Förbigå menyn

Information om coronaviruset

person skriver

Utvärdering, revision och bindningar

Till revisionsväsendet hör revisionsnämnden, revisionsenheten och ett OFGR-revisorssamfund.

Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden sköter om:

 • organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
 • bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om
 • bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts

 

Revisionsväsendet utgör stadens externa revision.

Revisionsnämnden består av nio medlemmar, av vilka ordföranden och vice ordföranden skall vara fullmäktigeledamöter.

Vid revisionsenheten, som bistår nämnden, arbetar två tjänsteinnehavare.

Stadens lagstadgade revisor är KPMG Oy från och med redovisningsperioden 2019.

 

Bekanta dig med revisionsnämden här

 

Bindningar

Vasa stads förtroendevaldas och tjänsteinnehavares bindningar enligt 84 § i kommunallagen.

Redogörelse för bindningar

Exempel på redogörelse för bindningar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller

 • uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra
  sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
 • betydande förmögenhet samt
 • andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och
  tjänsteuppdrag.
 • Om bindningar stadgas närmare i § 84 i kommunallagen.

Skyldiga att redogöra för sina bindningar i Vasa stad är:

1. Följande organs ordförande och vice ordförande:

 

 • Fullmäktige
 • Revisionsnämnden
 • Centralvalnämnden
 • Nämnden för fostran och undervisning samt dess finsk- och svenskspråkiga
  sektion och individsektion
 • Utbildningsnämnden samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion
 • Kultur- och idrottsnämnden och dess kultur- samt idrottssektion
 • Social- och hälsovårdsnämnden samt dess individsektion och Vasas och Laihelas
  områdessektion
 • Lillkyro områdesnämnd
 • Direktionen för de tekniska affärsverken
 • Direktionen för affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård
 • Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk
 • Direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
 • Vasaregionens avfallsnämnd
 • fortsätt till Den förtroendevaldas redogörelse för bindningar

2. Följande organs alla medlemmar och ersättare:

3. Redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare är:

 • Stadsdirektören
 • Föredragande i stadsstyrelsen, nämnder och direktioner
 • Föredragande i sektioner som sköter stadsstyrelsens, nämnders och direktioners
  uppgifter
 • fortsätt till Stadens interna nätsidor intranet

Uppgifterna om förtroendevaldas, tjästeinnehavarnas och  föredragarnas bindningar

Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta 24.11.2020 § 33

förtroendevaldas bindningar

Revisionsnämnden 24.11.2020 § 33  bilag 1 Vaasan kaupungin eräiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 2020 bindningar för förtroendevalda

tjänsteinnehavarnas och föredragarnas bindningar

Revisionsnämnden 24.11.2020 § 33  bilag 2 Vaasan kaupungin eräiden viranhaltijoiden ja esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset 2020 bindningar för tjästeinnehavare och  föredragare

Redogörelser för bindningar: personsökning

Ta kontakt