Ohita valikko

Vaasan lyseon lukion järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt perustuvat Lukiolain säädöksiin ja määräyksiin (LL 714/2018 § 30, 40–48).

Tarkoitus

1. Sääntöjen tarkoituksena on luoda opiskelijoille ja muille oppilaitosyhteisön jäsenille turvallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö, jossa koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Jokainen on osaltaan vastuussa sääntöjen noudattamisesta.

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueilla, opiskeluaikana ja opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa ja matkoilla.

Rehtorilla on oikeus antaa järjestyssääntöihin täsmentäviä kirjallisia määräyksiä.

Oppilaitoksen alue ja opiskeluaika

2. Oppilaitoksen alueena pidetään sen käytössä olevia tiloja, pihaa ja katuosuuksia, jotka rajoittuvat oppilaitoksen tonttiin. Lisäksi oppilaitoksen alueeseen luetaan säännöllisesti opetukseen käytettävät alueet kuten urheilu-ja liikunta-alueet asianomaisten oppituntien aikana.

3. Päivittäiseksi opiskeluajaksi luetaan ensimmäisen oppitunnin alkamisajan ja viimeisen oppitunnin loppumisajan välinen oppilaitoksen työaika, oppilaitoksen järjestämät tilaisuudet sekä muu työsuunnitelman mukainen toiminta oppilaitoksen ulkopuolella, kuten esimerkiksi opintomatkat.

Päivittäinen työskentely

4. Oppilaitos noudattaa opiskelijoiden yhdenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti, suvaitsevaisesti ja kohteliaasti sekä noudattaa järjestyssääntöjä sekä muita oppilaitoksen antamia sääntöjä ja ohjeita. Koulussa tai koulumatkalla ei saa käyttää loukkaavaa kieltä eikä kiusata tai vahingoittaa toista. Rehtori tai opettaja ilmoittaa asianomaisille huoltajille tämän säännön rikkomuksista.

5. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti oppilaitoksen työjärjestyksen mukaan. Myöhästyminen on järjestyssääntöjen rikkomista ja se loukkaa muiden yhteisön jäsenten oikeutta tehokkaaseen työskentelyyn. Oppituntien ja ruokailun ajaksi riisutaan ulkovaatteet. Siisteyttä ja hyviä tapoja noudatetaan niin oppitunneilla, välitunneilla kuin ruokailussakin.

6. Opiskeluun tarvittavien laitteiden käytössä noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Matkapuhelimen, tietokoneen ja musiikin kuunteluun tarkoitettujen laitteiden esilläpito ja käyttö on kielletty oppituntien, kokeiden ja virallisten tilaisuuksien aikana, ellei opettaja ole toisin ohjeistanut. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus tarkistaa opiskelijan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän suostumusta internetissä tai muussa julkisessa paikassa. Opiskelija on itse velvollinen huolehtimaan omaisuudestaan koulupäivän aikana.

Oppilaitoksen sisätiloissa on kameravalvonta.

7. Opettajat ja opiskelijat huolehtivat siitä, että oppilaitoksen omaisuutta ja laitteita käsitellään huolellisesti sekä siitä, että opiskelutilat ja piha-alueet pysyvät siisteinä ja viihtyisinä. Syntyneestä vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille.

8. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan asiasta viipymättä oppilaitoksen terveydenhoitajalle tai opettajalle sekä annetaan tarvittaessa ensiapua.

9. Oppilaitoksen rakennuksesta toiseen siirtymisessä noudatetaan liikennesääntöjä ja rehtorin tai opettajan antamia ohjeita.

10. Polkupyörät ja moottoriajoneuvot pidetään niille varatuilla pysäköintialueilla.

11.Oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävässä oppilaitoksen työsuunnitelmaan kuulumattomassa tapahtumassa tai tilaisuudessa järjestävä yhteisö vastaa järjestyksenpidosta.

Tupakointi, päihteet ja raha-/uhkapelit

12. Alkoholin, muiden huumaavien aineiden sekä tupakan ja nuuskan käyttö ja hallussapito on kielletty oppilaitoksen alueella ja sen järjestämissä tilaisuuksissa.

13. Raha-ja uhkapelit ovat kiellettyjä oppilaitoksen tiloissa, tilaisuuksissa ja alueella.

Vilpillinen toiminta

14. Vilpillinen toiminta, kuten lunttaus tai plagiointi, on koetilaisuuksissa tai muussa itsenäisessä työskentelyssä, kuten esimerkiksi tutkielman tai esitelmän valmistelemisessa, ehdottomasti kielletty. Vilppi johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen ja kurinpitokeinoihin pykälän 18 mukaisesti.

Poissaolot

15. Lukiolain 30§:n mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Poissaolo on luvallista vain ryhmänohjaajan/rehtorin etukäteen antaman luvan tai sairauden perusteella. Huoltajan Wilma-ilmoitus hyväksytään lyhyissä sairauspoissaoloissa. Pitemmistä sairauspoissaolosta toimitetaan terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus. Huoltajan on ilmoitettava poissaolosta viipymättä ryhmänohjaajalle. Täysi-ikäiseltä vaaditaan terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus. Vanhempiensa luona asuvien täysi-ikäisten osalta hyväksytään vanhempien sairauspoissaoloselvitys, mikäli opiskelija on antanut vanhemmilleen luvan WILMAn käyttöön.

Etukäteen anottava poissaolo anotaan enintään kolme päivää kestävissä poissaoloissa ryhmänohjaajalta ja sitä pidemmissä rehtorilta/apulaisrehtorilta. Kaikista poissaoloista tulee olla selvitys.

16. Poissaoloja seurataan säännöllisesti, ja tarvittaessa hyvinvointiryhmä ottaa opiskelijan poissaolot käsiteltäväkseen. Oppilaitos ilmoittaa epäsäännöllisestä koulunkäynnistä Kelalle ja opiskelijan huoltajalle.

17. Mikäli opiskelija on poissa opiskelusta yhtäjaksoisesti syytä ilmoittamatta, voi rehtori hyvinvointiryhmän esityksestä katsoa hänet eronneeksi Vaasan lyseon lukiosta.

Kurinpitokeinot

18.Vilpillinen toiminta tai muu epäasiallinen käytös johtaa kurinpitokeinojen käyttöön. Vaasan lyseon lukion kurinpitokeinoja ovat rehtorin antama suullinen huomautus sekä lukiolain 41§:n mukaiset kirjallinen varoitus ja oppilaitoksesta erottaminen määräaikaisesti.

Ennen kurinpitokeinojen käyttöä opiskelijalle järjestetään kuulemistilaisuus. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Rehtorin antamasta suullisesta huomautuksesta laaditaan asiakirja.

Muut määräykset

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiolain säädöksiä ja määräyksiä.