Förbigå menyn
Man tar laptop från väska på café.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

På sitt sammanträde behandlade fullmäktige det nya sysselsättningsområdet, strategin och försäljning av fastigheter

Publicerad: 24.10.2023

Stadsfullmäktige behandlade på sitt sammanträde 23.10 bland annat införande av Österbottens sysselsättningsområde, uppföljningen av strategin och principerna för försäljningen av fastigheter.

Ansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna 1.1.2025. För stadsfullmäktige föreslogs att Vasa skulle ha organiseringsansvaret för sysselsättningsområdet, eftersom staden på grund av sin storlek, antal arbetsplatser och servicestruktur har de bästa förutsättningarna att fungera som ansvarskommun för det nya sysselsättningsområdet.

Fullmäktige godkände avtalsutkastet och planen som gäller ansvaret för att organisera arbets- och näringstjänsterna i Österbotten. Fullmäktige godkände också förslaget om att staden fortsätter förberedelserna för sysselsättningsområdet med de kommuner som under oktober meddelar sin vilja att ansluta sig till det sysselsättningsområde som Vasa stad organiserar.

Kommunerna ska sända in avtalen om samarbete till Arbets- och näringsministeriet (ANM) senast 31.10.2023. Arbets- och näringsministeriet behandlar ansökningarna under november 2023. I de områden som uppfyller kriterierna men där det ännu finns oklarheter inom de närliggande områdena bildas sysselsättningsområdet genom statsrådets beslut – detta gäller även Österbotten. Därmed kan fastställandet av sysselsättningsområdet dra ut på tiden och ske först mot slutet av februari 2024.

Läs mer om införande av Österbottens sysselsättningsområde: Fullmäktige behandlar bildande av Österbottens sysselsättningsområde 23.10 | Vaasa

Uppföljning av stadsstrategin

Fullmäktige antecknade strategiuppföljningen för kännedom. Strategiuppföljningen består av mätare, en översikt för en hållbar utveckling samt uppnående av målen.

Stadens senaste strategi godkändes 14.2.2022. Därefter utarbetades sektorernas strategier för genomförande av de strategiska temaprogrammen som del av Välmående och kompetenta Vasa, Attraktiva Vasa och Klimatneutrala Vasa 202X.  Som ordförande för temaprogrammens styrgrupper fungerar sektordirektörerna, som utarbetar en rapport om uppnående av målen.  Strategins förverkligande hör till det dagliga arbetet för alla stadens anställda och förtroendevalda. Styrgrupperna har ändå en central roll när det gäller att se till att strategin genomförs på ett övergripande sätt och att förtroendevalda och intressenter involveras i arbetet. Styrgrupperna har träffats 2–3 gånger under första halvåret 2023.

Styrgruppen för temaprogrammet Välmående och kompetenta Vasa har bland annat behandlat grundläggande utbildning på engelska och språkbadsundervisning, åtgärder för att främja tillgången av kompetent personal och engelskspråkig utbildning på högskolenivå. Några av de mer synliga åtgärderna har varit att öppna ett utomhusgym i Metviksparken, arrangera körfestivalen och skaffa fritidsfordon för att främja en mer mobil ungdomsverksamhet.

Styrgruppen för temaprogrammet Attraktiva Vasa har bland annat behandlat det markpolitiska programmet, kommunikationsprogrammet, delaktighetsplanen och generalplanen.  Lyckotemat har varit internationellt synligt, bland annat genom en 14 sidor lång artikel i en stor norsk tidskrift.

Styrgruppen för temaprogrammet Klimatneutrala Vasa 202X har bland annat behandlat olika delområden och projekt som främjar trafikarbete och klimat, samt energieffektiveten i byggnader.  Arbetet med att minska utsläppen fortsätter, vilket bland annat framgår i att generalplanearbetet har fått en bra start, planen för hållbara färdsätt förverkligas enligt planerna och en energi- och klimatsakkunnig har rekryterats. Många framsteg har gjorts, till exempel har antalet användare av kollektivtrafiken ökat med 30 procent jämfört med år 2019. Vasa har ett ambitiöst mål att vara Finlands energismartaste och energieffektivaste stad.

Enligt indikatorerna för hållbar utveckling och andra mätare som används verkar man fortfarande vara på rätt väg mot ett attraktivt Vasa. Staden placerar sig bra på många områden, inklusive välmående, kompetens och klimatneutralitet, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.  Ytterligare uppmärksamhet kan krävas särskilt för ungdomars välbefinnande, ekonomisk hållbarhet och minskade utsläpp av växthusgaser.

Arbetet med en ny strategi kommer att inledas senast nästa år.

Principerna för försäljning av fastighetsegendom

Fullmäktige antecknade för kännedom bakgrundsutredningen om försäljningen av lokalerna och beslöt om principerna för försäljning av lokaler.

Principerna innebär att man i regel säljer de lokaler som inte används för stadens egen serviceproduktion och man överväger försäljningen mot bakgrund av lokalernas totala ekonomiska inverkan på lång sikt.   I fråga om tomternas överlåtelseform beaktas riktlinjerna i respektive gällande markpolitiska program. Tomten kan inkluderas i försäljningsobjektet när det är ändamålsenligt för försäljningen och när det med tanke på helhetsbedömningen av de långvariga konsekvenserna inte finns särskilda olägenheter eller hinder förenade med detta.

Inom stadens organisation finns kunnande och erfarenhet om försäljningen av byggnader och tomter, så försäljningen genomförs i första hand som stadens egen verksamhet.

Stadsstyrelsen beslutar i princip årligen vilka fastigheter som ska säljas, rivas eller utvecklas.

Vid fullmäktiges sammanträde behandlades också Villa Gerby, läs mer i meddelandet.

Sammanträdets föredragningslista med bilagor och beslutsprotokoll, som publiceras senare, finns här.

Inspelningen från sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet här.