hyvinvointijaoston avustusta. Katso kaupungin avustukset)
 • liikuntatoiminta erityisryhmille ja liikkumisen edistäminen, jota ei tueta liikunta-avustuksista
 • arjen digitaitojen edistäminen
Yhteystiedot

Ota yhteyttä