Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet

Vaasan kaupunginvaltuusto nimeää toimielimeen osan lautamiehistä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehistä

 • Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan
  Pohjanmaan käräjäoikeuteen valitaan 53 lautamiestä, joista Vaasan kaupunginvaltuusto on valinnut toimikaudekseen (1.6.2017 – 31.5.2021) valittaan kaksikymmentä (20).
  Erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia ei Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehille ole asetettu.

Lautamiehen tulee olla

 • Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §
  käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,
  joka ei ole konkurssissa,
  jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
  jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä

 • joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
  jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka
  joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,
  rikosten esitutkintaa taikka
  tulli- tai poliisivalvontaa,
  eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee

 • mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-,
  elinkeino-,
  sukupuoli- ja
  kielijakaumaa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaan

 • valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja
  käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta.

Oikeusministeriön  päätöksessä käsitellään

 • lautamiesten asemaa,
  tehtävän luonnetta,
  esteellisyyskysymyksiä,
  lautamiesten valintaan liittyviä kysymyksiä ja sidonnaisuuksien ilmoittamista.