Förbigå menyn

Välfärdssektionens understöd till föreningar

Vi beviljar understöd en gång per år till vasabor och till föreningar som är verksamma i Vasa och vilkas verksamhet innefattar förebyggande välfärdsarbete.

Välfärdssektionen understöder föreningar och förbund, vars verksamhet stödjer och kompletterar kommunens välfärds- och hälsoförebyggande uppgifter. Understöden beviljas på grund av ansökan och beslutas av välfärdssektionen.

Mer information: koordinator Ritva Mertaniemi, tfn 040 6163 962

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för understöden är 1.3.–31.3.2023. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet.

Utöver den elektroniska ansökan skall föreningen fylla i denna obligatoriska bilaga.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550, och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400 – även på plats och vid behov kan vi fylla i den tillsammans.

Instruktioner

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd innan den egentliga ansökningstiden inleds. Instruktioner för
inloggning. Expansion av rättigheter -anvisning (på finska).

För registreringen behöver du:

 • personliga nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort
 • egna kontaktuppgifter
 • föreningens uppgifter (bl.a. officiella namn, hemort, registernummer, registreringsår)

Instruktioner för understödssökning – Välfärdssektionens understöd till föreningar.

Principer för beviljande av understöd

 • motiveringen till verksamhetsbidraget baserar sig på stadens strategiska mål
 • vid beviljande av understöd från donationsfonderna, ligger fondernas stadgar som grund
 • för ett och samma ändamål beviljas understöd endast av ett organ
 • understöd beviljas i första hand sökande från Vasa. Understöd kan beviljas även till andra föreningar och sammanslutningar till den del som verksamheten riktar sig till Vasa stads invånare
 • understöd kan inte utan speciellt skäl beviljas sammanslutning, som vid ansökan om understöd inte fungerat minst ett helt verksamhetsår
 • bidrag kan inte beviljas för mer än den sökta summan
 • bidrag beviljas inte för politisk partiverksamhet
 • i ansökningsskedet ber vi föreningar om uppföljningsuppgifter för tidigare års beviljade understöd från Vasa stad

Kriterier som beaktas vid beviljande av bidrag

Motiveringen för verksamhetsbidrag till föreningar måste för att godkännas basera sig på stadens strategiska mål, som främjer:

 • Välmående och hälsa
 • Kommundeltagande och sammanhörighet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Hållbar utveckling och social hållbarhet

Vid beviljandet beaktas

 • Verksamhetens omfattning, kvalitet, regelbundenhet och kontinuitet
 • Mängden medlemmar och antal vasabor av medlemmarna
 • Mängden aktivt deltagande medlemmar i verksamheten under årets lopp och antalet vasabor av dessa
 • Huruvida verksamheten når kommuninvånare som inte hör till föreningen
 • Åldersgrupper som deltar i verksamheten (0-17 år, 18-29 år, 30-60 år och över 60-åringar)
 • Föreningens aktivitet i att utveckla samarbete
 • Andra ekonomiska fördelar som föreningen får av staden, till exempel användning av mötesutrymmen
Kontaktuppgifter

Ta kontakt