Ohita valikko

Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet

Vaasan kaupunginvaltuusto nimeää toimielimeen osan lautamiehistä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehistä

Oikeusministeriön päätöksen 16.6.2021 mukaan
Pohjanmaan käräjäoikeuteen valitaan 70 lautamiestä, joista Vaasan kaupunginvaltuusto on valinnut toimikaudekseen (1.8.2021– 31.5.2025) kaksikymmentä (20) käräjäoikeuden lautamiestä.
Erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia ei Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehille ole asetettu.

Lautamiehen tulee olla

 • Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §
  käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,
  joka ei ole konkurssissa,
  jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
  jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä

 • joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
  jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka
  joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,
  rikosten esitutkintaa taikka
  tulli- tai poliisivalvontaa,
  eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee

 • mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-,
  elinkeino-,
  sukupuoli- ja
  kielijakaumaa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaan

 • valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja
  käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta.

Oikeusministeriön  päätöksessä käsitellään

 • lautamiesten asemaa,
  tehtävän luonnetta,
  esteellisyyskysymyksiä,
  lautamiesten valintaan liittyviä kysymyksiä ja sidonnaisuuksien ilmoittamista.