Förbigå menyn

För eleven

Läroplan för Kuula-institutet

Frånvaroregler

  • Man skall alltid meddela läraren så snart som möjligt om man blir borta från lektionen.
  • Om eleven uteblir från lektionen är läraren inte skyldig att hålla ersättande lektion.
  • Om läraren inhiberar lektionen av privata orsaker, skall hen ordna en ersättande lektion.
  • Om läraren inhiberar lektionen på grund av sjukdom eller olika tjänsteförrättningar, behöver han inte hålla en ersättande lektion.
  • Om lektionen inställs på grund av läraren mera än 3 gånger under en termin, bör eleven få sin fjärde lektion ersatt med en ersättande lektion eller genom partiell nedsättning av terminsavgiften.

Avbrott i studierna

Behovet av att avbryta studierna diskuteras med den egna huvudämnesläraren. Avbrott i studierna ansöks med en skriftlig ansökan i fri form, vilken adresseras till den ämnesansvariga rektorn. Denna meddelar sökanden, elevens lärare samt Kuula-institutets kansli sitt beslut.

Inom grundstudierna och de fördjupade studierna har eleven vid behov möjlighet att anhålla om ett avbrott i studierna. Den ämnesansvariga rektorn kan bevilja rätt till avbrott av godtagbara skäl för högst ett läsår åt gången efter att ha hört elevens huvudämneslärare. I regel kan avbrottsgångerna under studierna vara en. En förutsättning för avbrott i grundstudierna i musik är att eleven har avlagt en studiehelhet i sitt huvudämne. En elev som är inom startstudierna i musik har inte rätt till avbrott.

Från de ovan framförda villkoren kan man avvika om det är fråga om ett med läkarintyg påvisat nödvändigt avbrott, en minderårig elevs tillfälliga flytt till en annan ort eller någon annan härmed jämförbar motivering.

Inom dansstudierna bedöms fortsättningsnivån för en elev som återvänder efter ett avbrott och definieras på nytt. På så sätt fortsätter eleven eventuellt sina studier i en annan grupp än före avbrottet. Beslutet om elevens placering i en grupp fattas av läraren som ansvarar för undervisningen på lämplig gruppnivå.

Undervisning i ett andra instrument och byte av huvudinstrument

Undervisning i ett andra instrument ansöks årligen i samma sammanhang som man meddelar att studierna fortsätter följande läsår i Kuula-institutets Wilma. Ett undantag är sång, där studierätten söks genom ett inträdestest.

Byte av huvudinstrument sker beroende på instrument antingen genom deltagande i inträdestest eller genom en ansökan om byte av instrument. Ansökan riktas till Kuula-institutets ämnesansvariga rektor.