Förbigå menyn

Välfärdssektionens understöd till föreningar

Vi beviljar understöd en gång per år till föreningar vars verksamhet stöder och kompletterar kommunens uppdrag för att främja välfärd och hälsa.

Välfärdssektionen understöder organisationsverksamhet som vid främjandet av välfärd och hälsa stöder och kompletterar den serviceproduktion som kommunen har organiseringsansvaret för. Till kommunens centrala uppgifter hör bl.a. att främja kommuninvånarnas välmående, hälsa, kompetens, integration och sysselsättning samt att skapa förutsättningar för en bra och fungerande vardag. Sektionen stöder framför allt sådan verksamhet som riktar sig till eller tar hänsyn till utsatta grupper.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för understöden är 1.3.–31.3.2024. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550, och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400 – även på plats och vid behov kan vi fylla i den tillsammans.

Instruktioner

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd innan den egentliga ansökningstiden inleds. Instruktioner för
inloggning. Expansion av rättigheter -anvisning (på finska).

För registreringen behöver du:

 • personliga nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort
 • egna kontaktuppgifter
 • föreningens uppgifter (bl.a. officiella namn, hemort, registernummer, registreringsår)

Instruktioner för understödssökning 2024 – Välfärdssektionens understöd till föreningar

Beakta följande i ansökan

 • Man kan inte ansöka om understöd för samma verksamhet hos både välfärdsområdet och kommunen.
 • Man ansöker om understöd från välfärdssektionen för en viss verksamhet. Det är inte något allmänt understöd för organisationens verksamhet, och understöd beviljas inte för organisationens administrativa kostnader.
 • Vid punkten för understödets användningsändamål på ansökningsblanketten i det elektroniska understödssystemet ska man tydligt uppge understödets användningsområde samt en uppskattad kostnadsspecifikation av understödets användning. Se anvisning om redogörelse för understödets användningsändamål.
 • Om organisationen har fått understöd från välfärdssektionen året innan ska understödsutredningen returneras som bilaga till den elektroniska understödsansökan.
 • Namnge bilagorna tydligt. Om du bifogar en verksamhetsplan för 2024 ska du ge bilagan samma namn.
 • Vilka verksamhetsområden som understöds påverkas också av andra ansökningar som inkommit samtidigt. Organisationen får inte automatiskt understöd för sitt verksamhetsområde.

Anvisning om redogörelse för understödets användningsändamål

I punkten understödets användningsändamål ska du redogöra tydligt för

 • användningsändamål, målgrupp samt eftersträvat deltagarantal
 • verksamhetens målsättningar i korthet
 • uppskattad kostnadsspecifikation för understödets användning (arvode för föreläsare/handledare, hyra för lokal, material, serveringar, information samt totalkostnad)

Kontrollera att du har fyllt i informationen ovan i blanketten.

Exempel 1

Anordnande av föreläsning kring temat x för målgrupp x. Målsättningen är att öka t.ex. färdigheter inom mental hälsa. Vi strävar efter att få 250 deltagare till föreläsningen.

En öppen föreläsning kring temat x

– föreläsarens arvode 200 €

– hyra för lokal 150 €

– material 100 €

– information 350 €

totalt 800 €

Exempel 2

Kostnader för 10 fritidsklubbar för målgrupp x (namn som beskriver klubbens verksamhet, t.ex. idrottsklubben).

Målsättningen är att anordna fritidsverksamhet med låg tröskel, främja målgruppens deltagande och minska ensamheten. Vi strävar efter 400 klubbdeltagare och via den digitala verksamheten försöker vi stöda 50 personer.

Kostnader för anordnande av 10 fritidsklubbar och digitalt stöd

– arvoden för föreläsare/handledare 600 €

– hyra för lokal 600 €

– material och tillbehör 600 €

– serveringar 600 €

– information 600 €

totalt 3000 €

Anvisning för understödsutredning

Föreningen skall före utgången av april följande år (30.4.) lämna en skriftlig redogörelse för det mottagna understödet. Om en utredning inte lämnas in, återkrävs det utbetalda understödet.

Lämna in utredningen om understödet för 2023 som bilaga till den elektroniska ansökan om understöd 2024. Om du inte ansöker om understöd för år 2024, returnera understödsutredningen till ulla.ollinkoski@vasa.fi

Ur understödsutredningen ska framgå följande

 • organisationens namn
 • det beviljade understödets användningsändamål
 • understödets belopp och fördelningen av de faktiska utgifterna (arvode för föreläsare/handledare, hyra för lokal, material, serveringar, information samt totalkostnad)
 • deltagarantal
 • deltagarnas åldersgrupp, hemkommun, kön, modersmål, i den mån organisationen kan samla in eller uppskatta information om deltagarna.
 • en kort självvärdering på några meningar om förverkligandet av verksamhetens målsättningar

Allmänna kriterier för beviljande av understöd

 • Motiveringen för verksamhetsbidrag till föreningar måste för att godkännas basera sig på stadens strategiska mål.
 • Välfärdssektionen beviljar årligen understöd i första hand till sökande i Vasa.
 • Stödet kan även beviljas andra organisationer till den del som verksamheten riktar sig till Vasa stads invånare.
 • För samma ändamål beviljas understöd från endast ett organ.
 • Understödet uppgår till högst det belopp som föreningen har ansökt om.
 • Understöden beviljas på basis av ansökan. Beslutet om understöd fattas av välfärdssektionen.
 • Understöd kan inte utan särskilt skäl beviljas en organisation som vid ansökan om understöd inte har varit verksam under minst ett helt verksamhetsår. Understöd beviljas inte för politisk partiverksamhet.

Vid beviljandet av understöd beaktas

 • Verksamhetens omfattning, kvalitet, regelbundenhet och kontinuitet
 • Antalet medlemmar och andelen Vasabor av det totala antalet
 • Det totala antalet personer som aktivt deltar i verksamheten under året och Vasabornas andel av det totala antalet
 • Inriktning av verksamheten också mot kommuninvånare som inte hör till föreningen
 • Organisationens aktivitet vid utveckling av samarbete
 • Annan ekonomisk förmån som organisationen får av staden, till exempel användning av samlingslokaler
 • Mervärdet som föreningens verksamhet ger kommuninvånarna
 • Hur verksamheten främjar välfärden, hälsan, kommuninvånarnas delaktighet och sociala gemenskap
 • Hur jämlikhet, likabehandling, en hållbar utveckling och social hållbarhet har beaktats i verksamheten

Exempel på verksamhet för vilken man kan ansöka om understöd från välfärdssektionen

 • främjande av goda levnadssätt (kost, motion, sömnhälsa)
 • förstärkning av färdigheter inom mental hälsa
 • främjande av välmående med hjälp av naturen
 • främjande av delaktighet och samhörighet, minskning av ensamhet
 • möjligheter till möten i olika stadsdelar och mellan generationer och befolkningsgrupper
 • anordnande av fritidsverksamhet med låg tröskel (Idrotts-, kultur- och ungdomsorganisationer och organisationer i Lillkyro ansöker inte om understöd från välfärdssektionen. Se stadens understöd)
 • idrottsverksamhet för specialgrupper och främjande av idrott som inte understöds med idrottsbidrag
 • främjande av digitala färdigheter i vardagen
Kontaktuppgifter

Ta kontakt