Ohita valikko

Oppilaalle

Poissaolosäännöt

  • Oppitunnilta poisjäämisestä on aina ilmoitettava opettajalle ja niin pian kuin se suinkin on mahdollista.
  • Jos oppilas peruu tuntinsa, opettajalla ei ole velvoitetta tunnin korvaamiseen.
  • Jos opettaja peruu tunnin yksityisen syynsä perusteella, tulee hänen korvata tunti oppilaallensa.
  • Jos opettaja peruu tunnin sairauden tai saamansa virkatehtävämääräyksen takia, ei tuntia tarvitse korvata.
  • Jos opettajan taholta oppilaan tunti peruuntuu yli 3 kertaa lukukauden aikana, tulee oppilaan saada 4. peruuntuneesta oppitunnista alkaen korvaus oppitunnin muodossa tai lukukausimaksun osittaisella palautuksella.

Opintojen keskeyttäminen

Tarpeesta opintojen keskeytykseen keskustellaan oman pääaineopettajan kanssa.

Perus- ja syventävissä opinnoissa oppilaan on tarvittaessa mahdollisuus anoa opintojen keskeytystä. Ainevastuullinen rehtori voi myöntää oikeuden keskeytykseen hyväksyttävistä syistä enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan oppilaan pääaineopettajaa kuultuaan. Pääsääntöisesti opintojen aikana keskeytyskertoja voi olla yksi. Opintojen keskeytystä anotaan kirjallisella vapaamuotoisella anomuksella, joka osoitetaan ainevastuulliselle rehtorille. Hän ilmoittaa päätöksestään anomuksen tekijälle, oppilaan opettajille sekä Kuula-opiston kansliaan.

Musiikin perusopintojen keskeytyksen edellytyksenä on, että oppilaalla on yksi opintokokonaisuus pääaineessaan suoritettuna. Musiikin starttiopinnoissa olevalla oppilaalla ei ole oikeutta keskeytykseen. Edellä esitetyistä ehdoista voidaan poiketa, jos kysymyksessä on lääkärintodistuksella osoitettu välttämätön keskeytys, alaikäisen oppilaan tilapäinen muutto toiselle paikkakunnalle tai muu näihin verrattavissa oleva perustelu.

Tanssiopinnoissa keskeytykseltä palaavan oppilaan jatkamistaso arvioidaan ja määritellään uudelleen. Näin oppilas mahdollisesti jatkaa opintojaan eri ryhmässä kuin ennen keskeytystä. Päätöksen oppilaan ryhmään sijoittamisesta tekee soveltuvan ryhmätason opetuksesta vastaava opettaja.

Toisen instrumentin opetus ja pääinstrumentin vaihto

Toisen instrumentin opetusta anotaan vuosittain samassa yhteydessä, kun ilmoitetaan seuraavan lukuvuoden opintojen jatkamisesta Kuula-opiston Wilmassa. Poikkeuksena on laulu, jonka opinto-oikeutta haetaan sisäänpääsytestillä.

Pääinstrumentin vaihto tapahtuu instrumentista riippuen joko sisäänpääsytestiin osallistumalla tai instrumentin vaihtoa anomalla. Anomus osoitetaan Kuula-opiston ainevastuulliselle rehtorille.