Förbigå menyn
person skriver

Utvärdering, revision och bindningar

Till revisionsväsendet hör revisionsnämnden, revisionsenheten och ett OFGR-revisorssamfund.

Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden sköter om:

 • organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
 • bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om
 • bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts

 

Revisionsväsendet utgör stadens externa revision.

Revisionsnämnden består av nio medlemmar, av vilka ordföranden och vice ordföranden skall vara fullmäktigeledamöter.

Vid revisionsenheten, som bistår nämnden, arbetar två tjänsteinnehavare.

Stadens lagstadgade revisor är KPMG Oy från och med redovisningsperioden 2019.

 

Bekanta dig med revisionsnämden här

 

Bindningar

Vasa stads förtroendevaldas och tjänsteinnehavares bindningar enligt 84 § i kommunallagen.

Redogörelse för bindningar

Exempel på redogörelse för bindningar (pdf)

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller

 • uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra
  sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
 • betydande förmögenhet samt
 • andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.
 • Om bindningar stadgas närmare i § 84 i kommunallagen.

Redogörelse om bindningar görs elektroniskt i Silmu-programmet på adressen https://vaasa.triplansilmu.fi. Användarkoder och hjälp med användningen av Silmu fås vid behov från Medborgarinfon.

Skyldiga att redogöra för sina bindningar i Vasa stad är:

1. Följande organs ordförande och vice ordförande:

 • Fullmäktige
 • Revisionsnämnden
 • Centralvalnämnden
 • Nämnden för fostran och undervisning samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion och individsektion
 • Utbildningsnämnden samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion
 • Kultur- och idrottsnämnden och dess kultur- samt idrottssektion
 • Social- och hälsovårdsnämnden samt dess individsektion och Vasas och Laihelas områdessektion
 • Lillkyro områdesnämnd
 • Direktionen för de tekniska affärsverken
 • Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk
 • Direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
 • Vasaregionens avfallsnämnd

2. Följande organs alla medlemmar och ersättare:

 • Stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektioner
 • Stadsmiljönämnden
 • Byggnads- och miljönämnden

3. Redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare är:

 • Stadsdirektören
 • Föredragande i stadsstyrelsen, nämnder och direktioner
 • Föredragande i sektioner som sköter stadsstyrelsens, nämnders och direktioners
  uppgifter

Aktuella uppgifter

Revisionsnämnden har behandlat redogörelserna om bindningarna 24.11.2020

Sök redogörelser om bindningar enligt person.

Ta kontakt