Ohita valikko
Mies ottaa tietokonetta laukusta kahvilassa.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Valtuusto käsitteli kokouksessaan uutta työllisyysaluetta, kiinteistöjen myyntiä ja strategiaa

Julkaistu: 24.10.2023

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 23.10. muun muassa Pohjanmaan työllisyysalueen toteuttamista, strategian seurantaa ja kiinteistöjen myynnin periaatteita.

Työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Kaupunginvaltuustolle esitettiin, että työllisyysalueen järjestämisvastuu olisi Vaasalla, jolla on parhaimmat edellytykset toimia vastuukuntana uudella työllisyysalueella kokonsa, työpaikkojensa ja palvelurakenteensa takia.

Valtuusto hyväksyi sopimusluonnoksen ja suunnitelman, jotka koskevat työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun toteuttamista Pohjanmaalla. Valtuusto hyväksyi myös ehdotuksen, että kaupunki jatkaa työllisyysalueen valmistelua niiden kuntien kanssa, jotka lokakuun 2023 aikana ilmoittavat halukkuutensa liittyä Vaasan kaupungin järjestämään työllisyysalueeseen.

Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) 31.10.2023 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee sopimukset marraskuun 2023 aikana. Alueella, missä kriteerit täyttyvät, mutta naapurialueilla on epäselvyyttä, työllisyysalue muodostetaan valtioneuvoston päätöksellä – tämä koskee myös Pohjanmaata. Näin ollen työllisyysalueen vahvistaminen saattaa venyä helmikuun 2024 loppupuolelle.

Lue lisää Pohjanmaan työllisyysalueen toteuttamisesta: https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/valtuusto-kasittelee-23-10-pohjanmaan-tyollisyysalueen-toteuttamista/

Kaupunkistrategian seuranta

Valtuusto merkitsi tiedoksi strategiaseurannan. Strategiaseuranta koostuu mittareista, kestävän kehityksen katsauksesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Kaupungin viimeisin strategia hyväksyttiin 14.2.2022. Tämän jälkeen laadittiin toimialojen strategiat strategisten teemaohjelmien toteuttamiseksi, jotka ovat Hyvinvoiva ja osaava Vaasa, Vetovoimainen Vaasa ja Hiilineutraali Vaasa 202X. Teemaohjelmien ohjausryhmien puheenjohtajina toimivat toimialajohtajat, jotka laativat raportin tavoitteiden saavuttamisesta. Strategian toteuttaminen on päivittäistä työtä, jota tekevät kaikki kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt. Ohjausryhmillä on kuitenkin keskeinen rooli siinä, että strategia toteutuu monialaisesti ja että luottamushenkilöt ja sidosryhmät osallistetaan työhön. Kukin ohjausryhmä on kokoontunut 2–3 kertaa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa -teemaohjelman ohjausryhmä on käsitellyt muun muassa perusopetuksen englanninkielistä opetusta ja kielikylpyopetusta, osaavan työvoiman saamista edistäviä toimenpiteitä sekä toisen asteen ja korkeakoulujen englanninkielistä koulutusta. Muutamia näkyvämpiä toimenpiteitä ovat olleet Onkilahden puiston ulkokuntosalin avaaminen, kuorofestivaalin järjestäminen ja vapaa-ajan ajoneuvojen hankinta liikkuvamman nuorisotoiminnan edistämiseksi.

Vetovoimainen Vaasa -teemaohjelman ohjausryhmä on käsitellyt esimerkiksi maapoliittista ohjelmaa, viestintäohjelmaa, osallistumissuunnitelmaa ja yleiskaavaa. Onnellisuusteema on ollut näkyvillä kansainvälisesti, muun muassa 14-sivuinen artikkeli merkittävässä norjalaisessa lehdessä.

Hiilineutraali Vaasa 202X -teemaohjelman ohjausryhmässä on käsitelty muun muassa liikennetyötä ja hiilineutraaliutta edistäviä eri osa-alueita ja hankkeita sekä kiinteistöjen energiatehokkuutta. Työ päästöjen vähentämiseksi jatkuu, mikä näkyy muun muassa siinä, että yleiskaavatyö on lähtenyt käyntiin hyvin, kestävien matkustustapojen suunnitelma toteutuu suunnitellusti ja energia- ja ilmastoasiantuntija on rekrytoitu. Edistystä on tapahtunut paljon: esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut 30 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Vaasalla on kunnianhimoinen tavoite olla Suomen energiaviisain ja energiatehokkain kaupunki.

Kestävän kehityksen indikaattoreiden ja muiden käytettävien mittareiden mukaan vaikuttaa siltä, että suunta vetovoimaista Vaasaa kohti on yhä oikea. Kaupunki sijoittuu monilta osin hyvin myös hyvinvoinnin, osaamisen ja hiilineutraaliuden osalta, mutta parantamisen varaa on edelleen. Lisähuomiota saattavat vaatia erityisesti nuorten hyvinvointi, taloudellinen kestävyys ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Uuden strategian valmistelu aloitetaan viimeistään ensi vuonna.

Kiinteistövarallisuuden myynnin perusteet

Valtuusto merkitsi tiedoksi toimitilojen myyntiä koskevan taustaselvityksen ja päätti toimitilojen myynnin periaatteista.

Periaatteiden mukaan myydään lähtökohtaisesti niitä toimitiloja, jotka eivät ole kaupungin oman palvelutuotannon käytössä, ja myyntiä harkittaessa huomioidaan toimitilan koko talousvaikutus pitkällä aikajänteellä. Tonttien luovutusmuodossa huomioidaan kulloinkin voimassa olevan maapoliittisen ohjelman linjaukset. Tontti voidaan sisällyttää myyntikohteeseen, kun se on myynnin kannalta tarkoituksenmukaista eikä sille ole pitkäaikaisten vaikutuksiin liittyvän kokonaisharkinnan perusteella erityisiä haittoja tai esteitä.

Kaupungin organisaatiossa on osaamista ja kokemusta rakennusten ja tonttien myynnistä, joten ensisijaisesti myynti toteutetaan kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallitus päättää vuosittain periaatetasolla, mitkä kiinteistöt myydään, puretaan tai kehitetään.

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin myös Villa Gerbytä, lue lisää tiedotteesta.

Kokouksen esityslista liitteineen ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä.

Kokouksen tallenne on nähtävillä 14 päivää kokouksen jälkeen täällä.